X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35616
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Dalmata Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej
nauczyciel mianowany Stara Wieś Druga 56
nauczany przedmiot: język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Plan opracowany w oparciu o zalecenia i wymagania
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§8, ust. 2, pkt 1.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
• udział w formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz poszerzających warsztat pracy nauczyciela (okres stażu; sposób dokumentowania: świadectwa, sprawozdania, zaświadczenia)

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych zadań.
• tworzenie lub współtworzenie, wdrażanie i ewaluacja dokumentów regulujących podstawy funkcjonowania szkoły, tj. Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, roczne Plany Pracy profilaktycznej i Wychowawczej, Plany Pracy Profilaktyczno – Wychowawczej dla klasy (okres stażu; sposób dokumentowania: dokumentacja szkolna)

3. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
• opracowywanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych w klasach III – VI, badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów (wrzesień 2016, 2017,2018; styczeń 2017, 2018, 2019; czerwiec 2017, 2018, 2019; sposób dokumentowania: analizy badań diagnostycznych)
• przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego
-FOX (marzec 2017)
-międzyszkolnego konkursu o kulturze krajów anglojęzycznych lub innego związanego z językiem angielskim (rok szkolny 2017/18)
-szkolny przegląd kolęd anglojęzycznych (grudzień 2017)
sposób dokumentowania: zdjęcia, relacje na stronie www szkoły
• tworzenie klasopracowni językowej, wyposażonej w pomoce tj. plakaty, słowniki, gry planszowe; zorganizowanie biblioteczki wyposażonej w książki i filmy w języku angielskim (wrzesień 2016, okres stażu; sposób dokumentowania: zdjęcia pracowni)
• stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć (okres stażu; sposób dokumentowania: scenariusze zajęć)
• doskonalenie metod i form pracy poprzez:
-studiowanie literatury metodycznej
-wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów

4.Praca z uczniem zdolnym.
• prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych
• przygotowywanie do konkursów o zasięgu szkolnym
i pozaszkolnym
• angażowanie uczniów do udziału w uroczystościach w szkole i poza szkołą
(okres stażu; sposób dokumentowania: dzienniki zajęć dodatkowych, zdjęcia na stronie www, dyplomy, scenariusze uroczystości)
5. Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
• prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego
• stałe motywowanie do nauki języka poprzez zachęcanie do czytania lektur uproszczonych w języku angielskim oraz wykorzystanie metod aktywizujących, np. gier i zabaw językowych, gier planszowych
(okres stażu; sposób dokumentowania: dzienniki zajęć dodatkowych, listy wypożyczanych readersów)

6. Zwiększanie zaangażowania rodziców w życie szkoły.
•organizowanie zajęć otwartych z języka angielskiego dla rodziców uczniów
• angażowanie rodziców do udziału w zajęciach z wychowawcą w roli eksperta
• prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców
(okres stażu; sposób dokumentowania: konspekty zajęć, zapisy w dziennikach, informacje na stronie www szkoły)

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§8, ust. 2, pkt 2.

1. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej w organizacji warsztatu pracy nauczyciela.
• udział w formach doskonalenia związanych z podwyższeniem umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnych oraz szkoleniach online (sposób dokumentowania: zaświadczenia)
• stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu materiałów dydaktycznych różnego typu, np. narzędzi badawczych, planów, sprawozdań, kart pracy, scenariuszy zajęć, testów, kart obrazkowych, gier planszowych i karcianych, dyplomów i innych (sposób dokumentowania: dokumentacja szkolna)
• prowadzenie dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego (sposób dokumentowania: dokumentacja stażu)
• wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wykonywania obliczeń, np. przy obliczeniach do badań umiejętności, średniej ważonej uczniów, składek (sposób dokumentowania: analizy badań umiejętności uczniów)
• przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia lekcyjne oraz jako formy graficznej prezentacji rodzicom osiągnięć dzieci (sposób dokumentowania: prezentacje z zebrań z rodzicami, przygotowane pomoce)
• stałe korzystanie z serwisów oświatowych oraz portali edukacyjnych (sposób dokumentowania: spis stron www)
• wykorzystanie Internetu w celach informacyjnych poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów dotyczących działań podejmowanych na terenie szkoły i poza szkołą (sposób dokumentowania: artykuły na stronie internetowej szkoły)
(okres stażu)

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów Internetu służących podniesieniu jakości prowadzonych lekcji i innych zajęć edukacyjnych.
• stałe prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
• wykorzystywanie portali i programów edukacyjnych, słowników internetowych oraz innych zasobów Internetu w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć lekcyjnych
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców z wykorzystaniem TiK
(okres stażu; sposób dokumentowania: konspekty zajęć)

3. Zachęcanie i wdrażanie uczniów do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem.
• przeprowadzenie serii zajęć z wychowawcą dotyczących bezpieczeństwa w sieci w ramach programu „Bezpiecznie Tu i Tam” (rok szkolny 2016/17, zapisy w dzienniku)
• prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędnościowej w szkole, nauka systematycznego oszczędzania oraz wprowadzanie do bezpiecznego obsługiwania konta internetowego (okres stażu; konto internetowe SKO Banku PKO BP)

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§8, ust. 2, pkt 3.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
• współpraca z nauczycielami przy organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz innych przedsięwzięć, np. wycieczek i wyjść
• wymiana doświadczeń, obserwacja innych nauczycieli na portalach edukacyjnych
• opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych, np. scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych
(okres stażu, sposób dokumentowania: konspekty zajęć; zdjęcia na stronie www szkoły)

2. Udział w pracach zespołów zadaniowych w szkole.
• praca w zespole nauczycieli uczących w klasach IV-VI
• praca w zespołach ewaluacyjnych
(okres stażu; sposób dokumentowania: protokoły ze spotkań zespołu, dokumentacja ewaluacji)

3. Podejmowanie działań na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
• przeprowadzenie szkolenia dla grona pedagogicznego
• dzielenie się wiedzą zdobytą podczas form doskonalenia zawodowego (udostępnienie materiałów otrzymanych na szkoleniach)
(rok szkolny 2017/18, okres stażu; sposoby dokumentowania: protokoły z posiedzeń RP)

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§8, ust. 2, pkt 4a.

1. Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowania językiem angielskim.
• Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowania językiem angielskim (rok szkolny 2016/17, rok szkolny 2017/18; sposoby dokumentowania: program zajęć, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, zgromadzone prace uczniów, prezentacja multimedialna)

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§8, ust. 2, pkt 4c.

1. Założenie Szkolnego Koła Wolontariatu.
• zrzeszenie uczniów chętnych do działania jako wolontariusze, opracowanie planu działań oraz regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu (wrzesień 2016)
• koordynowanie akcji charytatywnych w szkole:
- Szkoło Pomóż i Ty
- Góra Grosza
- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
- zbiórki plastikowych nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
(okres stażu; sposoby dokumentowania: plan pracy koła, dokumentacja akcji charytatywnych, dyplomy, zdjęcia i artykuły na stronie www szkoły)

2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości.
• przygotowywanie imprez okolicznościowych, zgodnie z przydziałem czynności (okres stażu)
• zorganizowanie Dnia Języków Obcych, Dnia Samorządności (maj 2017 lub 2018, marzec 2017)
• współorganizowanie uroczystości nadania imienia szkole (rok szkolny 2016/17)
(sposoby dokumentowania: scenariusze, uroczystości, zdjęcia)

3. Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek i wyjazdów klasowych i szkolnych, pełnienie roli kierownika wycieczki (okres stażu, sposoby dokumentowania: karty wycieczek, zdjęcia)
• zorganizowanie zajęć tanecznych dla uczniów (wrzesień 2016; sposoby dokumentowania: zdjęcia)
• zorganizowanie loterii fantowej w szkole (listopad / grudzień 2016; sposoby dokumentowania: zdjęcia)

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§8, ust. 2, pkt 4e.

1. Pogłębianie współpracy z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
• współpraca z policją – podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom oraz agresji wśród młodzieży, prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą
• współpraca z PCE i PPP w Lublinie – opracowywanie dostosowań wymagań dla uczniów zgodnie z zaleceniami poradni
• współpraca ze innymi szkołami w gminie i poza nią w organizacji konkursów
• współpracę z doradcami metodycznym i konsultantami wydawnictw Macmillan i Pearson
(okres stażu; sposoby dokumentowania: zdjęcia na stronie internetowej szkoły, opracowane dostosowania)

2. Poprawa bazy materialnej szkoły.
• pozyskiwanie środków materialnych, pomocy edukacyjnych - współpraca z bankiem PKO BP w Bychawie (okres stażu; sposoby dokumentowania: zgromadzone materiały)

3. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
• organizowanie i koordynowanie akcji, konkursów i innych przedsięwzięć w szkole (rok szkolny 2016/17; sposoby dokumentowania: plan pracy SU, zdjęcia, sprawozdanie z pracy SU)

4. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela-wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom.
• udział w szkoleniach dotyczących przeciwdziałaniu zażywania nikotyny, alkoholu oraz środków odurzających (okres stażu; sposoby dokumentowania: zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia)
• organizowanie życia klasowego – spotkań integracyjnych, rajdów rowerowych, wyjść poza szkołę (okres stażu; sposoby dokumentowania: dziennik lekcyjny, zdjęcia, karty wycieczek)

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8, ust. 2, pkt 2.

1. Rozpoznawanie i analiza przypadków różnych problemów edukacyjnych.
• diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• współpraca z rodzicami, nauczycielami w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• analiza efektów podjętych działań
(okres stażu; sposoby dokumentowania: studium przypadku, dokumentacja szkolna)

........................................ (imię i nazwisko nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.