X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35136
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO MGR MICHAŁA BOGUSZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Michał Bogusz
Łomnica 48
08-430 Żelechów
Tel. 505534182
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
I. DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA
Imię i nazwisko: Michał Bogusz
Wykształcenie: studia wyższe magisterskie - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
-Kierunek Wychowanie Fizyczne.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 1września 2014 roku.
II. PLAN DZIAŁANIA
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Zakres działania:
- zadania wynikające z organizacji stażu,
- zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela,
- zadania dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze,
- zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania szkoły.
ZADANIA ORGANIZACYJNE
Lp

. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli pozwalającą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: ustawy, rozporządzenia.
Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli publikowanych w internecie i innych źródłach.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Wrzesień 2014 r.

Wrzesień 2014 r.

Okres stażu. Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2. Kompleksowe zapoznanie się z organizacją pracy w szkole i jej funkcjonowaniem we wszystkich obszarach działania. Systematyczna analiza dokumentacji szkoły: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. Udział w opracowaniu, modyfikacji i uaktualnianiu dokumentacji szkolnej.

Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Założenie teczki "Awans zawodowy".
Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy. Wrzesień 2014 r.
Okres stażu. Teczka "Awans zawodowy”. Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, analiza.
Przygotowanie sprawozdania i opis realizacji planu zawodowego Po zakończeniu stażu. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

I. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - § 8 ust. pkt 1

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca w Zespole Wychowania Fizycznego. Realizowanie planu pracy.
Spotkania z
metodykiem wychowania fizycznego. Analizowanie na bieżąco przepisów prawa oświatowego. Okres stażu. Sprawozdania z pracy zespołu.
2. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w
wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Udział w szkoleniach metodycznych, kursach, warsztatach i konferencjach.
Udział w
lekcjach otwartych i koleżeńskich.
Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Okres stażu. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.
3. Uaktualnianie własnej wiedzy metodycznej i merytorycznej oraz rozbudowanie własnego warsztatu pracy. Systematyczne studiowanie literatury i prasy branżowej i fachowej oraz ogólnopedagogicznej.
Stała analiza nowości wydawniczych i prawa oświatowego poprzez zasoby biblioteczne i internetowe. Okres stażu. Wykaz literatury.
4. Analizowanie zmian
w przepisach rozgrywek sportowych. Udział w posiedzeniach Szkolnego Związku Sportowego. Okres stażu. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w posiedzeniach.
5. Współpraca ze Szkolnym Klubem Sportowym. Praca z uczniami Zespołu Szkół w Żelechowie na treningach prowadzonych w ramach ULKS Kadet Żelechów.
Opieka
trenerska nad uczniami podczas rozgrywek sportowych. Okres stażu. Według kalendarza imprez. Potwierdzenia Klubu ULKS Kadet Żelechów, zdjęcia, sprawozdania.
6.
Obserwacja i analizowanie rozwoju uczniów. Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej.
Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. Okres stażu. Wyniki pomiarów. Klasyfikacje turniejowe, sprawozdania
z zawodów.
7. Stworzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. Opracowanie dokumentu. Okres stażu.
Rok szkolny 2014/15. Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego
8. Prowadzenie zajęć dla szczególnie utalentowanej młodzieży z całego zespołu szkół.
Zajęcia prowadzone w ramach sks-ów.
Indywidualne treningi z uczniami przygotowującymi się do zawodów powiatowych i wojewódzkich.
Prowadzenie zajęć dodatkowych. Okres stażu. Dziennik treningowy.
Dokumentacja zajęć.
9. Organizowanie imprez sportowych promujących szkołę. Organizowanie wspólnie z innymi nauczycielami imprez sportowych oraz wewnątrzszkolnych turniejów
z poszczególnych dyscyplin, a także zawodów z okazji "Dnia Sportu".
Organizowanie
międzyszkolnych zawodów piłki siatkowej dziewcząt w ramach Powiatowej Gimnazjady. Okres stażu. Regulamin imprez. Sprawozdania. Dokumenty poświadczające.
10. Informowanie o wydarzeniach sportowych szkoły. Opiekowanie się gablotą sportową (zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących sportu w szkole oraz zawodów międzyszkolnych).
Aktualizowanie informacji sportowych na stronie internetowej szkoły. Podawanie sprawozdań z zawodów do mediów lokalnych. Okres stażu. Klasyfikacje zawodów, zdjęcia, sprawozdania.
11. Współpraca z rodzicami. Zajęcia otwarte dla rodziców.
Rozmowy indywidualne.
Udział w zebraniach klasowych i wywiadówkach. Okres stażu. Scenariusze zajęć. Ankiety.

II. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ - §8 ust. 2 pkt 2

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym. Śledzenie aktualności na portalach internetowych o tematyce sportowej.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem z innymi nauczycielami.
Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów na stronie internetowej szkoły.
Zgłaszanie
udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach sportowych za pomocą internetu.
Aktualizowanie ocen
uczniów w szkolnym dzienniku internetowym. Okres stażu Wykaz stron internetowych. Publikacje w internecie.
2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy. Wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania sprawozdań, tworzenia pomocy dydaktycznych np. dyplomów.
Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia. Okres stażu Sprawozdania. Przykładowe pomoce dydaktyczne (dyplomy).
3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania komputerowego. Okres stażu Teczka "Awans zawodowy".

III. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ - § 8 ust. 2 pkt 3

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opublikowanie "Planu rozwoju zawodowego". Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego "Planu rozwoju zawodowego". Listopad 2014 r. Wydruk publikacji ze strony internetowej.
2. Praca w Zespole Wychowania Fizycznego. Udział w pracach Zespołu Wychowania Fizycznego (wspólne opracowywanie konspektów, szkoleń).
Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami wychowania fizycznego. Okres stażu. Sprawozdania z realizacji zadań zespołu.
3. Prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Okres stażu. Scenariusze, konspekty zajęć.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli odbywających staż.
Spotkania w celu wyjaśnienia bieżących trudności w pracy nauczycieli odbywających staż.

Wdrażanie praktykantów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego

Okres stażu. Zaświadczenie
o przydzieleniu przez Dyrektora Szkoły opieki nad nauczycielem stażystą, a także zaświadczenie o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.

Dziennik praktyk pedagogicznych.

5. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w internecie. 2017r. Adres strony internetowej.

IV. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH - § 8 ust. 2 pkt 4a

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć Szkolnego Koła Sportowego. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu zajęć SKS oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Realizacja programu. Okres stażu. Program zajęć SKS.
2. Opracowanie programu treningowego dla uczniów wybitnie uzdolnionych ruchowo. Opracowanie programu i jego wdrażanie w bieżącej pracy szkoły. Okres stażu. Program treningowy dla uczniów zdolnych.

V. POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH - § 8 ust. Pkt 4c

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów utalentowanych, w tym przygotowanie ich do udziału w zawodach wojewódzkich.
Organizowanie zajęć sportowych w
terenie. Okres stażu. Potwierdzenia. Zdjęcia.
2. Organizowanie wypoczynku uczniów. Organizowanie obozów sportowych podczas ferii zimowych i wakacji. Okres stażu. Dokumentacja wyjazdu. Zdjęcia.
3. Propagowanie zawodów Przygotowanie uczniów do zawodów
Sportowych: piłka siatkowa, Lekkoatletyka, Okres stażu. Potwierdzenia. Zdjęcia.
sportowych i opieka nad
uczniami biorącymi w nich
udział.

VI. WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI - § 8 ust. 2 pkt 4e

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią medycyny sportowej
w zakresie uzyskania badań sportowych. Opieka nad uczniami w trakcie wykonywania badań sportowych. Okres stażu. Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną. Wizyty u pielęgniarki szkolnej w celu kontroli badań sportowych. Okres stażu. Notatki ze spotkań.
3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizacja turnieju piłki siatkowej dziewcząt o charakterze profilaktyczno-sportowym pod hasłem: „ Zagrajmy o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” Okres stażu. Sprawozdanie. Zdjęcia.
Umieszczenie relacji z turnieju w mediach lokalnych.

VII. UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ - § 8 ust. 2 pkt 4f

Lp. Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Sukcesy uczniów
w rozgrywkach i zawodach
sportowych. Opieka trenerska podczas uczestnictwa
uczniów w rozgrywkach i
zawodach sportowych gminnych, powiatowych, i wojewódzkich. Okres stażu. Dyplomy. Sprawozdania.

Opracował: Michał Bogusz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.