X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35155
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kantowanego

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku 2016/2017.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się 31.05.2017r. Wraz z opiekunem stażu mgr Bożeną Zielińską opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Podczas odbywania stażu realizowałam założone w nim cele.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2, pkt. 1)
Moim pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu realizacji tego zadania było zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim. We wrześniu 2016roku zapoznałam się z treścią dokumentów regulujących organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,
Nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
c) Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim;
d) Wewnątrzszkolny System Oceniania;
e) Przedmiotowy System Oceniania;
f) Podstawę Programową;
g) Kalendarz Imprez Szkolnych.
Analiza tych dokumentów pozwoliła mi zrozumieć specyfikę funkcjonowania szkoły, jej organizację i zadania. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły, jakie są prawa i obowiązki nauczycieli oraz uczniów.
Uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych.
Na początku stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią mgr Bożeną Zielińską która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu .Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy.
Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu, we wrześniu 2016 roku opracowałam i przedłożyłam do zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor szkoły.
Przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, a w szczególności zapoznałam się z treścią następujących dokumentów: Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a, Awans Zawodowy Nauczycieli);
a) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak:
a) Dziennik lekcyjny,
b) Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
c) Protokoły Rady Pedagogicznej.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciw pożarniczymi. Przestrzegałam poznanych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
Udokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, konspektów, arkuszy obserwacji lekcji.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2).
Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe.
Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program stylizacji i projektowanie fryzur, technik fryzjerskich oraz materiałów fryzjerskich.
Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową dla zawodu fryzjerstwa oraz sporządziłam rozkłady materiału dla klasy I TF.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Radach Klasyfikacyjnych i Radach Plenarnych.
Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.
W trakcie roku szkolnego 2016/2017 uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, wzbogacając dzięki nim swój warsztat pracy, kompetencje oraz umiejętności interpersonalne:
a) Konferencja zorganizowana przez WSIP „ Porozmawiajmy o reformie”;
b) Kurs „Prezi – tworzenie profesjonalnych prezentacji” – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie;
c) Kurs na kierownika wypoczynku- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie;
d) Szkolenie „ Game-based learning z wykorzystaniem urządzeń mobilnych” – Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
e) Szkolenie z zakresu najnowszych technik stylizacji oraz upięć fryzur z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego marki BabylissPRO w Stalowej Woli;
f) Szkolenie „ Mistrzowskie techniki koloryzacja, strzyżenie, upięcia zorganizowanym przez dystrybutora firmy Lecher;
g) Szkolenie „ Praca z dyskiem wirtualnym”- Centrum Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli w Puławach;
h) Szkolenie „ Bezpieczeństwo w Internecie dzieci i młodzieży” - Centrum Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli w Puławach;
i) Studia podyplomowe w zakresie „ Przygotowania pedagogicznego” – Politechnika Lubelska;
j) Szkolenie „Cyfrowy fotomontaż i retusz zdjęć”- Centrum Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli w Puławach.
Udział w szkoleniach, kursach i konferencjach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze dla młodzieży. Nabytą wiedzę będę wykorzystywała w następnych latach mojej pracy w szkole ( wszystkie zaświadczenia dokumentujące mój udział w powyższych formach znajdują się w teczce stażysty).

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).
W ciągu roku szkolnego zapoznałam się ze środowiskiem uczniów. Współpracowałam z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, zapoznałam się z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej uczniów mających trudności w nauce, dostosowując materiał przedmiotu do wymagań edukacyjnych. Byłam do dyspozycji rodziców podczas szkolnych zebrań.
W okresie stażu zapoznałam Programem wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły.

Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły m.in. :
a) Zorganizowałam konkurs przedmiotowy, pozwalający uczniom rozwinąć zainteresowania związane z wykonywaniem zawodu fryzjera pt.: „ Halloween Style” - konkurs odbył się podczas warsztatów dla gimnazjalistów.
b) Byłam współorganizatorem konkursu na temat życia i działalności patronki naszej szkoły Ireny Kosmowskiej.
c) Uczestniczyłam w promocji szkoły poprzez organizowanie warsztatów zawodowo znawczych dla uczniów Szkół Gimnazjalnych.
d) Brałam udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych i spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną przedstawiając ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim.
e) Przygotowywałam uczennice do konkursu fryzjerskiego w Trzcianie „Fryzury Czerwonego Dywanu”.
f) Sprawowałam opiekę podczas wycieczki zawodowej uczniów klasy fryzjerskiej I TF „ Praca w salonie fryzjerskim”.
g) Sprawowałam opiekę nad uczennicami kl II TF podczas wyjazdu na pokaz „ Mistrzostw Juniorów we Fryzjerstwie” w Lublinie.
h) Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas Powiatowego Pikniku Prozdrowotnego „Majówka z Konarskim”

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4)
Raz w miesiącu przez cały okres stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Z zajęć, w których uczestniczyłam sporządziłam arkusze obserwacji. Ponadto za każdym razem zajęcia były szczegółowo omawiane z opiekunem stażu lub nauczycielem prowadzącym. Lekcje przeze mnie hospitowane charakteryzowały się różnorodnością metod i form pracy. Dzięki temu miałam możliwość ich poznania oraz późniejszego zastosowania we własnej pracy z uczniami. Dzięki rozmowom pohospitacyjnym udoskonaliłam swój warsztat pracy między innymi:
a) modyfikując sposób prowadzenia lekcji,
b) poznając sposoby innych możliwych rozwiązań w obrębie danej jednostki lekcyjnej,
c) uwzględniając różnorodne formy pracy z uczniami słabszymi oraz zdolnymi,
d) dostosowując organizację lekcji do umiejętności oraz zainteresowań uczniów.
Jako obserwator szczególną uwagę zwracałam na: rodzaje środków dydaktycznych i formy pracy z młodzieżą, sposób prowadzenia zajęć, język, stopień zaangażowania uczniów, celowość oraz skuteczność wybranych metod i form pracy, efektywne wykorzystanie czasu na lekcji, zasady oceniania oraz udzielania uczniom informacji zwrotnej na temat czynionych przez nich postępów oraz rozwoju, metody indywidualizacji i procesu nauczania z uwzględnieniem zarówno uczniów słabych jak i uczniów zdolnych.
W czasie odbywania stażu korzystałam z technologii komputerowej i Internetu, tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne, prace klasowe, konspekty, sprawozdania z imprez szkolnych, filmiki na szkolną stronę Facebooka dokumentujące pracę uczniów na pracowni fryzjerskiej. Dodatkowo śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania nowości wydawniczych a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
- www.awans.net;
- www.men.gov.pl;
- www.szkolnictwo.pl;
- www.publikacje.edux.pl;
- www.wsip.pl.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego podczas całego okresu stażu, korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki prowadzonych przeze mnie zajęć. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki

Podpis nauczyciela stażysty:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.