X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35488
Przesłano:
Dział: Analiza

Opis i analiza - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Rozdział VI

§ 8 ust. 2 pkt 4e

OPIS I ANALIZA

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
2. Współpraca z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
3. Współpraca z wydawnictwami.
4. Współpraca z uczelniami wyższymi.
5. Współpraca z Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
6. Prowadzenie biblioteki szkolnej.

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

• Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać im pomocy. Staram się poznać sytuacje rodzinną moich wychowanków. O innych, trudnych, rodzinnych sytuacjach dziecka dowiadywałam się podczas rozmowy indywidualnej z uczniem lub rodzicem.

• Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.

W roku szkolnym 2014/2015 dwie uczennice: Angelika i Magda uczęszczały na zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone dla uczniów mających trudności z odnalezieniem się i prawidłowym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Angelika do ukończenia szkoły miała indywidualne konsultacje z pedagogiem szkolnym. Eryka po śmierci ojca została objęta szczególną opieką i wsparciem, również ze względu na myśli samobójcze. Podjęłam próbę pomocy Karolinie, która straciła młodszego brata, a jej rodzice po tej tragedii wyjechali za granicę .

W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem szkolnym dotyczyły również ustalania metod postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze, np. nieodpowiednie zachowanie na lekcjach.

• Współdziałałam z dyrektorem szkoły w sytuacjach problemowych, np. w kwestii wagarów uczniów. By im zapobiec często informowałam telefonicznie rodziców o nieobecności uczniów, wymagałam usprawiedliwiania nieobecności w ciągu trzech dni oraz informowałam uczniów, jakie konsekwencje ich spotkają w razie braku poprawy frekwencji, np. z jednym z licealistów został zawarty kontrakt w związku z dużą liczbą nieusprawiedliwionych godzin.

• W trakcie pracy wychowawczej troszczyłam się o jak najlepsze wyniki moich wychowanków w nauce. Systematyczny kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z rodzicami pomógł mi kontrolować postępy w nauce. W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego wychowankowie chętnie korzystali, poprawiając tym samym swoje wyniki.

• Współpracowałam również z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie uczennicy będącej w rodzinie zastępczej. Pisałam opinie na temat Angeliki, jej postępów w nauce, frekwencji na zajęciach, zachowaniu, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Efekty podjętych działań w zakresie pogłębiania wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych:

Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat ich smutków i radości. W przypadku pojawienia się problemów wewnątrzklasowych omawialiśmy je wspólnie na godzinach wychowawczych, stosując zasadę tolerancji i zaufania. Dzięki przeprowadzaniu przez panią pedagog testów osobowości, mogłam zdobyć nowe informacje na temat wychowanków. Wspólne wyjścia poza teren szkoły pozwoliły mi na poznanie młodzieży z zupełnie innej strony. Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego. Wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozmawiałyśmy z uczniami, starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Również rodzice moich wychowanków mogli kontaktować się z pedagogiem w razie pojawienia się niepokojących sygnałów. W związku z tym udało się pomóc Eryce po śmierci ojca, ukończyła ona szkołę i podeszła do egzaminów maturalnych. Uczennica planuje kontynuować naukę
na uczelni wyższej. Natomiast Angelika mająca trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, chętniej zaczęła chodzić na zajęcia, przełamała strach przed wystąpieniami publicznymi, próbowała angażować się w życie klasy. Magda ze względów zdrowotnych przeniosła się do szkoły zaocznej, którą ukończyła. Karolina, mimo iż może nigdy nie pogodzi się za śmiercią brata, przestała opuszczać lekcje
i zaczęła nadrabiać zaległości. Dzięki poznaniu młodzieży nie tylko usprawniłam pracę wychowawczą, wspomogłam również rozwój psychiczny i społeczny wychowanków.

2. Współpraca z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

• Uczniowie mojej klasy o zdiagnozowanych przez Poradnię problemach edukacyjnych i emocjonalnych objęci byli indywidualną opieką. Wspólnie z pedagogiem sporządzałam Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia i plan działań wspomagających. Z tymi dokumentami zapoznawani byli rodzice, którzy współuczestniczyli w procesie wspomagania dziecka i spotykali się ze mną, pedagogiem i wybranymi nauczycielami w celu monitorowania działań wspomagających oraz ich ewaluacji.

• Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne dla uczniów, u których uwidaczniały się specyficzne kłopoty w nauce oraz problemy z koncentracją w pracy w grupie. Uczniowie ci byli kierowani na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. i otrzymali opinie o specyficznych trudnościach w nauce. Dzięki temu nauczyciele uzyskali specjalistyczną diagnozę, jak również informację dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla tych uczniów.

• Uczniowie brali udział w zajęciach organizowanych przez Poradnię:
- Warsztaty integracyjne (05.09.2014 r.),
- Warsztaty pedagogiczne: „Szkoła uczuć” (30.01.2015 r.),
- „Trening rozwiązywania konfliktów w klasie w sytuacji kryzysu” - interwencja (20.01.17 r. i 17.02.17 r.),
- Warsztaty: „Panowanie kariery zawodowej” (09.05.2016 r.),
- Warsztaty profilaktyki uzależnień prowadzone przez pracowników ZPPP (20.01.2017 r.),
- Warsztaty na temat „Tolerancji” prowadzone przez pracowników ZPPP (17.02.2017) r.

Efekty podjętych działań współpracy Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.:

Opinie z Poradni pozwalają na dostosowanie wymagań względem ucznia, także chronią go przed ciągłymi niepowodzeniami w szkole, a tym samym podnoszą jego samoocenę. Chętnie współpracujemy z pracownikami ZPPP, którzy przeprowadzili zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego, jak i integracji zespołu klasowego. Współpraca ta zaowocowała zmianami w zachowaniu młodzieży, porady i wskazówki udzielane bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych w ciągu trzech lat pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.

3. Współpraca z wydawnictwami.

• Od początku mojej pracy dydaktycznej współpracuję z przedstawicielami wydawnictw: Stentor, Nowa Era, Operon, PWN. Chętnie uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli tychże wydawnictw, dotyczyły one różnych nowości wydawniczych, planowanych konferencji metodycznych, jak również zmian w przepisach prawa oświatowego. W trakcie odbywania stażu brałam również aktywny udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez te wydawnictwa, podczas których pozyskiwałam ciekawe materiały do pracy na lekcji, a także korzystałam z programu nauczania dla klas I-III liceum (Stentor). Regularnie odwiedzając strony internetowe tych wydawnictw, otrzymywałam aktualne informacje dla nauczycieli języka polskiego oraz miałam możliwość zapoznać się z nowościami wydawniczymi przy rozważaniu zmiany podręcznika. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, takich jak repetytoria
z przykładowymi zestawami zadań egzaminacyjnych, które wykorzystałam podczas zajęć.
Z pozyskanych podręczników mogli korzystać na początku roku szkolnego uczniowie, których rodzice znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej. Współpraca z różnymi wydawnictwami pozwoliła na pozyskanie również: plansz, plakatów, zdjęć, testów, scenariuszy, zestawów ćwiczeń, płyt CD, DVD i oprogramowań do prezentacji multimedialnych, które chętnie wykorzystuję na zajęciach.

Efekty podjętych działań w zakresie współpracy z wydawnictwami:

Rezultatem podjętych ww. działań była możliwość wykorzystania zróżnicowanych materiałów na lekcjach, nie tylko podręczników, co wpłynęło na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, natomiast pozyskanie dodatkowych podręczników pozwoliło pomóc uczniom w trudnej sytuacji finansowej. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez ww. wydawnictwa wzbogaciły mój warsztat pracy o ciekawe metody pracy na lekcji, co miało wpływ na podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć.

4. Współpraca z uczelniami wyższymi.

• We wrześniu 2014 roku sprawowałam opiekę nad studentką IV roku filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zgłosiła się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie jej odbycia praktyki. Organizacja praktyki studenckiej obejmowała trzy tygodnie zajęć (60 godzin). W ich trakcie zapoznałam studentkę z dokumentami szkoły (Statut I SLO, Zasady oceniania w I SLO, Regulamin I SLO). Przeanalizowała również procedury dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku. Poznała plany wynikowe realizowanych programów nauczania, a także przykładowe opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zapoznała się także ze sposobem funkcjonowania biblioteki szkolnej, sposobem prowadzenia szkolnej dokumentacji oraz pracą sekretariatu szkolnego.

W trakcie praktyki studentka hospitowała lekcje z zakresu języka polskiego w klasach I–III. Obserwowała również zajęcia z wiedzy o kulturze w klasie II oraz lekcję wychowawczą w klasie
I poświęconą integracji grupy.

Praktykantka przeprowadziła 20 lekcji próbnych począwszy od trzeciego dnia praktyki, wykazując się wiedzą merytoryczną na wysokim poziomie oraz odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, taktem i kulturą osobistą wobec uczniów. Umiejętnie zostały zastosowane metody i formy pracy (m.in. praca w grupach, wykorzystanie prezentacji multimedialnej), konspekty przygotowywano poprawnie, zaś materiał lekcyjny odpowiadał podstawie programowej. Wiedza uczniów z treści lektury (Król Edyp, Pan Tadeusz, Ferdydurke) została sprawdzona za pomocą kartkówki i oceniona przez studentkę zgodnie z Zasadami oceniania w I SLO. Przygotowała ona także krótki sprawdzian, obejmujący zakres wiedzy
z mitologii greckiej. Ponadto praktykantka poprawiła prace pisemne (rozprawka), które oceniła zgodnie z kryteriami obowiązującymi na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

• W roku szkolnym 2011/2012 współpracowałam z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu „Partnerska szkoła”. Jako koordynator z uczniami naszego liceum przeprowadziliśmy badanie ankietowe i stworzyliśmy raport na temat: „Zachowania żywieniowe młodzieży ponadgimnazjalnej”.

Efekty podjętych działań w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi:

Opieka nad praktykantką, polegająca między innymi na wspólnym przygotowywaniu scenariuszy zajęć, proponowaniu różnych rozwiązań zagadnień dydaktycznych, omawianiu lekcji pod względem ich słabych i mocnych stron, zakończyła się napisaniem opinii i wystawieniem ogólnej oceny za okres odbytej praktyki pedagogicznej. Nasza współpraca układała się bardzo dobrze, podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja równie chętnie dzieliłam się doświadczeniem. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania. Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły. Wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich.

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość zapoznania się między innymi z charakterystyką oraz praktycznymi aspektami pracy w różnych zawodach, brali również udział w grze symulacyjnej z zakresu zarządzania. Sami stworzyli ankietę i zbadali co jedzą uczniowie naszego liceum, jak spędzają wolny czas, czy są zadowoleni ze swojego wyglądu, co robią, aby poprawić swój wizerunek. Wyniki były zaprezentowane na podsumowaniu projektu badawczego PARTNERSKA SZKOŁA, ale także na lekcjach wychowawczych.

5. Współpraca z Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Od kilku lat włączam się w akcje, które służą rozpowszechnianiu idei hospicjalnej, rozumianej jako wszechstronna pomoc choremu na choroby nowotworowe w stanach terminalnych:
- Zbiórka Publiczna na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.,
- Akcja w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „POLA NADZIEI”.

Efekty podjętych działań w zakresie w współpracy z Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.:

Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają dużą rolę – uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie I SLO bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

6. Prowadzenie biblioteki szkolnej.

• Przez trzy lata byłam odpowiedzialna za bibliotekę szkolną. Praca biblioteki przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.

Uczniowie mogli korzystać z dwóch komputerów, które połączone są do Internetu. Licealiści z pomocą komputera mieli możliwość przygotowania się do zajęć, odrobienia zadanie domowe, tj. poszukiwali informacji na zadany temat lub wykonywali ćwiczenia z dziedziny informatyki.

- W roku szkolny 2013/2014 wypożyczono 126 książek (na 45 uczniów 34 było czytelnikami).
- W roku szkolnym 2014/2015 wypożyczono 156, książek (na 38 uczniów 33 było czytelnikami).
- W roku szkolnym 2015/2016 wypożyczono 180 książek (na 46 uczniów 42 jest czytelnikami).

Efekty podjętych działań w zakresie prowadzenia biblioteki szkolnej:

Na koniec roku szkolnego pisałam sprawozdanie z pracy biblioteki, które przedstawiałam dyrektorowi i nauczycielom na końcowej radzie klasyfikacyjnej. Z raportów wynika, że uczniowie każdego roku czytali więcej książek, rosła także liczba czytelników. Być może powodem tego było to, iż zawsze byłam do dyspozycji ucznia, zaglądałam do biblioteki na każdej przerwie. Licealiści odwiedzali bibliotekę nie tylko ze względu na "konieczność wypożyczenia lektury". Proponowałam im także pozycje nadobowiązkowe, uzupełniające, zaspakajałam potrzeby czytelnicze związanych z pozaszkolnymi zainteresowaniami uczniów.

Promocja czytelnictwa i książki wśród młodzież, odbywała się także poprzez zorganizowanie wystawy fotograficznej dotyczącej życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Propagowanie książki to również lekcje biblioteczne, dzięki którym uczniowie zdobywali wiedzę potrzebną do swobodnego korzystania z księgozbiorów i poruszania się po świecie informacji naukowej.

Jedną z form zachęcenie uczniów do czytelnictwa są także spotkania autorskie. Niestety nie udało mi się zaprosić Stanisławy Plewińskiej – nestorki gorzowskiego środowiska literackiego, jedynej autentycznej
na Ziemi Lubuskiej, cenionej w kraju poetki ludowej. Jednak zainteresowałam młodzież twórczością pisarski, czytając im wybrane utwory na lekcjach języka polskiego. Dzięki wystawie fotograficznej, która przedstawiała zdjęcia rzeźb i obrazów poetki, uczniowi lepiej poznali artystkę ludową, która do końca swoich dni mieszkała w Deszcznie. Na temat życia i twórczości Stanisławy Plewińskiej napisałam pracę magisterską, także przeprowadziłam z nią wywiad, który ukazał się w Szczecińskim Dwumiesięczniku Kulturalnym „Pogranicza”. Tym samym zainspirowałam uczniów do podjęcia prób dziennikarskich
i literackich.

Podsumowanie:

Realizacja wszystkich przedstawionych tu zadań znacznie przyczyniła się do poszerzenia zakresu działań szkoły, przyniosło to również następujące korzyści dla moich uczniów i dla mnie:

EFEKTY:

Uczniowie:
1. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji.
2. Wypracowali sobie lepszy kontakt z wychowawcą.
3. Dzięki współpracy z wydawnictwami mogą korzystać z darmowych podręczników.
4. W ramach projektu „Partnerska szkoła” mieli możliwość zapoznania się między innymi z charakterystyką oraz praktycznymi aspektami pracy w różnych zawodach.
5. Akcje charytatywne uwrażliwiają ich na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczą dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są potrzebujący, cierpiący.
6. Dzięki dobrze wyposażonej bibliotece uczniowie mają stworzone możliwości do poszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji. Mogą korzystać z tradycyjnego księgozbioru jak i zasobów Internetu.
7. Uczniowie znają zasady funkcjonowania biblioteki, umieją posługiwać się katalogami, potrafią odnaleźć się w bibliotekach publicznych.

Szkoła:
1. Poszerza zakres swoich oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych o współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami, jest promowana w środowisku lokalnym, a jej oferta edukacyjna zyskuje na atrakcyjności.
2. Wzrasta zaufanie do szkoły jako placówki korzystającej z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
3. Szkoła uwrażliwia na ludzkie krzywdy, uczy pomagania potrzebującym.
4. Udział w akcjach charytatywnych poszerza działania szkoły na rzecz potrzebujących, tworzy jej pozytywny wizerunek. Tego typu akcje promują szkołę, budują jej dobre imię.
5. Ułatwienia zdobycie licealistom potrzebnych lektur.

Korzyści osobiste:
1. Ściśle współpracuję z wychowawcami klas, dyrektorem, pedagogiem, poradnią, gdyż oni odgrywają podstawową rolę w działaniach wychowawczych, wspomagają również rozwój psychiczny i społeczny wychowanków.
2. Dzięki współpracy z wydawnictwami pozyskałam dla uczniów wiele pomocy dydaktycznych.
3. Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły.
4. Dzięki udziałowi w akcjach charytatywnych pogłębiam współpracę ze środowiskiem lokalnym, doskonalę zdolności organizacyjne, czerpię satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, zaspokajam potrzeby innych.
5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży szkolnej przynosi mi poczucie, że potrafię zarazić uczniów własnymi fascynacjami literackimi, uwrażliwić ich na słowo pisane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.