X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35632
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Aneks przygotowany ze względu na zmianę miejsca pracy

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Anna Pajdak
Nauczany przedmiot: chemia
Nazwa szkoły, w której nauczyciel rozpoczął staż: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Data otrzymania pozytywnej cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela: 31.08.2017r.
Nazwa szkoły, w której nauczyciel kontynuuje staż: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich
Data rozpoczęcia kontynuacji stażu: 01.09.2017r.
Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Błauciak
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Plan rozwoju zawodowego skonstruowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dn. 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowany przeze mnie plan traktuję jako otwarty dokument, który będzie podlegał modyfikacji w czasie trwania stażu.
Po analizie przepisów Prawa Oświatowego związanych z kontynuacją stażu po zmianie miejsca zatrudnienia, ponownym zapoznaniu się z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego oraz po analizie potrzeb szkoły i lokalnego środowiska oraz potrzeb dotyczących własnych umiejętności wyznaczam sobie następujące cele:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust. 1 pkt. 1);
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust. 1 pkt. 2);
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty (7 ust. 1 pkt. 3).

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w
tych działań.

Zadanie Formy realizacji/ przewidywane efekty Termin Formy udokumentowania/ uwagi
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Ustalenie zasad partnerskiej, ścisłej oraz bieżącej współpracy z opiekunem stażu IX 2017r.
Kontrakt
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego- Karta Nauczyciela;
Analizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach (www.men.pl);
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań IX 2017r.

Na bieżąco Poprawnie sformułowany wniosek o kontynuację stażu oraz plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań wewnątrzszkolnych Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania IX 2017r.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Omówienie i analiza wniosków z hospitacji. Doskonalenie umiejętności pracy własnej. 2 razy w roku szkolnym Notatki własne, wnioski z obserwacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja 2 razy w roku szkolnym Konspekty, notatki, potwierdzenia opiekuna stażu,
Prowadzenie dokumentacji szkolnej Terminowe zapisy w elektronicznych dziennikach klasowych, prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, itp. Na bieżąco Notatki w dziennikach
Uczestniczenie w pracach Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego Przygotowywanie egzaminów próbnych z chemii, analiza wyników próbnych matur z chemii.
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela W okresie stażu Sprawozdania, arkusze egzaminacyjne
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego; udział w szkoleniach, sesjach metodycznych, zajęciach warsztatowych, dyskusjach.
Wzbogacenie i wdrażanie zdobytych umiejętności i wiadomości w praktyce szkolnej. W okresie stażu Zaświadczenia
Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji Na bieżąco Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych.

Zadanie Formy realizacji/ przewidywane efekty Termin Formy udokumentowania/ uwagi
Rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów znajdujących się w klasie Poznanie postaw, zachowań i problemów wychowanków.
Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o potrzeby uczniów.
Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami W okresie stażu Bieżąca dokumentacja, notatki
Indywidualizacja procesów wychowawczych. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form w pracy z uczniami uwzględniając ich potrzeby, możliwości i zainteresowania. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.
W okresie stażu Bieżąca dokumentacja, notatki
Współpraca z rodzicami. Prowadzenie spotkań grupowych
oraz rozmów indywidualnych z rodzicami. Włączanie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach. Według harmonogramu zebrań z rodzicami oraz według potrzeb Wpisy do dziennika, listy obecności
Aktywizacja uczniów słabych, oraz większa aktywizacja uczniów zdolnych Organizowanie zajęć dla uczniów słabych i zdolnych
Według potrzeb
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Opracowywanie pomocy dydaktycznych, prowadzenie zajęć praktycznych z chemii w szkolnym laboratorium. W okresie stażu Konspekty, notatki, sprawozdania uczniów z udziału w zajęciach laboratoryjnych, zdjęcia doświadczeń.
Współudział w przygotowaniu uroczystości szkolnych Kultywacja szkolnych tradycji. Umiejętność organizacji i współpracy W okresie stażu Harmonogram działań, scenariusze uroczystości, zdjęcia.
Prowadzenie konkursów przedmiotowych Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu chemii. W okresie stażu Sprawozdania, notatki
Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dla młodzieży, w tym wycieczki integracyjne oraz tematyczne z zakresu chemii Integracja uczniów, pogłębienie wiedzy praktycznej, poznanie elementów przemysłu chemicznego W okresie stażu Karty wycieczek, zdjęcia
Eksponowanie wystaw prac młodzieży o tematyce związanej z chemią. Pogłębienie wiedzy uczniów, zainteresowanie uczniów danym tematem, W okresie stażu Ekspozycje prac, zdjęcia
Zapoznanie się z
potrzebami,
problemami i
zagrożeniami
charakterystycznymi
dla wieku rozwojowego
uczniów oraz diagnoza
problemów
społecznych i
cywilizacyjnych Wdrożenie do pracy
własnej wniosków z
obrad Rady
Pedagogicznej
poświęconej
zagrożeniom wieku
nastoletniego
i problemom
wychowawczym w
naszej szkole W okresie stażu Notatki
Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym Efektywniejsza praca z uczniami i ich rodzicami, rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych. Według potrzeb Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.

Zadanie Formy realizacji/ przewidywane efekty Termin Formy udokumentowania/ uwagi
Wykorzystanie
technologii komputerowej i informacyjnej w prowadzeniu zajęć Organizowanie lekcji w oparciu o materiały wyszukane w Internecie oraz Encyklopedii Multimedialnej.
Prezentowanie doświadczeń chemicznych ukazanych w Internecie lub na płytach CD.
Przygotowanie
scenariuszy lekcji,
konspektów, testów, dokumentów przy użyciu
komputera i
Internetu. Według potrzeb
Opracowane materiały, testy, sprawdziany, notatki
Wykorzystanie
komputera przez
uczniów na zajęciach
lekcyjnych do pracy
własnej Realizowanie przez
uczniów
projektów
wymagających
posługiwania się
komputerem i
Internetem.
Lekcje powtórkowe z
wykorzystaniem
ćwiczeń zamieszczonych
przez wydawnictwo
w Internecie. W okresie stażu Prezentacje, scenariusze lekcji, notatki
Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zastosowanie nowych rozwiązań w pracy. W okresie stażu Zaświadczenia, dyplomy

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadanie Formy realizacji/ przewidywane efekty Termin Formy udokumentowania/ uwagi
Studiowanie literatury z zakresu psychologii,
pedagogiki oraz
dydaktyki chemii Znajomość
prawidłowości rozwoju
uczniów oraz
aktualnych zagadnień
metodycznych W okresie stażu
Dziennik lektur, notatki
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Aktualizacja i pogłębienie wiedzy W okresie stażu Zaświadczenia, notatki
Współpraca z biblioteką szkolną Korzystanie ze zbiorów biblioteki - nowości książkowe, czasopisma W okresie stażu Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadanie Formy realizacji/ przewidywane efekty Termin Formy udokumentowania/ uwagi
Udział w konferencjach, radach pedagogicznych, radach szkoleniowych o systemie oświaty Umiejętność korzystanie z prawa W okresie stażu
Zaświadczenia, potwierdzenie Dyrektora
Samokształcenie - aktualizacja wiedzy, analiza przepisów prawa oświatowego Znajomość aktów prawa oświatowego W okresie stażu Notatki
Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Analiza przepisów, dokumentacji szkolnej W okresie stażu Notatki
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych Tworzenie planów pracy, przedmiotowych zasad oceniania i innych dokumentów nauczania W okresie stażu Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.