X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35539
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr XXX
Publiczna Szkoła Podstawowa nr x im. xx
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1. Zapoznanie się z procedurami uzyskania awansu zawodowego - Analiza rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Ponowna analiza zapisów Karty Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego.
- Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego.
- Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
IX. 2014
Na bieżąco
Notatki, plan rozwoju zawodowego
2. Pogłębienie zasad funkcjonowania szkoły oraz analiza dokumentacji szkolnej
- Sporządzenie wymagań edukacyjnych dla I-go etapu edukacyjnego z języka angielskiego.
- Uaktualnienie Przedmiotowego Systemu Oceniania, ustalenie przedmiotowych wag ocen z języka angielskiego.
- Analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Szkoły.
IX.2014
Notatki, dokumenty Wymagań Edukacyjnych z języka angielskiego
3. Nabywanie wiedzy oraz doskonalenie nowych umiejętności zgodnie z potrzebami szkoły.
- Studiowanie fachowej literatury.
- Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
- Udział w różnych formach doskonalenia: warsztaty, szkolenia, konferencje metodyczne, szkolenia organizowane w ramach WDN.
- Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły, rozmowy pohospitacyjne.
Cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, własne notatki
4. Poszerzanie bazy metodycznej - Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
- Śledzenie najnowszych pozycji z zakresu metodyki nauczania: artykuły, webinaria, literatura specjalistyczna `The teacher`
- Modyfikowanie, tworzenie i gromadzenie scenariuszy lekcyjnych.
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne,
scenariusze lekcji, notatki z literatury

5. III.Organizowanie, współorganizowanie oraz udział w uroczystościach/ imprezach szkolnych - Przygotowywanie lub współorganizowanie uroczystości /imprez szkolnych (m.in. Sprzątanie Świata, obchodów Halloween). Cały okres stażu Potwierdzenie odbycia imprezy przez dyrektora szkoły, dokumentacja fotograficzna, scenariusze
6. Diagnozowanie potrzeb uczniów. Poszerzanie zainteresowań i motywowanie uczniów do nauki języka obcego
- Zaznajomienie się z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
- Praca z uczniami posiadającymi zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
- Organizacja kół zainteresowań języka angielskiego/ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
- Uczestnictwo, organizacja, przeprowadzanie i koordynowanie konkursów językowych (m.in. Mały Mistrz Alfabetu , Konkursu Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych, ogólnopolskiego konkursu Olimpusek, festiwalu piosenki anglojęzycznej –Sing Along, konkursu ortograficznego Spelling Bee).
- Przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach języka angielskiego.
- Organizacja obchodów uroczystości związanych z krajami anglojęzycznymi (np. Halloween, Walentynki). Cały okres stażu Zaświadczenia,
dyplomy, zdjęcia

7. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
- Przeprowadzanie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego.
- Przeprowadzenie testu kompetencji w klasie III i próbnego testu kompetencji w klasie VI. Wrzesień/maj Arkusze testów diagnozujących i testów kompetencji, analiza wyników

8.Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych szkoły
- Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego (planowanie pracy, sporządzanie protokołów ze spotkań, motywowanie zespołu). Rok szkolny 2014/2015

Plan pracy zespołu, sprawozdanie półroczne, roczne, protokoły ze spotkań
9. Współpraca z rodzicami - Przeprowadzanie indywidualnych spotkań z rodzicami
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce .
Raz na miesiąc Listy z podpisami rodziców w dzienniku lekcyjnym, adnotacje w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w różnych aspektach pracy
- Opracowywanie oraz tworzenie różnorodnych dokumentów, ogłoszeń : plany wynikowe, plany pracy, scenariuszy zajęć itp.
- Publikowanie w/w dokumentów na łamach konta organizacyjnego szkolnego portalu elektronicznego.
- Praca z użyciem multimedialnych pomocy interaktywnych podczas lekcji.
- Korzystanie z licznych serwisów edukacyjnych .
- Wykorzystywanie Internetu do dzielenia się wiedzą oraz do kontaktu z wydawnictwami językowymi, nauczycielami.
- Dokumentowanie pracy własnej.
- Korzystanie z e-dziennika w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
Cały okres stażu Przygotowane materiały: testy, plany wynikowe, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, adresy portali internetowych
2. Zdobywanie i poszerzanie niezbędnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej - Uczestniczenie w szkoleniach doskonalących umiejętności z zakresu korzystania z technologii komputerowej .
- Aktywne pozyskiwanie oraz gromadzenie informacji.
Cały okres stażu

Według potrzeb
Notatki własne, zaświadczenia o odbytych szkoleniach
3. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej i Internetu
- Zachęcanie uczniów do wykorzystywania interaktywnych gier edukacyjnych w celu powtarzania i ujednolicania swojej wiedzy.
- Zadawanie dodatkowych prac dotyczących pozyskiwania wiedzy dostępnej w sieci.
Cały okres stażu

Informacja zachęcająca rodziców do wspólnego z dziećmi angażowania się w grę interaktywną.
4. Dostarczanie materiałów do szkolnej strony internetowej
- Przygotowywanie informacji do strony internetowej szkoły. Cały okres stażu Strona internetowa

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Praca w zespołach zadaniowych - Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych, np: Zespół przedmiotowy nauczycieli języka angielskiego. Opracowanie planu pracy zespołu, planowanych konkursów, sprawozdań.
Cały okres stażu
Plany pracy zespołów, sprawozdania z ich realizacji
2. Prowadzenie lekcji otwartych - Prowadzenie i uczestniczenie w lekcjach otwartych innych nauczycieli. Według potrzeb, przynajmniej raz w ciągu stażu Konspekt zajęć otwartych, ewaluacja zajęć
3. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- Współorganizowanie uroczystości i konkursów szkolnych
- Udostępnianie scenariuszy zajęć z języka angielskiego, scenariuszy imprez szkolnych (Zabawy Andrzejkowej) innym nauczycielom. Cały okres stażu Scenariusze zajęć, uroczystości, fotoreportaże na stronie internetowej
4. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych - Umieszczanie scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez szkolnych i innych materiałów edukacyjnych na portalach internetowych. Cały okres stażu Strony internetowe

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
Opracowanie i wdrożenie programu własnego nauczania języka angielskiego w kl. V i VI w ramach przygotowania uczniów do testu kompetencji z języka angielskiego w klasie VI. 2015/2016 Program dla klas: V, VI
2. Opracowanie programu zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego
- Opracowanie planu pracy w ramach przygotowywania uczniów do konkursów z języka angielskiego. wrzesień 2017 Dziennik zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie z działalności zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych
- Coroczna organizacja Wewnątrzszkolnego Konkursu Mały Mistrz Alfabetu (opracowanie materiałów konkursowych, przeprowadzenie eliminacji, uczestnictwo w komisji sprawdzającej, przygotowanie dyplomów i nagród).
- Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich.
Cały okres stażu Sprawozdania z realizacji konkursów, strona internetowa
2. Praca z uczniem zdolnym oraz słabszym - Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych.
- Indywidualizacja pracy z uczniem podczas lekcji oraz podczas zajęć koła języka angielskiego.
Cały okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych
3. Poszerzenie szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych
- Organizowanie cyklu spotkań dodatkowych `Językowe różności` min .dla dzieci mających problemy z zaburzeniem mowy-jąkanie.
- Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego dla klas IV -VI (przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, przygotowywanie do konkursów tematycznych).

Dwa razy w miesiącu w roku szkolnym 2014/2015

Według harmonogramu konkursów Dziennik zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie z działalności, zaświadczenie dyrektora
4. Organizacja uroczystości szkolnych i klasowych
- Opracowanie scenariuszy uroczystości .
- Przygotowanie uczniów do uroczystości.
- Angażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych i klasowych.
Cały okres stażu
Sprawozdania z przebiegu uroczystości, strona internetowa
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów - Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy.
- Zapoznawanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych dzięki licznym konkursom, uroczystościom tematycznym (Mother`s Day).
- Wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Cały okres stażu
Karty wyjść, sprawozdania
6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym - Uczestnictwo w konkursach oraz imprezach międzyszkolnych (festyny, festiwale piosenki anglojęzycznej). Cały okres stażu Strona internetowa

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z nauczycielami języka angielskiego z terenu gminy
- Organizacja i udział w gminnych konkursach języka angielskiego . Cały okres stażu Dyplomy, sprawozdania
2. Współpraca z innymi nauczycielami szkoły - Praca w zespołach zadaniowych.
- Współorganizowanie uroczystości szkolnych (np. Dni Krajów Anglojęzycznych).
Cały okres stażu Sprawozdania, plany pracy zespołów
3. Współpraca z innymi instytucjami
- Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez instytucje oświatowo-kulturalne.
- Współpraca w ramach Festynu Środowiskowego organizowanego przez PSP nr 6. Według potrzeb Zaświadczenia od dyrekcji, harmonogram spotkań organizowanych przez w/w instytucje
4. Udział w przedsięwzięciach społecznych - Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata, zbierania plastikowych nakrętek. Wg potrzeb Strona internetowa szkoły
5. Współpraca z wydawnictwami językowymi - Pozyskiwanie dodatkowych materiałów edukacyjnych (np. oprogramowania do tablic interaktywnych, kart obrazkowych, dodatkowych kart pracy, itp.)
- Utrzymywanie stałego kontaktu z konsultantami wydawnictw językowych.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego (np. poprzez szkolenia online).
- Współpraca z Wydawnictwem Person Longman
-pozyskiwanie nagród dla laureatów konkursów językowych
-pozyskiwanie materiałów dodatkowych do nauczania języka angielskiego.
- -pozyskiwanie materiałów edukacyjnych do pracy własnej.
Cały okres stażu
Dodatkowe pomoce dydaktyczne, zaświadczenia z odbytych szkoleń online

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Współpraca oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego
- Pozyskiwanie i angażowanie sponsorów do organizacji Rodzinnego Festynu Środowiskowego.
Okres stażu
Zaświadczenia,
2. Doposażenie świetlicy szkolnej, pracowni językowej - Przekazywanie zabawek, gier edukacyjnych, dekorowanie sali, zakup i przygotowanie materiałów pomocy szkolnych.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, fotografie

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów
- Udział w szkoleniach służących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i /lub wychowawczych.
potrzeb
Zaświadczenia, notatki własne
2. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnego i wychowawczego.
- Studiowanie literatury fachowej Analiza dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych:
- Zebranie informacji o uczniach,
-identyfikacja problemu,
-opisanie historii zjawiska,
-propozycja rozwiązania, ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych,
-wdrożenie działań, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu,
-ewaluacja i zbadanie skuteczności oddziaływań.
Cały okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnego i wychowawczego

Plan rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

........................................

........................................
Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.