X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35113
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Stażysta: mgr Agnieszka Szczerba
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Bieniek
Przedszkole Publiczne w Czerminie
Dyrektor placówki: mgr Ewa Wolak

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać“

/Walt Disney/

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2, pkt. 1)

L.p.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
• Rozmowa z dyrekcją placówki
• Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego: materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internecie).
• Udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
• Udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat

Cały okres stażu
Poprawnie sformułowany wniosek o kontynuację stażu, plan rozwoju zawodowego dostosowany do potrzeb placówki

Zaświadczenia z kursu
Protokolarz z posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
• Ustalenie przebiegu stażu
• Sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu)
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań)
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Publikacja planu rozwoju w internecie
Wrzesień 2014
Kontrakt dotyczący współpracy nauczyciela stażysty
z opiekunem stażu

Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenie

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli

• Obserwacja zajęć wg wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników
Cały okres stażu
Konspekty zajęć obserwowanych, wnioski
z obserwacji

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Cały okres stażu
Konspekty zajęć, wnioski opiekuna stażu po obserwacji

5.

Aktywne uczestnictwo
w działalności Rady Pedagogicznej

• Przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia szkoleniowe
• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zgodnie
z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej

Zeszyt protokołów

6.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, etc.)
• Wykorzystanie na szkoleniach umiejętności
w bezpośredniej praktyce pedagogicznej
i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli
• Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli stażystów i praktykantów

Według oferty
Notatki, materiały ze szkoleń

Konspekty zajęć

7.

Tworzenie własnego warsztatu pracy

• Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy
z dziećmi
• Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych
• Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
• Autorefleksja – określanie słabych i mocnych stron własnej pracy

Cały okres stażu
Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych

8.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

• Wpisy w dzienniku zajęć
• Protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych
Cały okres stażu
Dziennik zajęć
Zeszyt protokołów

9.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

• Opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć

Cały okres stażu
Dokumenty, scenariusze, referaty, notatki, zdjęcia, wytwory dzieci

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2, pkt. 2)

L.p.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów
• Bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego
• Systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka
• Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka, ankiety)
• Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci
• Rozmowy indywidualne z dzieckiem
• Przeprowadzanie rozmów z rodzicami
• Współpraca ze specjalistami
Na bieżąco
Notatki, zapiski w zeszycie konsultacji ze specjalistami
i rodzicami,
wykorzystanie zdobytych informacji w pracy
z dzieckiem,
wzory kart obserwacji

2.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci

• Prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych
• Opracowywanie indywidualnych planów pracy
z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi
• Poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy
z dziećmi z uwzględnieniem ich zainteresowań
• Dostosowywanie pomocy dydaktycznych do możliwości percepcyjnych dzieci
• Wzbogacanie bazy pomocy własnych
• Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze

Wrzesień 2014
Indywidualne plany pracy

Zdjęcia wybranych pomocy, spis

3.
Doskonalenie umiejętności współpracy
z rodzicami

• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Stały, systematyczny kontakt z rodzicami
• Współdziałanie w procesie wychowawczym
z domem rodzinnym
• Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci
• Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki
i oddziału za pomocą ankiet
• Organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci
• Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole
• Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc
• Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola (podziękowania, dyplomy)

Cały okres stażu
Lista obecności rodziców na zebraniach, zapiski
w zeszycie konsultacji
z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych z rodzicami

Scenariusze zajęć otwartych

Scenariusze uroczystości

Dyplomy, podziękowania dla rodziców

4.

Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych kółka plastyczno-technicznego

• Opracowanie programu kółka plastyczno-technicznego „Plastuś”
• Realizacja programu
• Podsumowanie i ewaluacja programu
Wrzesień 2014

Cały okres stażu
Program zajęć kółka
Dziennik zajęć

5.

Tworzenie
i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej i świątecznej

• Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
• Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
• Angażowanie rodziców w pomoc w przygotowanie imprez (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalenie z dziećmi treści wierszy, itp.)

Na bieżąco
w okresie stażu

Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych, sprawozdania

Zdjęcia

6.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

• Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, logopeda, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia, komisariat Policji, Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie
• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (autorzy książek dla dzieci, policjant, strażak, etc.)
• Pomoc w akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”
i przeprowadzenie zbiórki kasztanów i żołędzi

W trakcie trwania stażu
Notatki
Zdjęcia
Zaświadczenia
Podziękowania
Potwierdzenia dyrektora
Certyfikaty

7.

Udział w realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych
i profilaktycznych

• Udział w programie „Mamo, tato, wolę wodę!”
• Udział w akcjach „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, klej Amos
• Pisanie listów i kartek do chorych dzieci w ramach akcji „Marzycielska Poczta”
• Pomoc w zbiórce na rzecz schroniska dla zwierząt w Mielcu
Scenariusze zajęć, potwierdzenia, zaświadczenia, certyfikaty
Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy

Umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 7 ust. 2, pkt. 3)

L.p.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian
w przepisach

• Korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu
i encyklopedii multimedialnych
• Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji
Cały okres stażu

Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

2.

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera

• Zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi nowości
w dziedzinie teleinformacyjnej
• Udział w szkoleniach i kursach poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności

Na bieżąco
Wykaz publikacji
Zaświadczenia z kursów,
notatki ze szkoleń

3.

Wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi

• Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych (komputer, video, telewizja)
• Wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu
• Wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania
z komputera i zasobów sieci Internet

Na bieżąco
Scenariusze zajęć

4.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej
• Wykorzystywanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
Cały okres stażu
Baza pomocy

Zapisy w dzienniku

5.

Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola

• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń
i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, medali, etc.
• Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami, sprawozdań, notatek etc.
• Opracowanie technikami komputerowymi kart pracy dziecka
Cały okres stażu
Scenariusze,
Ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy, medale, podziękowania, protokolarz
z zebrań Rapy Pedagogicznej
Karty pracy dziecka

6.

Prezentacja i promocja działań przedszkola poprzez dostarczanie zdjęć i informacji na stronę internetową przedszkola

• Wykonywanie zdjęć grup przedszkolnych, przesyłanie ich na stronę internetową
• Systematyczne fotografowanie zabaw i zajęć w grupie przedszkolnej
Na bieżąco
Strona internetowa

7.

Wykorzystanie internetu do dzielenia sie swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczyccielami

• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
• Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej
• Zamieszczanie planów, artykułów, scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych

Cały okres stażu

Wykaz adresów portali edukacyjnych

Zaświadczenia o publikacjach

8.

Wykorzystywanie internetu do porozumiewania się

• Przesyłanie prac, zdjęć i dokumentów drogą internetową
• Udział w szkoleniu „Doskonalenie w sieci”, dyskusje z innymi nauczycielami poprzez sieć, wymiana doświadczeń, planów, pomysłów

Cały okres stażu

2014

Zaświadczenie

9.

Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego

• Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Na bieżąco
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dyaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2, pkt. 4)

L.p.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poszerzanie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego

• Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej
i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
• Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami
Cały okres stażu

Notatki

Zaświadczenia o ukończeniu kursów

2.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami
i nauczycielami

• Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania
w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń

Cały okres stażu
Wykaz lektur, notatki

4.

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
• Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami

Cały okres stażu
Notatki
Wpisy w dzienniku

5.

Praca z dziećmi
z trudnościami

• Opracowanie programu pracy z dzieckiem
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Cały okres stażu
Program pracy indywidualnej, zapisy
w dzienniku

6.

Edukacja rodziców
w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych

• Indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami
• Zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje, warsztaty, realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych propagowanych przez inne organizacje i ośrodki edukacyjne (np. program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”)
• Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierania potrzebujących

W trakcie
trwania stażu

Scenariusze zajęć otwartych, certyfikaty

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust. 2, pkt. 5)

L.p.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

• Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach
• Gromadzenie podstawowych aktów prawnych
• Udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat
Na bieżąco

Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów, umiejętność korzystania
z prawa

2.

Zapoznanie się
z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi
w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola
• Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów
• Śledzenie zmian w Rozporządzeniu w sprawie ramowych Statutów Przedszkola, udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach przedmiotowych opracowujących
i modyfikujących rozmaite dokumenty przedszkolne

W trakcie trwania stażu
Notatki z analizy dokumentów, zaświadczenia

Zapisy w protokołach

3.

Przestrzeganie przepisów BHP

• Uczestniczenie w szkoleniu BHP
• Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej

W trakcie trwania stażu
Zaświadczenie

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.