X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35400
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

" Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego"

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506) z późniejszymi zmianami, zgłaszam innowację pedagogiczną, planowaną do wdrożenia począwszy od I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Nazwa szkoły/placówki:
Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

1. Adres szkoły: ul. Szczecińska 47, 78-400 Szczecinek
telefon: (94) 37 431 22
2. Nazwa innowacji pedagogicznej:

"Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego"

3. Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań programowych.

4. Termin realizacji: od 1września roku 2016 do kwietnia 2019 r.

5. W momencie wdrożenia innowacja obejmować będzie 15 uczniów obecnej klasy ISLO (grupa z rozszerzonym językiem angielskim).
Innowacja realizowana będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasie drugiej i trzeciej dla oddziałów o profilu sportowym i sportowo-turystycznym. W roku szkolnym 2017/2018 przystąpią do niej uczniowie z oddziału klasy sportowo-turystycznej.
Wiek uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach innowacji:16-17 lat.
6. Nauczyciel przystępujący do innowacji wyraził zgodę na uczestnictwo w niej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 lutego 2016 r.

7. Założenia innowacyjne nie były wcześniej opublikowane.

8. W szkole nie działa Rada Szkoły.

9. Załączniki:

- uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
- zgoda autora na wdrożenie innowacji w szkole
- dokument potwierdzający zgodę nauczyciela uczestniczącego w innowacji na udział w niej.

........................................
Szczecinek, 26.02.2016

Zgoda autora na wprowadzenie innowacji

Wyrażam zgodę na wprowadzenie innowacji Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego od września 2016 r. do kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

................
podpis autora

........................................

Szczecinek, 26.02.2016

Zgoda nauczyciela na udział w innowacji

Wyrażam zgodę na udział w innowacji Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego od września 2016 r. do kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

................
podpis nauczyciela

........................................

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego

Innowacja programowa z języka angielskiego dla klas II i III
liceum o profilu sportowym i turystyczno-sportowym
z rozszerzonym językiem angielskim.
Data rozpoczęcia innowacji: 1 września 2016 r.
Przewidywany czas zakończenia realizacji: kwiecień 2019 r.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
Autor i realizujący: Joanna Kapica

I. WSTĘP:

W dobie ogromnej popularności i internacjonalizacji języka angielskiego, jego znajomość wydaje się być niezbędna. Jednakże warto zauważyć, iż język obcy to nie tylko język stosowany w sytuacjach życia codziennego, tzw. General English, ale również język angielski specjalistyczny ( English for Specific Purposes), charakterystyczny dla poszczególnych branż.
Praktyczna znajomość terminologii specjalistycznej jest jedną z kluczowych kwalifikacji, jakich pracodawcy poszukują u kandydatów aplikujących na poszczególne stanowiska.
Pomysł mojej innowacji zrodził się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na umiejętności praktyczne, które stanowią o konkurencyjności i przydatności pracowników na rynku pracy. Proponowana przeze mnie innowacja zakłada wyposażenie uczniów w leksykę i praktyczne umiejętności językowe, które pomogą im funkcjonować w branży turystycznej poprzez realizację w języku angielskim zadań z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Poprzez uczestnictwo w zajęciach w ramach innowacji uczniowie zdobędą również wiedzę, która umożliwi im sprawne komunikowanie się w języku angielskim w trakcie podróży.
Wybór klasy II i III SLO do udziału w proponowanej innowacji jest uzasadniony rozszerzonym wymiarem godzin z języka angielskiego. W ramach w/w innowacji zamierzam także zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy dotyczącej najpopularniejszych destynacji podróżniczych i największych atrakcji turystycznych, poprzez wyszukiwanie informacji o nich w publikacjach anglojęzycznych.
Dzięki temu, iż część pracowni szkolnych wyposażona jest w sprzęt komputerowy i projektory, uczniowie będą mieli możliwość realizacji projektów, takich jak prezentacja multimedialna spersonalizowanej oferty biura podroży, czy prowadzenie korespondencji mailowej z klientami agencji turystycznej. Pracę nad projektami w ramach innowacji uczniowie realizować będą w zespołach, co umożliwi im doskonalenie umiejętności pracy w grupie, której znaczenie podkreśla podstawa programowa.

II. CELE KSZTAŁCENIA

Cele ogólne:

- Uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego.
- Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego specjalistycznego poprzez ukazanie jego przydatności w życiu zawodowym.
- Wyposażenie uczniów w leksykę przydatną podczas podróży.
- Przygotowanie językowe uczniów do ewentualnego podjęcia pracy w przemyśle turystycznym.
- Zaszczepienie w uczniach ciekawości świata; przekazanie wiedzy o miejscach wartych zobaczenia.
- Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez udział w projektach realizowanych w ramach innowacji.

Cele szczegółowe:

- Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych z zakresu tematyki przewidzianej do realizacji w ramach innowacji.
- Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych z zakresu tematyki przewidzianej do realizacji w ramach innowacji.
- Umiejętność sprawnego i adekwatnego reagowania językowego w sytuacjach związanych z podróżowaniem.
- Umiejętność sprawnego i adekwatnego reagowania językowego w sytuacjach związanych z obsługą ruchu turystycznego.
- Umiejętność prezentowania efektów własnej pracy na forum; oswajanie uczniów ze stresem związanym z wystąpieniem publicznym.
- Sprawne posługiwanie się technologią komputerową przy prezentowaniu efektów własnej pracy.

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA I OCZEKIWANE EFEKTY PRACY

'The world is a book and those who do not travel only read one page.'
Świat jest księgą a ci, którzy nie podróżują czytają tylko jedną stronę.
św. Augustyn

Dzięki udziałowi w innowacji uczeń powinien:
-umieć nazwać w j. angielskim najbardziej popularne destynacje podróżnicze, kurorty
-opanować leksykę określającą rodzaje wyjazdów; wyjazd zorganizowany, aktywne wakacje włączające uprawianie sportów ekstremalnych; alternatywne/ tematyczne formy wyjazdów wakacyjnych
- umieć wymienić w j. angielskim różne formy zakwaterowania podczas wycieczki i je scharakteryzować
-potrafić wypowiedzieć się na temat ekoturystyki (ecotourism)
-potrafić poprowadzić w j. angielskim korespondencję mailową z potencjalnym klientem biura podróży-dokonywanie rezerwacji hotelu, zmiana rezerwacji, anulowanie w/w
-udzielić w j. ang. rad na temat bezpiecznego podróżowania oraz różnic kulturowych w wybranym kraju, będącym celem podróży potencjalnego klienta
-opanować umiejętność dokonywania w j. ang. zakupu biletów oraz uzyskania informacji na temat połączeń na wszystkie środki transportu w imieniu własnym oraz w imieniu klienta
-umieć sporządzić szczegółowy plan jednodniowej wycieczki po wybranej stolicy europejskiej
-umieć oprowadzić grupę turystów po wybranym miejscu w charakterze przewodnika wycieczki
-umieć zareagować w j. angielskim na reklamację klienta biura podróży
-przedstawić spersonalizowaną ofertę wyjazdu wakacyjnego zgodnie z wytycznymi klienta biura podróży ( w formie prezentacji multimedialnej), na forum klasy/szkoły
-dla chętnych - sporządzić w języku angielskim cykl 5 krótkich artykułów/ recenzji / rekomendacji z podróży, które mogłyby zostać zamieszczone na blogu (The Traveller's Blog)
-opanować umiejętność sporządzenia CV
-umieć nazwać zawody z branży turystycznej
- umieć zaprezentować się podczas symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej.

IV. EWALUACJA INNOWACJI

1. Prezentacja prac na forum szkoły.
2. Ankiety przeprowadzane wśród uczestników na temat atrakcyjności i przydatności zajęć w ramach innowacji; jej mocnych i słabych stron.
3. Obserwacja pracy i postępów uczniów podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.