X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34968
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Teresa Aleksa

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Nazwa, adres placówki: Przedszkole nr 5 ,,Krainy Bajek”, Mikołów- Bujaków, Ul. Ks. Górka 27

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Imię i nazwisko dyrektora placówki:

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Cel główny: uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających z statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji placówki. Analiza - Analiza dokumentacji placówki:
• statutu,
• planu nadzoru pedagogicznego,
• planu pracy,
• regulaminów,
• oraz innych dokumentów.
wrzesień/październik 2013r.
- plan rozwoju zawodowego,
- teczka awansu zawodowego.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym - Aktywny udział podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- przygotowywanie materiałów tematycznych na posiedzenia,
- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
cały okres stażu
- protokoły z zebrań,
- materiały.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej - Przygotowanie tygodniowych planów pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego,
- systematyczne wpisy do dziennika zajęć,
- dokumentowanie diagnozy przedszkolnej.
na bieżąco przez cały okres stażu
- plan pracy
- dziennik zajęć
- arkusze obserwacji

Czynne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych - Podjęcie działań propagujących ochronę środowiska poprzez zorganizowanie imprezy o tematyce ekologicznej,
- organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych,
- promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków. Popularyzacja zasad higieny i zdrowego stylu życia. Dbanie o aktywność fizyczną dzieci,
- spotkania z osobami które wykonują ciekawe zawody (policjant- bezpieczeństwo, pielęgniarka- higiena),
- udział w konkursach przedszkolnych oraz poza przedszkolnych.

cały okres stażu
- scenariusze zajęć,
- scenariusze spotkań,
- kronika, zdjęcia,
- filmiki,
- wpisy do dziennika zajęć.

Współpraca z rodzicami • zebrania grupowe,
• konsultacje indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych oraz wychowawczych,
• zajęcia otwarte dla rodziców,
• włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach, konkursach oraz wycieczkach,
• zajęcia warsztatowe,
• rada rodziców,
• prowadzenie gazetek informacyjnych dla rodziców.
na bieżąco przez cały okres stażu
- listy obecności z zebrań,
- potwierdzenia zorganizowanych warsztatów,
- scenariusze zajęć otwartych i imprez przedszkolnych,
- wydruki materiałów zamieszczanych na gazetce.

Organizacja oraz współ organizacja uroczystości - Pasowanie na Przedszkolaka,

- Wróżby, zabawy Andrzejkowe,

- Ognisko ,,Dzień wesołego latawca”,

- Spotkanie z Mikołajem,

- Spotkanie opłatkowe,

- Jasełka,

- Wigilia ( wspólnie z całą grupą),
- Święto ,,Babci i Dziadka”,

- Bal,

- Szukanie ,,Wielkanocnego zajączka”,

- ,,Święto naszych mam”- Dzień Mamy,

- ,,Dzień dziecka”,
- Festyn rodzinny,
- Zakończenie roku szkolnego,

- Opracowanie scenariuszy,

- Przygotowanie dekoracji, rekwizytów oraz poczęstunku. październik/ listopad 2013
listopad 2013/ 2014/ 2015
październik 2014

grudzień 2013/ 2014/ 2015
grudzień 2013

grudzień 2014/2015
grudzień 2013/2014/2015
styczeń 2014/2015/ 2016
styczeń/ luty 2014/ 2015/2016
marzec/kwiecień 2014/ 2015/2016
maj 2014/2015/2016

czerwiec 2014/ 2015/2016

cały okres stażu
- scenariusze imprez,
- kronika, zdjęcia,
- filmiki,
- sprawozdania,
- dekoracje.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Tworzenie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, instytucji publicznych, pracy w różnych zawodach poprzez organizowanie wycieczek, zapraszanie ludzi różnych zawodów, (wycieczki na pocztę, do biblioteki, do szkoły, sklepów itp., zaproszenie policjanta, ratownika medycznego, itp.),
- nawiązanie współpracy z ,,Kołem Gospodyń Wiejskich”,
- udział w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych organizowanych przez Domy Kultury i inne instytucje mających na celu prezentowanie umiejętności dzieci.
cały okres stażu
wg potrzeb/ możliwości
- sprawozdania,
- scenariusze spotkań,
- zdjęcia, kronika,
- dyplomy,
- podziękowania.

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej - Stała i wnikliwa obserwacja dzieci,
- rozmowy z dziećmi i ich rodzicami,
- diagnozowanie osiągnięć dzieci (arkusz obserwacji dziecka 3-4 letniego, diagnoza gotowości szkolnej),
- ustalenie dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. cały okres stażu

diagnoza wstępna październik/listopad
diagnoza końcowa kwiecień - arkusze obserwacji dziecka,
- sprawozdanie z badania gotowości szkolnej,
- zapisy w dzienniku dotyczące pracy wyrównawczej i pracy z dzieckiem zdolnym,
- potwierdzenie współpracy ze specjalistami.

Współpraca z specjalistami - Kierowanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dzieci mających zaburzenia rozwojowe po obserwacji oraz konsultacji z innymi wychowawcami,
- kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujące zaburzenia mowy,
- praca z dzieckiem zgodnie z opinią PPP, pedagoga i logopedy.
cały okres stażu

wg potrzeb
- potwierdzenie współpracy z specjalistami

§ 7 ust. 1 pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym Uczestniczenie:
• w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb własnych i placówki,
• konferencje metodyczne organizowane przez Wydawnictwa Szkolne,
• podjecie studiów podyplomowych podnoszące kwalifikacje zawodowe,
• rady szkoleniowe,
• wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi.
cały okres stażu
- zaświadczenia
- materiały szkoleniowe, notatki
- potwierdzenie rozpoczęcia/ ukończenia studiów
Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań - śledzenie nowości wydawniczych (książki, czasopisma)
- bieżące zapoznanie się z publikacjami na portalach edukacyjnych w Internecie
- rozmowy z nauczycielami, uczestniczenie w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli
cały okres stażu
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenia.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych - udział w zajęciach warsztatowych, - zbieranie i gromadzenie informacji, - autorefleksja i samoocena, - wspólna ocena w zespole, - zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
cały okres stażu, zgodnie z potrzebami
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenia.
Tworzenie własnego warsztatu pracy - gromadzenie i wzbogacanie własnej biblioteczki
o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,
- pomocy dydaktycznych przygotowanych samodzielnie lub korzystanie z gotowych,
- opracowywanie oraz gromadzenie dokumentacji.
cały okres stażu - książki, czasopisma,
- artykuły, kserokopie,
- pomoce dydaktyczne, - scenariusze zajęć,
- notatki.

§ 7 ust. 1 pkt. 3 Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego - analiza aktów prawnych,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych.
cały okres stażu - zbiór aktów prawnych, - notatki własne z ukończonego kursu pt.,, Awans zawodowy nauczyciela”,
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
- poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego, - wszczęcie postępowania

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola. - Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: •statutu przedszkola,
•obowiązujących regulaminów,
• inna dokumentacja. Śledzenia zmian w Rozporządzeniu w sprawie ramowych Statutów Przedszkola.
cały okres stażu
- zbiór aktów prawnych,
- notatki.

Przestrzeganie przepisów BHP. - Uczestniczenie w szkoleniu BHP,
- stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo - dydaktycznej.
cały okres stażu -zaświadczenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.