X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35283
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Laskowska
MIEJSCE PRACY: Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel języka angielskiego
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2016 r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393)

PLAN DZIAŁANIA

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt 1)
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI ZADAŃ UWAGI, DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
nauczycieli
• poznanie procedur awansu i zasad pisania planu rozwoju zawodowego
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

sierpień 2016 – wrzesień 2016

plan rozwoju zawodowego
wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• rozmowa, ustalenie zasad współpracy
• ustalenie terminów spotkań
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• omawianie obserwowanych i prowadzonych lekcji w celu doskonalenia umiejętności i ewaluacji własnych działań
wrzesień 2016 - październik 2016

w trakcie stażu;
harmonogram spotkań
notatki
scenariusze zajęć
wnioski
3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• dokonywanie na bieżąco wpisów w dziennikach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, arkuszach ocen, itp.
• Przygotowanie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu
wychowawczego szkoły
• Sporządzanie protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej
• Sporządzanie planu dyżurów nauczycieli w trakcie każdego roku szkolnego
wpisy w dziennikach
4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy. • udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
• uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, kursy, konferencje itp.)
• poszerzanie wiedzy o metodach nauczania języka angielskiego w oparciu o materiały dostępne w Internecie, wykorzystywanie poznanych metod pracy na lekcjach
• analiza, uzupełnianie i modyfikowanie PSO, planów pracy itp.
• stosowanie aktywnych metod nauczania
• ocenianie skuteczności swoich działań i ich korekta
• poszerzanie bazy samodzielnie przygotowywanych pomocy
dydaktycznych

w trakcie stażu
listy obecności
zaświadczenia, certyfikaty itp.
notatki własne
programy pracy
baza materiałów dydaktycznych

5.Publikowanie prac.
• publikowanie scenariuszy zajęć itp. w Internecie
w trakcie stażu
adresy stron
6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu
• sformułowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w trakcie stażu

czerwiec 2019
zaświadczenia, scenariusze itp.
wniosek
sprawozdanie

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI ZADAŃ UWAGI, DOWODY REALIZACJI

1.Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
• indywidualne rozmowy z uczniami i ich obserwacja w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
• konsultacje i rozmowy z innymi, nauczycielami, wychowawcami,
dyrektorem
• analiza orzeczeń i opinii PPP
• rozmowy z rodzicami (zebrania klasowe, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne)
w trakcie stażu

notatki własne,
zapisy w dziennikach klasowych

2.Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
• realizowanie zadań wychowawczych i prowadzenie działań związanych
z profilaktyką w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem
wychowawczym i programem profilaktycznym
• uwzględnianie problematyki społecznej i cywilizacyjnej na lekcjach (uzależnienia od komputera i Internetu,
zagrożenia itp.)
• praca z uczniami zdolnymi
• prowadzenie zajęć koła języka angielskiego
•prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach zajęć
świetlicowych
• praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
•rozmowy z rodzicami, współpraca w rozwiązywaniu problemów uczniów
w trakcie stażu

spotkania
scenariusze, programy,
plany pracy itp.
notatki własne
3.Działania na rzecz szkoły i środowiska.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych
• Prowadzenie strony internetowej szkoły
• Aktywne włączanie się w realizację imprez i innych zadań promujących szkołę
• Współorganizowanie wycieczek szkolnych i opieka nad uczniami
w czasie wycieczek
• Eksponowanie prac wykonanych przez uczniów w trakcie zajęć
•Prowadzenie gazetek klasowych i szkolnych
w trakcie stażu

sprawozdania
artykuły
zdjęcia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust.2 pkt 3)
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI ZADAŃ UWAGI, DOWODY REALIZACJI

1.Wykorzystanie techniki komputerowej i zasobów Internetu w celu poznania procedury przebiegu stażu
i jego dokumentowania.
• Zapoznanie z procedurą i gromadzenie materiałów dotyczących rozwoju zawodowego za pośrednictwem Internetu
• Przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
• Korzystanie z zasobów Internetu w celu śledzenia zmian w przepisach prawa oświatowego i uzyskiwania informacji
dotyczących awansu zawodowego
sierpień 2016-wrzesień 2016

w trakcie stażu

notatki
lista stron www
dokumentacja stażu
notatki
wydruki

2.Korzystanie z komputera i Internetu w opracowywaniu dokumentacji szkolnej.
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć, sprawozdań, kart pracy, dyplomów,
ankiet itp.
• Przygotowanie programów koła języka angielskiego, Szkolnego Koła Caritas, zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach zajęć świetlicowych, PSO
• Sporządzanie protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie materiałów na gazetki
• Pisanie artykułów na stronę internetową szkoły itp.

w trakcie stażu

scenariusze dyplomy
plany pracy
testy
sprawdziany artykuły itp.

3.Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
w pracy z uczniami.
• Korzystanie z komputera i projektora na lekcjach j. angielskiego, zajęciach koła j. angielskiego i na zajęciach w ramach zajęć świetlicowych
• Wskazywanie uczniom stron internetowych przydatnych w uczeniu się
języka obcego
w miarę potrzeb
w trakcie stażu
scenariusze zajęć
baza stworzonych materiałów
lista stron www

4.Wykorzystanie Internetu do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz do wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych (busyteacher.org, edux.pl itp.), publikowanie własnych materiałów
• Wykorzystanie poczty e-mail w celu kontaktu z innymi nauczycielami
w trakcie stażu
notatki
baza materiałów
5.Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu poszerzania własnej wiedzy i umiejętności.
• Korzystanie z portali edukacyjnych i oświatowych
• Korzystanie z wideoszkoleń metodycznych
w trakcie stażu
notatki

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt 4)
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI ZADAŃ UWAGI, DOWODY REALIZACJI

1.Aktualizowanie i pogłębianie własnej wiedzy.
• samodzielne studiowanie publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu
• kontynuowanie studiów niestacjonarnych na kierunku teologicznym

w trakcie stażu
wykaz pozycji
notatki własne

2.Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.
• współpraca z rodzicami, udzielanie rodzicom wskazówek i porad
•współpraca z innymi nauczycielami w ramach spotkań zespołów nauczycieli uczących w klasach 1-3 i 4-6
• dbanie o właściwe zachowanie uczniów podczas lekcji, wskazywanie
pożądanych zachowań i postaw
• wdrażanie propozycji, pomysłów, rozwiązań itp. zaczerpniętych
z literatury fachowej
• obserwowanie uczniów, rozpoznawanie ich trudności i problemów, zgłaszanie ich wychowawcom

w trakcie stażu
w miarę potrzeb

notatki własne

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)

ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI ZADAŃ UWAGI, DOWODY REALIZACJI

1.Pogłębianie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego.
• zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
• aktualizacja wiedzy poprzez regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi

w trakcie stażu
notatki własne

2.Poznawanie przepisów wewnątrzszkolnych.
• analiza i zapoznawanie się ze zmianami w dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, regulaminy, itp.)
w trakcie stażu
notatki własne

3.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• współpraca z nauczycielami
• praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych powoływanych
w szkole w trakcie stażu
listy obecności
potwierdzenia

Wiry, 31.08.2016 r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.