X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35444
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontarktowego ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
od 1.09.2014 do 31.05.2017

Imię i nazwisko: Agnieszka Bałaban
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Janina Lurka
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Pitagoras ul. Piękna 56j Wrocław

§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania Formy i sposoby realizacji Efekty
1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pierwszym krokiem w rozpoczęciu mojego stażu było poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Szczególnej analizie poddałam rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu ,systematyczna współpraca z opiekunem - Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią Janiną Lurką, napisania kontraktu i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwowane zajęcia na bieżąco omawiałam z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola, uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencje,
Od początku stażu dokumentowałam swoje działania. Zbierałam zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów.

• Prowadzenie Rady szkoleniowej dla nauczycieli „Edukacja poprzez ruch Doroty Dziamskiej

Systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego :

• 19-21.08.2014 Warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej prowadzonych przez Ewę Zielińską.
• 11.03.2015 warsztaty „Informacje o gotowości szkolnej”
• 18.04.2015 „Jestem chłopcem. Jestem dziewczynką – Seksualność dziecka w wieku przedszkolnym.
• 31.08.2015 „Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. Jesień, Ze świata bajek, Zima i Święta”
• 22.09.2014 „Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. Różności taneczne”
• 16.11.2015 „Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym”
• 23.11.2015 „Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci”
• 27,29.09.2016 Wprowadzenie do systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
• 24.11.2016 „W słowach i miedzy słowami – jak porozumiewać się z innymi. Techniki skutecznej komunikacji”
• 23.11.2016Projekt edukacyjny dla dzieci „Smog”
• 16.02.2017 „Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6 – letnich w przedszkolu. Poziom III
• • 25.02.2017 „Kreatywny nauczyciel – nowoczesne przedszkole”,
• 21.04.2017 „Jak współpracować z rodzicami”,
• 24.04.2017 „Poznawanie przez działanie. Zabawy badawcze w przedszkolu.”
• 15.05.2017 „ Pomoc psychologiczna dziecka z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”,
• 18.05.2017 Rada Szkoleniowa poświęcona na „Wprowadzenie Nowej Podstawy Programowej”

• Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. przedszkolak.pl, literka.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych • Gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej ( czasopisma, książki, nagrania) które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy
• Dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starałam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne.
• Umieszczałam zdjęcia z zajęć oraz uroczystości przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola Pitagoras.
• W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Metody E, Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody Doroty Dziamskiej, Metody Weroniki Sherborne, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci
• Aby urozmaicić warsztat pracy przygotowywałam pomoce dydaktyczne, często indywidualnie dla każdego dziecka. Były to plansze dydaktyczne, różnorodne karty pracy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, napisy do globalnego czytania, prezentacje multimedialne. Gromadziłam pomoce pozwalające rozwijać zmysły (np. przedmioty o różnej fakturze) czy umuzykalnienie (np. instrumenty perkusyjne wypełnione materiałami sypkimi).
• Wzbogaciłam również własną bazę o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z rożnymi rodzajami muzyki (taneczna, relaksacyjna, poważna).
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam na przestrzeni października – listopada a także „końcową”, którą przeprowadzamy w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Wypełniałam karty wycieczek.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek W trakcie stażu dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości a także zdjęć.

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy i sposoby realizacji Efekty
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Indywidualne rozmowy z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka, warsztaty z rodzicami i zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe, zebrania z rodzicami, konsultacje
Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Informowałam rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka. Prowadziłam warsztaty z rodzicami, zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe, zebrania oraz konsultacje.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy , zajęcia dodatkowe W codziennej pracy starałam się dostrzegać oraz wspierać i realizować potrzeby, możliwości, uzdolnienia oraz posiadane predyspozycje wychowanków poprzez występy w różnych imprezach okolicznościowych w grupie, przedszkolu, imprezach lokalnych oraz konkursach. Starałam się wspierać dzieci w ich działaniach i poczynaniach. Dzieci miały możliwość odgrywania krótkich scenek, recytacji wierszyków, śpiewania piosenek.

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci Prowadzenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych, logopedycznych, prace indywidualne z dzieckiem trudnym, prace indywidualne z dzieckiem szczególnie uzdolnionym. W pracy dydaktyczno – wychowawczej stale spotykam dzieci zdolne, pracowite i chętne do współpracy, ale również dzieci mające trudności z nauką i kontaktami z rówieśnikami. Przygotowując zajęcia, zawsze starałam się je dostosować do możliwości poszczególnych uczniów. W proces dydaktyczny włączałam wszystkie dzieci, starałam się nie dopuścić do zniechęcenia nauką i zapewnić uzyskanie sukcesu każdemu z podopiecznych – zwłaszcza tym z trudnościami w nauce.
• W codziennej pracy poszukiwałam takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalały w uczniach ciekawość, zwiększały zainteresowanie, sprawiały, że nauka przestała być nudna, i jednocześnie pozwalała na lepsze przyswojenie wiedzy i trwałe jej zapamiętanie.
• pracowałam z uczniami zdolnymi, chętnymi do podejmowania nowych zadań .Dla nich przygotowywałam dodatkowe karty pracy, zadania o wyższym stopniu trudności, zachęcałam i motywowałam do dalszej pracy.
• Prowadziłam arkusz obserwacji dziecka na półrocze, oraz na koniec roku, współpracowałam z rodzicami,
• Odbywałam rozmowy z logopedą i psychologiem
• Eksponowałam dziecięce prace plastyczne na wystawkach i gazetkach ściennych
Wszystkie te działania pozwoliły mi dokładnie poznać potrzeby dzieci, ich etap rozwoju na różnej płaszczyźnie oraz dostosować pracę do indywidualnych zapotrzebowani dzieci, jak również pomóc im w zaaklimatyzowaniu się w przedszkolu i grupie.
4. Podejmowanie współpracy z rodzicami i z Radą Rodziców Protokoły spotkań z Rady Rodziców, lista obecności, adnotacje w dziennikach zajęć,. • Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić niektóre imprezy przedszkolne
• Tworzyłam gazetkę ścienną zawierającą aktualne wydarzenia w przedszkolu, pozwalającej rodzicom być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi ich dzieci a także komunikacja drogą mailową
• Organizowałam dla rodziców Warsztaty plastyczne o tematyce Bożonarodzeniowej oraz Wielkanocnej.
• Wraz z jednym z rodziców pracującym na uczelni zorganizowałyśmy wycieczkę do Politechniki Wrocławskiej na festiwal nauki „Górniczy wehikuł czasu”. Studenci przedstawili historię górnictwa oraz pokazali jak wydobywa się m.in. węgiel i sól.
• W okresie świątecznym studenci z PW odwiedzili przedszkolaków i zorganizowali dla nich warsztaty plastyczne o tematyce Bożonarodzeniowej.
• Odwiedziliśmy także sklep zoologiczny prowadzony przez jednego z rodziców naszej grupy. Dzieci dowiedziały się jak dbać o swoich pupili oraz jak zachować się w obecności nieznanych zwierząt. Na koniec dzieci dostały upominki dla swoich zwierzaków
• Rodzice z naszej grupy także pokazywali dla dzieci swoje umiejętności m.in. Warsztaty z pieczenia chleba, swoje hobby „Mój tata maratończyk”.
• Prowadzone były także krótkie zajęcia z zakresu poszerzania u dzieci zainteresowania literaturą „Cała Polska czyta dzieciom” dzięki którym rodzice przychodzili i zapoznawali przedszkolaki z literaturą dziecięcą
• Przygotowywanie przez rodziców poczęstunków na różne imprezy przedszkolne
• Pomoc jako opiekunowie na wycieczkach przedszkolnych.
5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Ponowne nawiązanie współpracy

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów Proponowałam rodzicom kontakt z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, przedszkolnym logopedą oraz psychologiem, co rozwiało by ich wątpliwości związane z rozwojem dziecka.

6.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną, Biblioteką Szkolną, Szkołą Podstawową we Wrocławiu, Miejski dom kultury , teatrem , ratownikiem medycznym, Policją, Urzędem Pocztowym, dentystą Fundacja Happy Animals Podjęłam współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole dzięki akcji której byłam koordynatorem „Bezpieczne Dziecko, Bezpieczne Przedszkole”.
• Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, strażą miejską, ratownikiem medycznym,
Odbywały się zbiórki co roku dla Fundacji Happy Animals dzięki czemu dzieci mogły skorzystać z zajęć prowadzonych przez wolontariuszki Fundacji Happy Animals. Panie opowiedziały dzieciom jak bezpiecznie zachować się w kontakcie z dzikimi, nieznajomymi zwierzętami, jak postępować w sytuacji zagrożenia przy spotkaniu z takim zwierzęciem. Odbyła się także rozmowa na temat jak dbać i pielęgnować swojego pupila
7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki Kiermasze świąteczne Pozyskanie środków materialnych z kiermaszów świątecznych dzięki czemu można było zakupić potrzebne rzeczy do sali
8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi Organizowałam/współorganizowałam:
- urodziny dzieci w przedszkolu
- spotkanie z Mikołajem
-Zajęcia w których świętowany był odpowiedni kolor miesiąca,
-Wigilie grupową,
-Konkurs na najciekawszą dynie w przedszkolu,
-Dzień pluszowego misia,
-Walentynki,
-Ekologiczny pokaz mody
-Konkurs „pocztówka z wakacji”
-Dzień dziecka (wyjścia do Jump World, ściankę wspinaczkową, Kinder planety, wyjście na lody)
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Zakończenie roku przedszkolnego, Andrzejki,
-Dzień Mamy i Taty,
- Dzień Babci i Dziadka
-Przygotowanie dzieci do występu tanecznego w SP 9
9. Współpraca z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek Dzielenie się Notkami, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania,
10. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez różne instytucje.
Akcja „Alarm Antysmogowy”
• Dzieci brały udział w festynie charytatywnym w SP9 przygotowując układ taneczny.
• Promowałam przedszkole biorąc udział w akcji „Smog”. Akcja została doceniona przez organizacje z różnych miast m.in. „Dolnośląski Alarm Smogowy”, „Łódzki Alarm Smogowy” prezentując na swoich stronach internetowych nasze poczynania w tej akcji. Pojawił się również artykuł w gazetce ‘Familijni”.
11. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki Wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, I Ty możesz zostać świętym Mikołajem, Sprzątanie Świata, Zbiórka baterii , dokarmianie zwierząt zimą, Bezpieczny przedszkolak, Pełniłam funkcję koordynatora akcji „Bezpieczny przedszkolak” , „Smog”
Dzięki tym akcjom nasze przedszkole dostało wyróżnienie.

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy i sposoby realizacji Efekty
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych. Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, internet, gazeta lokalna, itp.)

Tworzenie prezentacji multimedialnych • Przygotowania dokumentacji przedszkolnej
• Przygotowania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera i Internetu(wiersze, teksty bajek, piosenek, ilustracje)
• Opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji.
• Poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego. Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
• Przygotowanie stażu w formie elektronicznej
• Na stronie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz na Łódzkim Alarmie smogowym zostało opublikowane zdjęcie pyłomierza oraz plakatu informacyjnego mojego autorstwa o tym jak informujemy dzieci oraz rodziców o złym stanie powietrza.
2. Prowadzenie i współprowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć i tekstów na stronę internetową Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej a także na stronę Facebooka. Rodzice mogli na bieżąco oglądać najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola
3. Administrowanie poczty przedszkolnej Odbieranie maili przedszkolnych, korespondencja z nauczycielami, Ośrodkami Szkoleniowymi, Dzięki komunikacj przez pocztę internetową , miałam stały kontakt z rodzicami a także z nauczycielami. Mogłam również wysyłać zgłoszenia na wycieczki przedszkolne
4.Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami Zapoznałam się z fachową literaturą na temat wychowania, konsekwencji w pracy nauczyciela, zgłębiłam wiedzę na temat tego w jaki sposób rozmawiać z dziećmi żeby nas słuchały. Również dowiedziałam się jak pomagać dziecku w konfliktach z rówieśnikami .
Korzystałam z publikacji internetowych dotyczących edukacji:
www.przedszkolak.pl
www.awans.net
www.men.gov.pl
www.nauczycieli.pl www.nauczycieleprzedszkola.pl www.psychologiadziecka.org www.rokwprzedszkolu.pl www.publikacje.edu.pl www.wychowanieprzedszkolne.pl
5.Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym Zamieszczenie planu na stronie internetowej Opublikowałam realizację planu rozwoju na stronie internetowej www.edux.pl
6. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców Na gazetce ściennej zamieszczałam bieżące informacje dotyczące życia naszej grupy jak i także życia przedszkola. Rodzice byli zawsze informowani o zmianach i wycieczkach

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy i sposoby realizacji Efekty
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach. Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń. Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno – psychologicznej: - „ Charaktery”
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu „Bliżej przedszkola” - „Mały artysta” - „ Nauczycielka przedszkola” - Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca Poznałam nową metodologię prowadzenia zajęć , wzbogacając tym samym własny warsztat pracy, robiłam notatki własne, posiadam bogatszy zasób pomocy dydaktycznych..
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej W pracy dydaktyczno-wychowawczej starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Brałam pod uwagę również propozycje rodziców, które wypływały w czasie indywidualnych rozmów. Starałam się jak najwięcej dowiedzieć o moich wychowankach. Prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu trudności takich jak lęk, nieśmiałość. Pracę indywidualną prowadziłam z dziećmi nieśmiałymi, z dziećmi wymagającymi doskonalenia w zakresie zaburzeń wzrokowo – słuchowych, mowy i myślenia, rozwoju ruchowego i manualnego. Prowadziłam też działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy – ćwiczenia ortofoniczne i logopedyczne.

§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania Formy i sposoby realizacji Efekty
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego..
Rozpoczynając staż przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Były to:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału doskonalenia zawodowego. Wszystko to pozwoliło mi na przygotowanie się do jak najlepszej pracy podczas odbywania stażu z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów Przez cały okres stażu (w miarę potrzeb) analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody i formy nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.
Podczas stażu prowadziłam dokumentację przedszkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach klasyfikacyjnych i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Organizowałam wyjścia do :
• Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul Wieczystej
• Szkole Podstawowej nr 9
• Teatru Polskiego,
• Teatru Lalek,
• Teatru Agora
• Pizzerii Dominium
• Czekoladziarni
• Fabryki bombek
• Wrocławskiego Zoo
• Muzeum Przyrodniczego
• Planetarium UW
• Urzędu Pocztowego
• Radia Wrocław.
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Zapoznałam się z fachową literaturą na temat wychowania, konsekwencji w pracy nauczyciela, zgłębiłam wiedzę na temat tego w jaki sposób rozmawiać z dziećmi żeby nas słuchały. Również dowiedziałam się jak pomagać dziecku w konfliktach z rówieśnikami

Zatwierdzam do realizacji:

Plan Rozwoju Zawodowego sporządziła: Agnieszka Bałaban

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.