X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35100
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowano na podstawie:

1. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r Dz. U. Nr 97 poz 674 z 2006r. z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz 1845)
4. Statutu Zespołu Szkół w Lelisie
5. Indywidualnych zainteresowań, preferencji i potrzeb

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,
• własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji,
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• wspieranie rozwoju szkoły.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA
DO REALIZACJI FORMY
REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI RODZAJ
DOKUMENTACJI

§ 8.2.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

1.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Sierpień 2014r.
Bibliografia (ustawa, rozporządzenie)

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem
Cały okres stażu
Zaświadczenia, notatki, scenariusze imprez, konspekty, referaty, plany, sprawozdania etc.

2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
Złożenie wniosku
Sierpień – Wrzesień 2014
Poprawnie sformułowany wniosek

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2014
Plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Cały okres stażu
Gromadzenie świadectw,potwierdzeń sprawozdań, zdjęć itp.
Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2017

3.Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły

Analiza dokumentów obowiązujących w szkole: statutu, programu wychowawczego, programu rozwoju szkoły, WZO, podstawy programowej
Na bieżąco, w miarę potrzeb
Potwierdzenie dyrektora

4.Poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności
Uczestniczenie w kursach, warsztatach, radach szkoleniowych , konferencjach metodycznych i szkoleniach w ramach WDN
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego
Według harmonogramu pracy zespołu samokształceniowego.
Protokoły ze spotkań

5.Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
W zależności od terminów konkursów.
Wykaz sukcesów, dyplom y uczniów

Uzupełnianie i wzbogacanie pracowni kształcenia zintegrowanego
Cały okres stażu.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych

6.Współpraca z rodzicami
Przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
Listy z podpisami rodziców w dzienniku lekcyjnym,
protokoły z zebrań

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
Według potrzeb
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji wychowawcy

Kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym

Współpraca z rodzicami z „Trójki klasowej” przy przygotowaniach imprez klasowych
Na bieżąco
Sprawozdanie

7.Opracowywanie scenariuszy przedstawień w j. angielskim
Pisanie scenariuszy, wystawianie przedstawień dla
ucz. kl. I-III i gości
Cyklicznie raz w roku
Scenariusze, zdjęcia

8.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej Poszukiwanie nowości wydawniczych z zakresu kształcenia zintegrowanego i j. angielskiego
Cały okres stażu
Szkolne zasoby, notatki,pozycje własne, bibliografia

9.Opracowanie testów Sprawdzających kompetencje ucz. kl. I-III w zakresie j. angielskiego
Skonstruowanie testów z j. angielskiego dla klas I-III z uwzględnieniem minimum programowego
Cały okres stażu
Testy

10.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania zintegrowanego i języka angielskiego Studiowanie literatury i czasopism metodycznych (Życie Szkoły, The Teacher)
Cały okres stażu
Wykaz literatury

11.Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Przeprowadzanie testu diagnozującego poziom znajomości języka w klasie czwartej
Wrzesień 2014 – Maj 2015
Kserokopia testu pomiaru, analiza wyników

12.Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Autorefleksja
Maj 2014
Arkusz samooceny

Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Według kalendarza hospitacji
Arkusze hospitacyjne

§ 8.2.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykonywanie pomocy dydaktycznych do nauczania j.angielskiego w kl. I-III
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Wykonane pomoce,karty pracy

2.Wykorzystanie technologii komputerowej do dekoracji sali kl. I-III
Wykonywanie aktualnych dekoracji do pracowni j. angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej gromadzenie materiałów
Na bieżąco
Elementy dekoracji, bieżące „gazetki ścienne”

3.Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej Dokumentacja awansu zawodowego, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
Cały okres stażu
Analizy, sprawozdania, ankiety, wnioski, itp.

4.Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji
Korzystanie ze stron internetowych, jako źródła informacji z zakresu nauczania j. angielskiego w kl. I-III i kształcenia zintegrowanego
Cały okres stażu
Linki do stron internetowych

5.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Umieszczenie planu rozwoju w Internecie
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego dostępny w Internecie

6.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych -korzystanie ze znajomości obsługi programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
Korzystanie z programów komputerowych
podczas:
•tworzenie dokumentacji szkolnej
•przygotowania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń, etc. redagowanie tekstów
•wypisywanie świadectw Cały okres stażu
Dokumentacja własna, przykłady testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń

7.Poszukiwanie dla uczniów nowych rozwiązań w pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez korzystanie z Internetu i programów multimedialnych Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z uczniami w klasach I – III
Cały okres stażu
Przykłady pomocy dydaktycznych, scenariusze zajęć

8.Aktualizowanie biblioteczki przedmiotu
Gromadzenie kaset, płyt CD, słowników multimedialnych, edukacyjnych programów k komputerowych
Cały okres stażu
Wykaz pomocy audiowizualnych

9.Zamieszczanie artykułów na stronie szkoły
Informacje o prowadzonym projekcie, imprezach klasowych
Według potrzeb
Zamieszczone informacje na stronie szkoły

§ 8.2.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Opracowanie scenariusza, przygotowanie
środków dydaktycznych, przeprowadzenie
i analiza zajęć
Raz w roku
Scenariusze zajęć

2.Uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych nauczycieli kształcenia zintegrowanego
Dyskusje, wymiana poglądów wnioski
Według harmonogramu spotkań zespołu
Protokoły

3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom
Cały okres stażu
Opracowane materiały dydaktyczne

4.Przygotowanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Cały okres stażu
Sprawozdania potwierdzenia dyrektora

§ 8.2.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i realizacja programu kółka ortograficznego
Opracowanie celów, tematyki, zakresu treści.
Wdrożenie programu do realizacji.
Prowadzenie kółka w ramach zajęć pozalekcyjnych
Cały okres stażu
Program, ewaluacja, opinia o programie

2.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła języka angielskiego
Październik 2015 – Maj 2017
Program zajęć koła, opis realizacji, ewaluacja

§ 8.2.4c Poszerzanie zakresu działań, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Współorganizacja imprez szkolnych
Przygotowanie scenariuszy i organizowanie imprez okolicznościowych dla uczniów klas I – III szkolnych
Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości

2.Wystawianie przedstawień w języku angielskim
Cykliczne wystawianie przedstawień w języku angielskim dla klas młodszych
Cały okres stażu
Scenariusze przedstawień, zdjęcia

3.Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu Poznanie ciekawych miejsc pod względem turystycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym.
Cały okres stażu
Zdjęcia, karta wycieczki

4.Realizacja innowacji pedagogicznej
Wdrożenie innowacji pedagogicznej w klasach I-III, pt. „ Żyję zdrowo i bezpiecznie”
Październik 2013 – Maj 2014
Program, sprawozdanie

5.Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie społecznie kółka języka angielskiego Październik 2015 – Maj 2017
Zaświadczenie dyrektora, plan pracy kółka, przykładowe materiały

§ 8.2.4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
Instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z wydawnictwami
Zdobywanie wiedzy nt. nowych pozycji do nauczania kształcenia zintegrowanego i języka angielskiego
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Zdobywanie pomocy naukowych uatrakcyjniających zajęcia zintegrowane i j. angielski w klasach młodszych

2.Współorganizowanie imprez szkolnych Organizacja imprez, akademii i apeli
Cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora,
zdjęcia

3.Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych oraz promujących działalność wychowawczą w placówkach oświatowych
Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Sprzątanie świata”
Cały okres stażu
Potwierdzenia

4.Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Lelisie
Organizowanie pogadanek, prelekcji prowadzonych przez pracowników służby zdrowia na tematy związane ze zdrowiem
Według potrzeb
Zapis w dzienniku

5.Współpraca z Posterunkiem Policji w Lelisie
Organizowanie pogadanek, prelekcji prowadzonych przez policjanta na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły
Według potrzeb
Zapis w dzienniku, potwierdzenie dyrektora

6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu
Diagnozowanie i praca z dziećmi wg wskazań PPP
Cały okres stażu
Opinie, potwierdzenia
Konsultacje dotyczące wybranych problemów
Notatki

7.Współpraca ze Strażą Pożarną
Zwiedzanie siedziby ochotniczej straży pożarnej
Według potrzeb
Zapis w dzienniku, potwierdzenie dyrektora
Zapraszanie przedstawicieli straży pożarnej na pogadanki do przedszkola
Udział w próbach ewakuacyjnych na wypadek pożaru
Udział w konkursach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

8.Rozwijanie u dzieci zainteresowań literaturą dziecięcą
Wdrażanie dzieci do częstego kontaktu z literaturą poprzez regularne uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych oraz współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Lelisie
Cały okres stażu
Zapis w dzienniku

§ 8.2.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Obserwowanie i analiza dwóch przypadków.
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadków

2.Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
wykaz literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.