X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35663
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (12.09.2016r. – 11.06.2019r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Podstawy prawne:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późn. zm.- Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. 2014 nr 97, poz. 191)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)

Cel główny: Uzyskanie w toku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.

Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Plan działania:

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Sporządzenie kontraktu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem.

Harmonogram.

Wnioski z obserwacji.

Scenariusze zajęć.

Wnioski.
Wrzesień 2016

Cały okres stażu.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje, konferencjach.
(szkolenie: „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i dysfunkcjami rozwojowymi.”, „Innowacje, eksperymenty, nowatorstwo w przedszkolu.”)

Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami podczas zebrań zespołu samokształceniowego.
Kserokopie świadectw, zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia z szkoleń.
Cały okres stażu.

Listopad 2016r.

3. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych – kart pracy, gier dydaktycznych, dyplomów

Wykorzystywanie multimediów

Stosowanie nowoczesnych metod pracy (metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss np. Pizzicato-Polka J. Strauss'a, metoda projektów)

Założenie „Teczki Pomysłów Plastycznych” - gromadzenie ciekawych pomysłów do twórczości plastycznej

Materiały, pomoce, scenariusze zajęć i uroczystości, notatki

Prace plastyczne.
Cały okres stażu.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Prowadzenie dzienników zajęć.

Na bieżąco.

5. Prowadzenie dokumentacji przebiegu stażu
Gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, przygotowywanie sprawozdań.
Dokumentacja, sprawozdania z przebiegu stażu.
Cały okres stażu.

6. Realizacja projektów ogólnokrajowych.
„Kubusiowi przyjaciele natury”

„Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych” - Wielka Zbiórka Książek

„Czyste powietrze wokół nas”
Scenariusze zajęć, zdjęcia.

Rok szkolny 2016/2017

7. Organizowanie konkursów
Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Pania Izę Skabek „Zooalfabet”
Współorganizowanie konkursu „Zabawa z Poznaniem”
Organizowanie konkursu plastycznego np. „Ozdoba choinkowa”.

II semestr roku szkolnego 2016/2017
Luty 2017r.

Cały okres stażu.

8. Ewaluacja własnej pracy
Przygotowanie sprawozdań z przebiegu stażu. Omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem stażu – dokonywanie w razie potrzeby modyfikacji planów i metod pracy. Analiza realizacji planu.
Sprawozdania, notatki własne.
Raz na semestr.

(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (zabawy, zajęcia, wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne). Rozmowa z dziećmi. Konsultacja z innymi nauczycielami
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych - spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne. Wykorzystanie wiadomości w pracy z wychowankami.
Opracowanie i realizacja działań integrujących grupę, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów metody porannego kręgu, elementów metody projektu: Projekt ciało człowieka, elementów metody storyline: Projekt Zdrowie.
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi. Obserwacja uczniów oraz bieżąca analiza metod i form pracy w zależności od potrzeb uczniów.
Wspomaganie uczniów podczas zajęć dydaktycznych.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki. Dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
Karty obserwacji dzieci, ankiety, kontrakt, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne.

Protokoły z zebrań.

Scenariusze zajęć, zdjęcia, prace plastyczne, karty pracy.

Przygotowanie kart pracy o różnym stopniu trudności.

Cały okres stażu.

Zebrania, wg potrzeb.

I semestr roku szkolnego 2016/2017

2. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci.
Diagnoza wychowawcza i dydaktyczna.
Analiza diagnoz.
Karty obserwacji dziecka.
Cały okres stażu.
3. Rozpoznawanie problemów uczniów i rozwiązywanie ich.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Spotkania z rodzicami.
Obserwacja uczniów. Częste kontakty z wychowankami – rozmowy.
Tematy w dzienniku zajęć, notatki.

Protokoły zebrań z rodzicami.
Na bieżąco.

4. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
Indywidualizacja nauczania (Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogika Zabawy KLANZA, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Ruch Rozwijający W. Sherborne.)

Tematy w dzienniku zajęć, notatki własne, dokumenty potwierdzające współpracę, zdjęcia.
Cały okres stażu.

5. Przygotowanie uroczystości.
Współorganizowanie uroczystości w zerówce np. Jasełka, Dzień Dziadków, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka.
Zdjęcia, filmy, scenariusze przedstawienia.
Wyznaczone terminy w trakcie stażu.

6. Prowadzenie zajęć dodatkowych
„Cykl eksperymentów”

„Dookoła świata”

„Kreatywni”
Scenariusze zajęć, prace plastyczne, zdjęcia.
Rok szkolny 2016/2017

7. Podejmowanie dodatkowej aktywności w szkole
Współorganizowanie festynu;

Scenariusze, zdjęcia.
Wyznaczone terminy w trakcie stażu.

8. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych
Sprawowanie opieki nad uczniami na terenie szkoły i klasy w trakcie wycieczek, wyjść imprez szkolnych.
Sprawozdania z wycieczek, zdjęcia z imprez.
Cały okres stażu.

(§ 7 ust. 2 pkt 3)
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, itd.).

Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne, projektowanie i przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń i informacji dla rodziców.

Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu.

Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, quizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów) oraz do pogłębiania własnej wiedzy. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji, poszukiwanie kursów, szkoleń w celu dalszego rozwoju zawodowego.

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie prezentacji multimedialnej.
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych.

Zdjęcia, zaproszenia.

Nazwy encyklopedii multimedialnych.

Kopie opracowanych materiałów.

Cały okres stażu.

Czerwiec 2019r.

2. Komunikacja z rodzicami
Tworzenie gazetek, pisanie komunikatów w dzienniczkach uczniów, spotkania z rodzicami, kontakt e-mailowy i telefoniczny z rodzicami uczniów, prowadzenie kącika klasowego na stronie internetowej szkoły.

Cały okres stażu.

3. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej odtwarzacza CD oraz DVD.
Wykorzystywanie sprzętu audio podczas zajęć.

Cały okres stażu.

(§ 7 ust.2 pkt 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
1. Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych.
Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, techniki parateatralne – drama, zabawy paluszkowe, Świat liczb Willy'ego – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę, elementy bajkoterapii, elementy metody Montessorii, itd.) w pracy z uczniem
Notatki własne. Literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń, zabaw.
Cały okres stażu.
2. Dzielenie się wiedzą.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich, pomoc i współpraca z innymi nauczycielami.
Przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i wychowawczych.
Publikacja materiałów.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

3. Wzajemna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Częste kontakty.
Notatki, refleksje.
Cały okres stażu.

4. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
Opracowanie i wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych).

Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc.
Eliminowanie negatywnych zachowań wśród uczniów, przeciwdziałanie konfliktom w grupie.
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.
Prowadzenie gier i zabaw integrujących grupę (np. „Ludzie do ludzi”, „Podawanie miny”, „Rytmiczne dyktando”, zabawy relaksujące – masażyki)
Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy, karty wycieczek, karty obserwacji uczniów, scenariusze przeprowadzonych zajęć.
Cały okres stażu.

5. Rozmowy z rodzicami.
Współpraca z rodzicami w celu ukazania kierunku i sposobu pomocy dziecku – indywidualne spotkania.
Protokoły ze spotkań z rodzicami.
Cały okres stażu.

6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej.

Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

Śledzenie aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Lista książek, czasopism notatki własne.

Notatki własne.
Cały okres stażu.

(§ 7 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
1. Znajomość prawa.
Analiza przepisów dotyczących prawa oświatowego. Lektura Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzenia MENiS dotyczące programów nauczania oraz oceniania i promowania uczniów – umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie ustaw i rozporządzeń.
Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce.
Biblioteczka ustaw i rozporządzeń.

Cały okres stażu.

2. Analiza przepisów dotyczących zasad funkcjonowania szkoły.
Lektura Dokumentów Szkolnych: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, SSO, Program Rozwoju Szkoły, Program Profilaktyczny, przepisy BHP, Program Wychowawczy Szkoły – umiejętność posługiwania się wewnątrzszkolnymi przepisami.
Biblioteczka wewnątrzszkolnych przepisów.
Cały okres stażu.
3. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego.
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu samokształceniowego 0-III.
Notatki własne, podpisy pod listą obecności na zebraniach RP, spotkania zespołu.
Cały okres stażu.

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

........................................
(podpis dyrektora) ........................................
(podpis opiekuna stażu) ........................................ (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.