X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35122
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Kochanowskiego
ul. Konarskiego 4 26 – 900 KOZIENICE
woj. mazowieckie
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza. Studia II stopnia.

Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Długość stażu: 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Data złożenia sprawozdania: 06.06.2017r.

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu
7. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
8. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami
9. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:

Znajomość organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
1. Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda realizacji Dowody realizacji Termin realizacji Osoby wspierające

Poznanie procedury awansu zawodowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Gromadzenie i analiza dokumentów (takich jak: tekst ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela) - Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów
- Zatwierdzenie
opracowanego
planu rozwoju
zawodowego.
09.2016r. Opiekun stażu Dyrektor
2. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji pracy szkoły Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Wewnątrzszkolny system oceniania
- Program pomocy pedagogiczno - psychologicznej
Zapoznanie ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji - Znajomość dokumentów
i aktów prawnych

- Notatki własne oraz kserokopie dokumentów

Wpisy w dzienniku zajęć
09.2016r – 10.2016r.
Opiekun stażu
Dyrektor
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. - Analiza obowiązujących przepisów w tym zakresie
- Udział w szkoleniach - Zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń
- Wpisy do dziennika zajęć Cały okres stażu Opiekun stażu
Dyrektor

Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda realizacji Dowody realizacji Termin realizacji Osoby wspierające
4. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. - Omówienie i ustalenie przebiegu stażu
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
- Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego - Pisemny kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą
- Plan rozwoju zawodowego Cały okres stażu Opiekun stażu
5. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - Zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze zajęć, notatki, obserwacje, itp. Cały okres stażu Opiekun stażu

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda realizacji Dowody realizacji Termin realizacji Osoby wspierające
1. Zapoznanie się z programem wychowania i kształcenia trzylatków - Analiza i realizacja obowiązującego programu nauczania - Wpisy w dzienniku zajęć
- Konspekty, arkusze hospitacji Cały okres stażu Opiekun stażu
Dyrektor

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego uczestnictwa w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - Uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach itp.
- Udział w zebraniach rad pedagogicznych. - Zaświadczenia, certyfikaty
o ukończonych warsztatach, szkoleniach Cały okres stażu Opiekun stażu
Metodyk
Dyrektor

4. Samodzielne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych - Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno – psychologicznej
- Wyszukiwanie informacji w mediach i Internecie - Dokumentacja efektów własnej pracy ( notatki, scenariusze) Cały okres stażu Opiekun stażu

5. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji - Kursy dokształcające
- Studia podyplomowe - Zaświadczenia
o ukończonych kursach, studiach Cały okres stażu Opiekun stażu
Metodyk
Dyrektor
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. -Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Publikacja planu rozwoju zawodowego i kwestionariuszy przygotowanych ankiet w Internecie - Teczka stażysty,
CD z zapisem elektronicznym
- Publikacja planu rozwoju zawodowego i kwestionariuszy ankiet
w Internecie Cały okres stażu Opiekun stażu

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia:

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem podopiecznych

Lp.
Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda realizacji Dowody realizacji Termin realizacji Osoby wspierające
1. Współpraca
z rodzicami. -Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- Informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka (rozmowy indywidualne z rodzicami)
- Organizowanie uroczystości klasowych z udziałem środowiska rodzinnego dzieci
- Ankiety dla rodziców,
- Grafik zebrań, listy obecności, notatki z zebrań,

-Scenariusze zajęć otwartych i uroczystości klasowych Cały okres
stażu Opiekun stażu
Dyrektor
2.

Poznanie i poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo
-wychowawczych uczniów.

Lektura literatury o tematyce
psychologicznej i pedagogicznej.

-Notatki własne, wyniki analizy
przeprowadzanych obserwacji.

Cały okres stażu
Opiekun stażu
3. Propagowanie bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia - Spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym - Wdrażanie zasad BHP, higieny osobistej Praca ciągła Opiekun stażu
Pielęgniarka szkolna

4.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Miejska, Centrum Kulturalno-Artystyczne, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”
- Współpraca z innymi placówkami oświatowymi – przedszkolami, szkołami (udział w konkursach)
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów np. strażaka, policjanta

- Adnotacje w dzienniku
- Zdjęcia
- Zaświadczenia
Cały okres stażu
Opiekun stażu
Nauczyciele

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia:

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp.
Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda realizacji Dowody realizacji Termin realizacji Osoby wspierające
1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- Hospitacje zajęć wg wcześniej opracowanego harmonogramu. Omawianie zajęć z prowadzącym obserwowane zajęcia.
- Arkusze hospitacji
- Wnioski z obserwacji i hospitacji.
- Notatki własne.
Raz w miesiącu
Opiekun stażu
Dyrektor Nauczyciele
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora - Opracowanie scenariuszy zajęć (konspektów),
- Omawianie zajęć, konsultacje - Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji Raz w miesiącu Opiekun stażu
Dyrektor

3. Wymiana doświadczeń - Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
- Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych wewnątrzszkolnych - Notatki własne
- Scenariusze zajęć
- Zapis w dzienniku Cały okres stażu Opiekun stażu
Nauczyciele
4. Ocena własnych umiejętności - Autorefleksja
- Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych scenariuszy, ankiet itp. Na bieżąco Opiekun stażu
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - Wnioski do dalszej pracy, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego - Teczka stażysty
- Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju Po zakończeniu stażu Opiekun stażu

........................................(nauczyciel stażysta)

........................................
Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.