X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35258
Przesłano:
Dział: Logopedia

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju

INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

realizowany w terminie od listopada do maja .... roku

1. Grupa I
2. Zespół Wczesnego Wspomagania rozwoju dzieci:

• mgr Ewa Trzeszan - logopeda
• mgr Ewa Trzeszan - terapeuta pedagogiczny
• mgr X- psycholog

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną .

Harmonogram

Liczba godzin wczesnego wspomagania rozwoju 8 godzin w miesiącu.

1. Liczba godzin terapii logopedycznej: 8 godzin w miesiącu (30 min w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki- dzień dodatkowy)

Kierunki działań Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka i jego rodziny:

1. Logopedyczno-terapeutyczne.

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE DZIECKO KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ DZIECKA SPOSÓB REALIZACJI

DZIAŁANIA LOGOPEDYCZNE

1. Stymulowanie rozwoju mowy oraz korygowanie występujących zaburzeń.

A .Doskonalenie rozumienia mowy biernej

B. Rozwijanie mowy czynnej:
a) usprawnianie narządów artykulacyjnych
b) wzmacnianie funkcji słuchowych
c) wzmacnianie funkcji oddechowych
d) korygowanie nieprawidłowości

C. Porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób.

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNO-
PEDAGOGICZNE

1. Rozwijanie procesów poznawczych:

A. Doskonalenie percepcji wzrokowej.

B. Doskonalenie percepcji słuchowej.

C. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

D. Rozwijanie procesów myślenia

2. Rozwijanie sprawności ruchowej ze zwróceniem uwagi na stronność ciała (Kinezjologia Edukacyjna)

A. Doskonalenie motoryki dużej.

B. Rozwijanie sprawności manualnej.

C. Doskonalenie koordynacji wzrokowo
– ruchowej.

D. Rozwijanie czynności samoobsługowych:

a) Doskonalenie umiejętności ubierania i rozbierania się.
b) Doskonalenie umiejętności jedzenia,
c) Kształtowanie umiejętności mycia zębów.

DZIAŁANIA PSYCHOLOGICZNE

1.Wspomaganie rozwoju emocjonalnego.

2.Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

3.Rozwijanie zachowań społecznych.
a) Rozumienie i przestrzeganie norm i zasad.
b) Rozwijanie współdziałania w zabawie.
c) Stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Dziecko skupia się na opowiadaniach – rozumie ich ogólny sens.

Pracuje z logopedą.

Doskonali sprawność aparatu artykulacyjnego w trakcie różnych zabaw i ćwiczeń na miarę swoich możliwości oraz potrafi :
• unosić język do góry
• pionizować język
• oblizywać wargi
• wysuwać język
• dotykać językiem do nosa i brody
• wypychać językiem policzki
• kląskać
• mlaskać
• zlizywać miód z talerzyka
• cmokać
• naprzemiennie otwierać i zamykać usta w różnym tempie
• słuchać dźwięki wydawane przez pojazdy, instrumenty
• rozpoznawać i naśladować dźwięki wydawane przez zwierzęta
• wskazywać zwierzę na obrazku
• powtarzać dźwięki, sylaby, proste wyrazy
• dmuchać

Stara się poprawnie realizować głoski szeregu syczącego.

Stara się poprawnie realizować głoski szeregu szumiącego.

Stara się przygotować język do wymowy głoski r.

Wypowiada cały wyraz.

Stara się wyraźnie mówić prostymi zdaniami.
Nie przestawia wyrazów w zdaniu.
Nie upraszcza grup spółgłoskowych.

Wyszukuje i dobiera pary obrazków pasujących do siebie (zasada przynależności).

Wskazuje przedmiot niepasujący do pozostałych.

Składa obrazek pocięty na 3-4 części.

Odtwarza wg wzoru.

Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe

Wskazuje i nazywa podstawowe figury geometryczne płaskie;

Rozpoznaje dźwięki z otoczenia, dobiera obrazek do dźwięku;

Rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne, np. bębenek, tamburyn, trójkąt, kołatka.

Umie zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym;

Wskazuje i nazywa części ciała;

Wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała: przede mną, za mną, z boku;

Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: do tyłu, do przodu, przed siebie;

Orientuje się w porach dnia: rano, południe, wieczór.

Odbiera różnorodne wrażenia ruchowe podczas zabaw psychoruchowych, ćwiczeń metodą Knilla, W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona.

Grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują.

Tworzy zbiory przedmiotów według określonej cechy.

Wyodrębnia obiekt niepasujący do zbioru.

Układa historyjki obrazkowe składające się z kilku części.

Porusza się swobodnie, dostosowując sposób ruchu do określonych warunków.

Chwyta piłkę oburącz.

Wykonuje czynności:

Malowanie farbami dużych kształtów.

Malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu papieru.

Malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków.

Malowanie krótkich, pionowych kresek.

Malowanie linii falujących poziomych i pionowych (np. fale na morzu) z zachowaniem ciągłości i kierunku zgodnego z kierunkiem pisma.

Rysowanie i kolorowanie pisakami .

Kolorowanie prostych obrazków (zwracanie uwagi na utrzymanie się w konturze obrazka).
Kolorowanie figur geometrycznych (zwracanie uwagi na utrzymanie się w konturze obrazka).

Kreślenie linii poziomych i pionowych "po śladzie" i samodzielnie.

Kreślenie linii zamkniętych (koła, owale, prostokąty).

Łączenie liniami zaznaczonych punktów.

Ugniatanie kul z gazet.

Sortowanie klocków wg kolorów, paciorków wg kształtu, figur geometrycznych wg kolorów, wielkości lub kształtu.

Wykonywanie stempelkami obrazkowymi szlaczków.

Próby cięcie nożyczkami.

Tworzenie obrazka z użyciem szablonów -odrysowywanie figur, prostych kształtów.

Lepienie z plasteliny, ciastoliny.

Ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią powierzchni.

Układanie klocków.
Układanie puzzli.

Nawleka duże i małe korale, makaroniki.
Potrafi samodzielnie rozebrać się.

Zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania.

Rozpina zamek błyskawiczny.

Zapina rzepy.

Zjada posiłek samodzielnie.

Sprawnie posługuje się łyżką i widelcem.

Samodzielnie myje zęby.

Samodzielnie myje ręce, zachowując prawidłową kolejność.

Adekwatnie wyraża uczucia własne.

Dostrzega stany emocjonalne innych osób.
Rozróżnia emocje pozytywne i negatywne.

Pomimo trudności doprowadza pracę do
końca.

Rozumie i podporządkowuje się poleceniom kierowanym do całej grupy.

Zna i stosuje zasady zachowania się na terenie przedszkola i podczas wyjść poza jego teren (przestrzega norm narzuconych z zewnątrz).

Respektuje umowy.

Sprząta zabawki, zna ich miejsce w gabinecie.

Potrafi poczekać na swoją kolej.

Używa zwrotów grzecznościowych w miarę swoich możliwości.

Wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez
prace z ilustracjami, z książek, z programów multimedialnych

Słuchanie przez dziecko czytanego tekstu.

Wyjaśnianie zjawisk otaczającego świata.

Realizacja działań stymulujący rozwój mowy dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym w zakresie narządów artykulacyjnych oraz zawartych w Grupowym Programie Wspomagania rozwoju Mowy.

Zachęcanie do komunikacji werbalnej wzmacnianie (serduszka, naklejki, medale).

Zabawy logopedyczne:
• ćwiczenia w powtarzaniu dźwięków, sylab, prostych wyrazów
• ćwiczenie usprawniające aparat artykulacyjny
• ćwiczenia oddechowe (Program Oddechowy ,, Zabawy z Oddeszkiem” E. Trzeszan, zajęcia relaksacyjne)
• ćwiczenia w kształtowaniu słuchu
• ćwiczenia w naśladowaniu prostych czynności

Praca z programami multimedialnymi:
- Mówiące obrazki
- Zabawy słowem
- Obrazkowy słownik tematyczny
- Logorytmika
- Logo-gry

Zabawy z pomocami dydaktycznymi:
- Lotto dźwiękowe
- Instrumenty muzyczne
- Domina, inne
- Muzykoterapia
- Arteterapia

Program multimedialny; Logorytmika
Instrumenty muzyczne

Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące:
- Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
- Metodę aktywności M. Ch. Knillów.
- Elementy muzykoterapii.
- Masaże dłoni (terapia ręki) i twarzy.
- Metody relaksacyjne.
- Elementy terapii zabawą.
- Integrację Sensoryczną.
- Kinezjologię Edukacyjną Dennisona.

Praca na konkretach (np. nawlekanie guzików, korali na sznurek, worek doznań zmysłowych)

Formułowanie dodatkowych pytań.

Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące:

- Metodę prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka.
- Metodę glottodydaktyki .
- Metodę SI.
- Metodę Klanzy- chusta.
- Elementy Metody M. Montessorii, Metodę Dobrego Startu (MDS).
- Paluszkowe zabawy.

Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące pomoce z Kącika Sportowego oraz ogrodu przedszkolnego.

Zabawy z KE

Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące:
- Pomoce dydaktyczne
- Konkretne przedmioty (pojemniki, pudełka, skrzynki, małe przedmioty, guziki, koraliki, naturalne produkty spożywcze, leśne)
- Warsztat plastyczny(kredki różnorodne pisaki, plastelina, ciastolina, cekiny, brokat, materiały o różnorodnej fakturze, klej, inne)
- Własne karty pracy
- Karty pracy H. Tymichowej –Grafomotoryka
- Karty pracy z KE
- Karty pracy z programów multimedialnych (Mówiące obrazki, Logopedia, Wspomaganie rozwoju, Idę do szkoły)

Udział w konkursach plastycznych.

Zapoznanie z różnymi rodzajami zapięć (rzepy, zamki błyskawiczne, guziki, zatrzaski).

Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw wyrównawczych.

Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Wykorzystanie multimedialnych treści programowych (Zabawy słowem, Słownik obrazkowy, Wspomaganie Rozwoju) oraz
kart obrazkowych.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZINĘ DZIECKA SPOSÓB REALIZACJI
1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
3. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu
Konsultacje z nauczycielami z logopedą, terapeutą i psychologiem

Rodzaj i zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

Konsultacje i porady.

Data

Podpisy członków Zespołu: Podpis rodziców:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.