X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35157
Przesłano:

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu "Rzeczpospolita szlachecka". Scenariusz lekcji powtórzeniowej z przedmiotu historia - klasa 5

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Rzeczpospolita szlachecka”.

Treści programowe: Utrwalenie poznanych wiadomości.
Cel operacyjny lekcji: Uczeń utrwala wiedzę i umiejętności zdobyte na omówionych lekcjach z działu ,,Rzeczpospolita szlachecka”.
Cel w języku ucznia: Utrwalisz wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach z działu ,,Rzeczpospolita szlachecka”.
Metody nauczania: praca z podręcznikiem, mapą, ilustracją oraz kartą pracy – mini test.
Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa i zbiorowa.
Środki dydaktyczne: podręcznik, ilustracje, karta pracy, NACOBEZU.
Przebieg lekcji:
a) Faza wprowadzająca:
Powitanie wychowanków, sprawdzenie obecności, poinformowanie o temacie i celu lekcji. Odnotowanie osób nieprzygotowanych do zajęć.

b) Faza realizacyjna:
- praca w grupach (nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, prosi o wyznaczenie lidera zespołu, określa czas pracy, czuwa nad porządkiem w klasie, nadzoruje pracę każdej z grup, sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi): uczniowie w grupach 4-5 osobowych opracowują przydzielony przez nauczyciela podpunkt A,B, C lub D z zadania 1 z podręcznika (s.141-142), a następnie ich przedstawiciele czytają głośno swoje pytania i udzielone na nie odpowiedzi,
- praca z ilustracją: nauczyciel w trakcie wystąpienia lidera danej grupy prezentuje ilustracje związane z omawianym przez niego zagadnieniem,
- praca zbiorowa: chętni uczniowie wskazują, co przedstawiają prezentowane ilustracje, jakich zagadnień dotyczą, z jakim wydarzeniem są związane, nauczyciel zadaje pomocnicze pytania, dba o poprawność wypowiedzi,
- w trakcie wystąpień liderów nauczyciel zapisuje na tablicy wszystkie ważne daty z działu Rzeczpospolita Szlachecka (1493, 1569, 1572, 1573-1574, 1576-1586),

c) Faza podsumowująca:
Rozdanie NACOBEZU do sprawdzianu, które uczniowie wklejają do zeszytu,
następnie podanie terminu pracy klasowej. Uczniowie indywidualnie lub w parach
zapoznają się z NACOBEZU, następnie komunikują za pomocą kolorów
(czerwonego, zielonego lub żółtego) stopień jego zrozumienia, nauczyciel ustala,
które zagadnienia wymagają dodatkowych objaśnień, następnie je omawia.

Jeżeli starczy czasu uczniowie napiszą mini test. Po 5 minutach nauczyciel poda
prawidłowe odpowiedzi (uczniowie w ławkach wymieniają się testami i dokonują
oceny koleżeńskiej).

Mini Test
Zadanie 1
Ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów był:
A. Zygmunt Stary
B. Jan Zamoyski
C. Zygmunt III
D. Zygmunt August

Zadanie 2
W którym mieście obradował sejm w 1569 roku?
A. w Warszawie
B. w Piotrkowie Trybunalskim
C. w Lublinie
D. w Krakowie

Zadanie 3
W którym roku odbyła się pierwsza wolna elekcja?
A. w 1572
B. w 1576
C. w 1573
D. w 1569

Zadanie 4
Do stanu szlacheckiego nie należeli:
A. gołota
B. mieszczanie
C. magnaci
D. chłopi

Zadanie 5
Najuboższa część szlachty, nie posiadająca własnego majątku, utrzymująca się m. in. ze służby wojskowej to:
A. magnateria
B. szlachta średnia
C. szlachta zagrodowa
D. gołota

Zadanie 6
Zjazdy szlachty danego terytorium; miały wielki wpływ na politykę państwa polskiego do XVIII wieku to:
A. sejmy walne
B. sejmiki ziemskie
C. przywileje szlacheckie
C. stany głosujące

Zadanie 7
Wolna elekcja to:
A. sposób wyboru króla w Rzeczpospolitej szlacheckiej wprowadzony po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta.
B. wybór monarchy przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej.
C. wybór króla przez szlachtę, w którym każdy szlachcic mógł wziąć udział osobiście, dysponując jednym głosem.
D. Uboga szlachta wybierała króla wśród bogatszej szlachty.

Zadanie 8
Artykuły henrykowskie to:
A. akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta, spisane na sejmie elekcyjnym 1576 r.
B. najważniejsze zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, spisane w formie 21 artykułów przez Henryka Walezego.
C. zbiór praw, które miały gwarantować nienaruszalność praw i stabilność władzy królewskiej w Rzeczpospolitej.
D. akt sformułowany w 1573 na sejmie elekcyjnym podczas wyboru Henryka Walezego, określający podstawowe zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

Zadanie 9
Pańszczyzna to :
A. obowiązek przymusowej i darmowej pracy w formie renty feudalnej, wykonywanej przez gołotę na rzecz właściciela ziemskiego
B. obowiązek przymusowej i darmowej pracy w formie renty feudalnej, wykonywanej przez gołotę na rzecz magnata
C. forma renty feudalnej polegająca na bezpłatnej i przymusowej pracy chłopów na rzecz pana
D. forma renty feudalnej polegająca na bezpłatnej i przymusowej pracy chłopów na rzecz króla

Zadanie 10
Duże gospodarstwo, w którym uprawiano zboże lub hodowano zwierzęta, należące do szlachcica to:
A. folwark
B. latyfundium
C. rezydencja
D. dworek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.