X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35577
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Barbara Koroch

Imię i nazwisko: Barbara Koroch
nauczyciel mianowany;

Kwalifikacje:
- studia licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej,
- studia magisterskie z edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej,
- kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
- studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- studia podyplomowe z form gimnastyczno-tanecznych i fitness;
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego;

Placówka oświatowa:

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016 r. do 31.05.2019 r.
Dyrektor placówki oświatowej:
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (§ 8, ust. 2, pkt. 1).

ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMIN DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); IX 2016 r., okres stażu
- znajomość procedury awansu;
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju, wstępna ocena własnych umiejętności
- autorefleksja;
- konsultacje z dyrektorem;
- nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym;
IX 2016 r.okres stażu.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
IX 2016 r. okres stażu
- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego;
- dokumentacja;
- sprawozdania z realizacji planu;
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
- samokształcenie i studiowanie literatury fachowej;
- udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego;
okres stażu
- wykaz autorów i tytułów książek;
- wykaz stron internetowych;
- zaświadczenia;
- materiały, pomoce, zdjęcia;
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
- opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym;
- diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków;
- tworzenie własnych narzędzi badawczych; okres stażu
- plany współpracy;
- arkusze diagnoz i obserwacji;
- zdjęcia;
- semestralne sprawozdania;
Tworzenie warsztatu pracy
- opracowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych;
- przygotowanie dzieci do występów przedszkolnych;
- stosowanie nowoczesnych i aktywizujących technik oraz metod pracy z dzieckiem, np.: metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda Pedagogiki Zabawy, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metody badawcze, elementy bajkoterapii itd.;
- organizacja wystaw tematycznych w przedszkolu i poza terenem w/w placówki;
- organizacja wycieczek tematycznych;
- projektowanie i urządzanie kącików tematycznych; okres stażu
- scenariusze zajęć;
- zdjęcia;
- prace plastyczne dzieci;
- dokumentacja wycieczek;
Opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznej
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia innowacji pedagogicznej, opracowanie, realizacja, ewaluacja innowacji pedagogicznej pt.: „Fitness w przedszkolu”;
rok szkolny 2017/2018
- dokumenty dotyczące innowacji;

Prowadzenie terapii pedagogicznej
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
okres stażu
- dziennik zajęć;
- notatki;
- zdjęcia;
Realizacja innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego „Tablit”
- przeprowadzenie zajęć metodą projektów na wybrane tematy;
okres stażu
- scenariusz zajęć;
- zdjęcia;
Realizacja międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego – „Przyjaciele Zippiego”
- przeprowadzenie zajęć promujących zdrowie emocjonalne i psychiczne u dzieci;
okres stażu
- zdjęcia;
Realizacja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury
- przeprowadzanie zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
okres stażu
- zdjęcia;
Udział w programie Akademii Aquafresh
- profilaktyka stomatologiczna u dzieci;
- organizowanie zajęć dla dzieci według programu Aquafresh,
- udział w konkursach;
okres stażu
- zdjęcia;
- potwierdzenie;
- zapisy w dzienniku;
Organizacja wycieczek edukacyjnych
- organizacja wycieczek edukacyjnych takich jak:
- wycieczka na pocztę,
- wycieczka do apteki,
- wycieczka do sklepu,
- wycieczka do zakładu fryzjerskiego itd.;
okres stażu
- zdjęcia;
Organizacja kiermaszów przedszkolnych
- organizacja kiermaszu wielkanocnego z wytworami plastycznymi dzieci;
okres stażu
- zdjęcia;
Organizacja happeningów
- organizowanie happeningów na rzecz zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa itd.
okres stażu
- zdjęcia;

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacji (§ 8, ust. 2, pkt. 2).

ZADANIA,FORMY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJ
Opracowanie dokumentów i materiałów pedagogicznych
- opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców, programów itp.;
- opracowywanie projektów dyplomów;
- opracowywanie materiałów w ramach warsztatów prowadzonych dla rodziców;
- opracowywanie materiałów dla dzieci (karty pracy, pomoce);
- skanowanie ilustracji, zdjęć; okres stażu - przykłady planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów;
- przykłady materiałów wykorzystanych na warsztatach;
- karty pracy, ilustracje;
- adresy stron internetowych;

Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej
- wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego;
- śledzenie stron internetowych MEN;
- publikacja zdjęć z przedszkolnych wydarzeń na stronie internetowej przedszkola;
- wykorzystywanie zasobów internetowych tj.: słowniki, encyklopedie multimedialne, strony internetowe, zasobów bibliotecznych tj.: katalogi, bibliografia itp.;
- komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z pracownikami przedszkola, z rodzicami, z organizatorami kursów, konkursów itd.;
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli, specjalistów;
- gromadzenie rozporządzeń oświatowych z Internetu;
- udział w szkoleniach on-line, kursach e-learningowych; okres stażu

- notatki;
- publikacje;
- zdjęcia z wydarzeń na stronie internetowej przedszkola;
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych na płytach CD, DVD;
- relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego; okres stażu
- płyty DVD i CD;
- zdjęcia;
Korzystanie ze środków masowego przekazu
- korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizja, czasopisma;
- udział w konkursach plastycznych organizowanych przez miesięcznik „Bliżej przedszkola”;
- udział w konkursach, imprezach dla dzieci nagłaśnianych w radiu;
okres stażu.
- potwierdzenia, zaświadczenia;
Publikacja artykułów w Internecie
- publikowanie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, regulaminów konkursów itp. okres stażu
- adresy stron internetowych;
Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć
- prezentowanie dzieciom filmów edukacyjnych podczas zajęć;
- przygotowanie zajęć z wykorzystaniem laptopa, projektora multimedialnego.
okres stażu
- zdjęcia;

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8, ust. 2, pkt. 3).

ZADANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli;
- pełnienie funkcji opiekuna stażu;
- udostępnianie nauczycielom scenariuszy, pomocy dydaktycznych itp.;
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas kursów i szkoleń;
- prowadzenie zajęć w ramach WDN;
- pełnienie funkcji koordynatora zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dzielenie się wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu ;
okres stażu
- scenariusze zajęć;
- notatki;
- referat;
Opracowanie i upowszechnienie w placówce scenariuszy zajęć, uroczystości lub innych materiałów własnych
- wzbogacanie biblioteki przedszkolnej o opracowane materiały;
- udostępnianie innym nauczycielkom swojego warsztatu pracy, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych; okres stażu
- scenariusze zajęć;
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na edukacyjnych portalach internetowych
- udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć, uroczystości planu awansu zawodowego itd. na portalach internetowych związanych z edukacją;
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na stronie grupy: „Prawo oświatowe - problemy, dyskusje”. okres stażu
- linki stron internetowych z moimi publikacjami;

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8, ust. 2, pkt. 4a).

ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMIN DOWODY REALIZACJI

Opracowanie i realizacja programów autorskich
- opracowanie programów autorskich, ewaluacji z ich realizacji; okres stażu
- potwierdzenie dyrektora;
- program autorski w formie papierowej;
- sprawozdanie z realizacji programu;

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8, ust. 2, pkt. 4c).

ZADANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI

Organizacja kółek zainteresowań
- prowadzenie kółka gimnastyczno-tanecznego z elementami gimnastyki korekcyjnej;
- prowadzenie kółka Ligi Ochrony Przyrody;
okres stażu
- zdjęcia, scenariusze, ramowe programy dotyczące kółek zainteresowań;
Organizacja warsztatów dla rodziców i dzieci pt.: „Mamo i Tato baw się razem ze Mną”
- przeprowadzenie warsztatów zabawowych dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem metod aktywizujących.
1 na 2 miesiące
- zdjęcia;
Organizacja warsztatów dla rodziców i dzieci pt.: „Moje dziecko jest ważne”
- przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
2 razy na semestr
- zdjęcia;
Organizacja klubu dla rodziców i dzieci pt.: „Czytające Rodziny” - przeprowadzanie zajęć mających na celu promowanie regularnego czytania dzieciom wartościowej literatury; okres stażu
1 w miesiącu
- zdjęcia;
Organizacja konkursów
- organizacja konkursów:
- ogólnopolskich,
- międzyprzedszkolnych,
- przeprowadzanych w placówce;
- udział w konkursach przedszkolnych:
- ogólnopolskich,
- międzyprzedszkolnych,
- przeprowadzanych w placówce; okres stażu
- regulaminy konkursów;
- zaświadczenia;
- zdjęcia;
- dyplomy;
Organizowanie wycieczek
- organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych; okres stażu
- zdjęcia;
- zapisy w dzienniku zajęć;
Współorganizacja festynu rodzinnego
- Organizowanie przedstawień, zabaw dla dzieci, dekoracji, poczęstunku itd.;
okres stażu
- zdjęcia;

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi podmiotami (§ 8, ust. 2, pkt. 4e).

ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMIN DOWODY REALIZACJI

Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
- udział w programie „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi”;
- zaproszenie przedstawicieli straży pożarnej na zajęcia; okres stażu
- zdjęcia;
- adnotacje w dzienniku;
Współpraca z Komendą Miejską Policji
- udział w programie „Bezpieczna zerówka”;
- zapraszanie przedstawicieli policji na spotkania z dziećmi;
- zorganizowanie zajęć na temat bezpieczeństwa;
okres stażu
- zdjęcia;
- adnotacje w dzienniku;
Współpraca z Filharmonią Gorzowską
- udział w koncertach muzycznych dla dzieci;
- uczestniczenie w spotkaniach z muzykami Filharmonii Gorzowskiej; okres stażu
- zdjęcia, potwierdzenia;
Współpraca z Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta
- zwiedzanie muzeum;
- uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych dla dzieci; okres stażu
- zdjęcia;
- zapisy w dzienniku;
Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną
- udział w warsztatach organizowanych dla dzieci;
- udział w wystawach organizowanych przez Bibliotekę; okres stażu
- zdjęcia;
- zapisy w dzienniku;
Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
- wypożyczanie z dziećmi książek;
- udział w warsztatach, wystawach organizowanych przez Bibliotekę; okres stażu
- zdjęcia;
- potwierdzenia;
- zapisy w dzienniku;
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 17
- zwiedzanie szkoły podstawowej;
- ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji,
- organizowanie wystaw z pracami plastycznymi dzieci przedszkolnych; okres stażu
- zdjęcia;
- potwierdzenia;
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci,
- zasięganie porad i wskazówek specjalistów,
- uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię;
okres stażu
- zdjęcia,
- zapisy w dzienniku,
- potwierdzenia;
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sztuki
- udział w warsztatach sztuki pt.: „Karuzela”;
okres stażu
- zdjęcia,
- certyfikat;
Współpraca ze Schroniskiem „Azorki”
- zbiórka żywności, koców dla schroniska „Azorki”; okres stażu.
- podziękowanie,
- zdjęcia;
Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
- czytanie książek zgodnie z tematyką kalendarza „Cała Polska czyta dzieciom”, zachęcanie rodziców do czytania bajek w przedszkolu; okres stażu
- zdjęcia;
- zapisy w dzienniku;
Współpraca z Zakładem Utylizacji Odpadów
- koordynowanie w placówce zbiórki:
- zużytych nakrętek i baterii;
- Udział w akcji „Zielone szkoły - zielone przedszkola”; okres stażu
- zdjęcia;
- potwierdzenie;
Udział w akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem” w Gorzowie Wlkp.
- udział w zajęciach przybliżających tematykę autyzmu oraz uczestnictwo w konkursie plastycznym;
- wizyta w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem w Małyszynie;
IV 2017 r.,
IV 2018 r.,
- zdjęcia;
- zaświadczenia;
- podziękowania;
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami;
- konsultacje indywidualne z rodzicami;
- opracowanie informacji dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
- zajęcia otwarte dla rodziców;
- organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji;
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
- organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica; okres stażu
- plany współpracy;
- lista obecności;
- sprawozdania;
- referaty;
- lista kontaktów indywidualnych;
- scenariusze zajęć;
- scenariusze uroczystości, zdjęcia, podziękowania;
- potwierdzenia;
Dostarczanie informacji środowisku rodzinnemu na temat życia grupy i placówki
- przygotowanie prezentacji multimedialnej pt.: „Krok po kroku do dojrzałego ucznia”. maj/czerwiec 2017 r.
- prezentacja multimedialna;

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8, ust. 2, pkt. 5).

ZADANIA,FORMY REALIZACJI, TERMIN,DOWODY REALIZACJI

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
- nazwa problemu;
- krótka charakterystyka problemu;
- ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań;
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu;
- uzyskane rezultaty i wnioski. okres stażu
- opis i analiza przypadków;

Z uwagi na bieżące potrzeby dotyczące dzieci i możliwości placówki powyższy plan może być poddany pewnym modyfikacjom w kolejnych miesiącach realizacji poszczególnych zadań zawartych w/w dokumencie.

Podpis i data ..........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.