X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34934
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Okres trwania stażu:
od 1 września 2014r. do 31 maja 2017r.
w tym:
od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu
od 1 września 2015r. do 31 maja 2017r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie
Wstęp
1. Imię i nazwisko: Katarzyna Kobryń
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie, ul. M. Kopernika 7
3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
4. Posiadane kwalifikacje:
-Studia magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną na Uniwersytecie Opolskim
-Studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
-Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu
-Studia podyplomowe: Logopedia ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim
5. Obecny opiekun stażu: mgr Iwona Henicz-Szewczuk
6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2014r.
8. Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2017r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r.
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09. 2014r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy, z czego rok stażu odbyłam w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu, a rok i 9 miesięcy w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Staż odbyty w poprzednim miejscu pracy podsumowałam sprawozdaniem za tamten okres czasu, tj.1.09.2014r. – 31.08.2015r. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który po zmianach został zatwierdzony do kontynuacji we wrześniu 2015r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologiem, pedagogiem, utrzymywałam stały kontakt z innymi nauczycielami, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Iwoną Henicz-Szewczuk, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności  i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami po zmianie miejsca pracy, we wrześniu 2015r. przygotowałam wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam nowy plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Współpracowałam z opiekunem stażu.
We wrześniu 2015r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy.
Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Efekty realizacji:  Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz  wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Iwoną Henicz-Szewczuk zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Wzbogaciła mój własny warsztat pracy o pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wraz z opiekunem stażu omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia.
Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu  przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające. Nauczyłam się przygotowywać konspekty według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracała uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
4. Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.
5. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
w roku szkolnym 2015/2016:
-12.10.2015- „Neurodydaktyka cz. I – jak wykorzystać potencjał ucznia” - prowadzący
p. Marek Kaczmarzyk
-28.10.2017- „Uczeń z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania” – prowadząca p. Magdalena Sakowska
-29.10.2015- „Neurodydaktyka cz. II – jak wykorzystać potencjał ucznia” - prowadzący p. Marek Kaczmarzyk
-18.02.2016- „Prowadzenie dokumentacji szkolnej wg nowych zasad” oraz
„10 wskazówek, jak rozmawiać z rodzicami uczniów” – prowadząca dyrektor Wioletta Uchman – Chrząszcz
-14.04.2016- „Public relations w szkole i współpraca z mediami” – prowadzący
p. Tomasz Bilicki
-28.04.2016-Procedura „Niebieska Karta” w stosunku do osób doświadczających przemocy w rodzinie” – prowadząca p. Joanna Pazdańska
-13.06.2016-E - szkolenie – „Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych”.
-30.08.2016-Dwa szkolenia w zakresie zmian w resorcie edukacji - Podsumowanie ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” Toruń 27 czerwca 2016 r. oraz
Szkolenie na temat „Czas pracy nauczyciela w roku szkolnym 2016/2017- oba szkolenia dyrektor Wioletta Uchman – Chrzaszcz
w roku szkolnym 2016/2017:
-15.09.2016 Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień”- prowadząca p. Aneta Misztal-Sereda
-06.10.2016 Szkolenie „Psychologiczne gry uczniów” - prowadząca Magdalena Sakowska
-17.11.2016 „Nauczyciel wobec problemu agresji uczniów” – prowadząca p. Magdalena Sakowska
-08.12.2016 Szkolenie „Reagowanie w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym”-prowadzący Michał Chałupka oraz szkolenie „Sposoby zabezpieczenia urządzeń rejestrujących dane osobowe” – prowadząca Małgorzata Botew
- 06.03.2017 Szkolenie „Praktyczna psychologia motywacji-motywuj uczniów, rodziców, zespół i siebie”
Uczestniczyłam ponadto w szkoleniach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, mi.in. „Gry i zabawy ruchowe”, „Jak aktywizować ucznia do zajęć wychowania fizycznego” oraz przygotowałam i prowadziłam szkolenia 23.11.2015r. „Klanza-pedagogika zabawy” oraz 14.03.2017r. „Terapia logopedyczna w młodszym wieku szkolnym.” Jestem w szkole koordynatorem działań młodszej grupy wiekowej „Planetki”
Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych:
-marzec 2016 r. „Ta straszna matematyka? Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić”
-maj 2016 r.(Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław.
Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli w zakresie edukacji plastycznej „Origami”.
Efekty realizacji: Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji  pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
6. Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty itp.
Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania
Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywizację dzieci. Starałam się przykładać wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej). Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji, sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców którzy mówili, że dzieci wiedzą czego mają się uczyć oraz wiedzą za co dokładnie dostają daną ocenę. 
8. Dokumentowałam realizację planu rozwoju .
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – V 2017r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2017r.
Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie sprawozdania sprawozdania.
7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
19.09.2015 Współzorganizowanie festynu integracyjnego. Malowanie twarzy
03.10.2015 Sobotni festyn sportowo-rekreacyjny dla klas I.

Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.

Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( zalecenia wprowadzałam na bieżąco).
Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, dyżur dla rodziców w czasie dni otwartych drzwi. Przeprowadzałam także  rozmowy telefoniczne. Byłam w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz kuratorem sądowym.
Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.
Zorganizowałam 27.05. 2017r. rodzinny rajd rowerowy, w którym uczestniczyły dzieci i ich rodzice.
Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się wysoka frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam lepiej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
2. Na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne.
Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Od roku szkolnego 2015/2016 porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Oraz korzystając z dziennika elektronicznego Librus Synergia. Dzięki niemu kontakt ten jest jeszcze łatwiejszy. Przez cały okres stażu porozumiewałam się z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie.
Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Uczęszczałam z dziećmi do Miejskiej Biblioteki Publicznej na różne ciekawe zajęcia m.in: „ Baśnie i bajki", „Sherlock Holmes”, „Zabawy z origami”, „Ćwiczymy pamięć”, „Kultura Japonii”, „Jak radzić sobie w trudnych warunkach?”, „Książki i wiadomości o czekoladzie”. Jeździliśmy do teatru, na różne wycieczki.
Dzieci włączyły się aktywnie w akcje charytatywne, szkolne, miejskie, ogólnopolskie: zbiórki przyborów szkolnych, karmy dla zwierząt, zniczy i pieniędzy na mogiły na wschodzie, Góra Grosza, WOŚP; akcja charytatywana dla Dawida Jarosa chorego na białeczkę, akcja charytatywna „I ty możesz zostać Św. Mikołajem" -zebranie słodyczy i przygotowanie prezentów dla niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Akcje ekologiczne- zbiórka baterii, makulatury, sprzętu elektronicznego i korków.
Efekty realizacji: Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami moich uczniów. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu.
3. Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego.
W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez klasowych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
Klasowy Dzień Chłopaka (dwukrotnie)
Mikołajki (dwukrotnie)
Wigilię wraz z rodzicami (dwukrotnie)
Dzień Babci i Dziadka
Klasowy Dzień Kobiet (dwukrotnie)
Zachęciłam rodziców do wzięcia udziału w szkolnych akcjach m.in. : „Śniadanie daje moc!” , „Cała Polska czyta dzieciom”
Zapraszałam rodziców na uroczystości szkolne m.in.:
Występy z okazji Dnia Mamy i Taty,
Zabawa karnawałowa,
Festyny rodzinne, kiermasze świąteczne, wspólne kolędowanie.
Z biblioteką szkolną współpracowałam w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków, rozliczania się z nich oraz zamawiania lektur. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów oraz przygotowaniu nowego spisu lektur.
Prowadziłam współpracę z policją, strażą miejską. Zgłaszałam klasę na zajęcia z policją, strażą miejską. Przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi, zagrożeń terrorystycznych.
Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Współpracowałam ze szkolnym logopedą, wychowawcami świetlicy.
Efekty realizacji: Działania, które podjęłam w ramach  prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły.
Na pomoc rodzin uczniów mogłam liczyć podczas organizacji akcji pt.: ”Śniadanie daje moc!”. Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wycieczek, w których rodzice chętnie uczestniczą. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami  popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk  korzystania z kultury.
4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
Przez cały okres stażu organizowałam następujące wycieczki:
dla dwóch klas do gospodarstwa agroturystycznego „Harenda” w Ludwikowicach Kłodzkich
dla dwóch klas do Wioski Indiańskiej w Srebrnej Górze.
dla wszystkich klas I-III wycieczki edukacyjne do Szkoły Leśnej w Bielawie.
Współorganizowałam wycieczkę do Bielawy na warsztaty cukierniczo- plastyczne.
Dla dwóch klas wycieczka szynobusem do Świdnicy. Poznanie historii Kościoła Pokoju.
Dla dwóch klas dwukrotnie do teatru lalek do Wałbrzycha na spektakl pt.: „Piotruś Pan” oraz „Kapelusz Pani Wrony ”.
2-dniowa wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej, udział w warsztatach „Bystra Sowa”
Z oferty Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury „Pegaz” wybraliśmy spektakle: „Cudaczek Wyśmiewaczek”, „Muzyka z bajek” oraz „Coś na ząb”
Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości klasowe i szkolne:
Zorganizowałam przygotowanie strojów dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty, przygotowałam dekoracje do inscenizacji.
Przygotowałam dzieci do występów recytatorskich  i wokalnych  na w/w uroczystości,
Zorganizowałam spotkanie z ratownikiem medycznym. Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy. Miały możliwość przeprowadzić na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową. Na zakończenie nauki podstawowych czynności ratujących życie dzieci otrzymały książeczki informacyjne podsumowujące ich wiedzę.
Promowałam zdrowe odżywianie się i ekologię.
Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klas I- III w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Przygotowałam z dziećmi dla innych klas I-III inscenizację nt. zdrowego odżywiania. Przygotowałam rekwizyty, stroje oraz dekoracje.
Organizowałam akcję : ”Śniadanie Daje Moc!” podczas której uczniowie poszerzali swoją wiedzę o cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania oraz samodzielnie przygotowali swoje drugie śniadanie.
Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.
Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, plastikowych nakrętek i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko.
Efekty realizacji:  Dzięki podjętym przeze mnie działaniom klasa zintegrowała się, dzieci zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie. Zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzieci z dumą wyjmują z plecaków wodę do picia i chwalą się, że nie piją już napojów gazowanych. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, zwierzęcia, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.
5. Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów.
Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu edukacji polonistycznej, jak i matematycznej w ramach art. 42 KN,
Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i ich dzieci.
Utrzymywałam kontakt z pedagogiem i psychologiem zkolnym oraz  z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
Zorganizowałam konkursy szkolne dla klas I-III:
-Recytatorski „Ojczyzna w poezji” 29.03.2017,
-Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” 30.05.2017, który planuję w przyszłym roku rozszerzyć na etap międzyszkolny.
Pod koniec października 2015 i 2016 roku dla wszystkich uczniów klas II i III zorganizowałam akcję w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji. Dzieci wzięły udział na sali gimnastycznej w zabawach ortograficznych pt.: „Ortografia na wesoło”.
Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny : „Kangur”
XIX Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny klas drugich i trzecich (moja uczennica zajęła III miejsce)
Konkursy plastyczne „Moje wakacje”, „Mój miś”, „Boże Narodzenie”, „Kosmiczna przygoda”, „Wiosna”,
Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku,
Szkolny etap Konkursu Ortograficznego dla klas trzecich (I miejsce zajęła moja uczennica)
Szkolny Konkurs Recytatorski Ojczyzna w poezji 29.03.2017 (moja uczennica zajęła III miejsce)
Promowałam czytelnictwo. Jestem koordynatorem akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” często odbywało się wspólne czytanie książek zaproponowanych przez dzieci, także fragmentów baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania. Rozwija to wśród dzieci nawyk czytelniczy, wyobraźnię, budzi zaciekawienie książką.
Prowadziłam także dwa razy w tygodniu dla całej klasy zajęcia rozwijające czytelnictwo pt.: „Bajki bez granic”.
Efekty realizacji:  Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Częsta współpraca i kontakt z panią bibliotekarką sprawił, że dzieci dobrze znają panią i chętnie chodzą do szkolnej biblioteki. Korzystają także z biblioteki miejskiej. Natomiast konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował nagrodami. Moje trzy uczennice osiągnęły dobre wyniki w konkursach. Jedna z nich w XIX Regionalnym Konkursie Przyrodniczo- Ekologiczny klas drugich i trzecich zajęła III miejsce. Częsty udział uczniów w imprezach w których m.in.  recytowali wiersze, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości, oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi. Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób, aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Potrafię napisać opinię o uczniu, która daje pełny obraz funkcjonowania dziecka w szkole. Rozwijałam także  pasję i wiedzę moich uczniów przez kontakt z ciekawymi ludźmi. Dzieci uczestniczyły w edukacyjnym spotkaniu z pszczelarzem na terenie Leśnej szkoły w Bielawie oraz rodzicem, który występuje w produkcjach filmowych.

7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Nauczyłam się korzystać z dziennika elektronicznego „ Librus Synergia”. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, różne deklaracje na zebrania z rodzicami.
Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, propozycje zmian w statucie szkoły itp.
Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową.
Przesyłam rodzicom informacje dotyczące szkoły także drogą e-mailową, czasami smsową.
Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych – Librus Synergia, oraz tradycyjny zajęć dodatkowych.
Wypisywałam świadectwa („e-Świadectwa” w „Librus Synergia”), wypełniałam arkusze ocen uczniów.
Efekty realizacji: W poprzednim roku szkolnym opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Librus Synergia”. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą  prowadzenia  dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, także wypisywania w ten sposób świadectw uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą  prowadzenia  dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami.
2. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Efekty realizacji: Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego.
Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, ucze.pl, www.ore.edu.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych. Efekty realizacji:  Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kuratora sądowego.
Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. 
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą:
3. Książki:
„Nowoczesne nauczanie” Geoff Petty
„Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman
Redakcja naukowa Andrzej E. Sękowski- „Psychologia zdolności”.
Denis Lawrence- „Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie”.
Teresa Zubrzycka- Maciąg, Danuta Wosik- Kawala- „Wychowanie w szkole – Wskazówki dla nauczycieli”
Adele Faber i Elaine Mazlish- “Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.
Wiesława Limont- „Uczeń zdolny- jak go rozpoznać i jak z nim pracować”
Mariola Jąder- „Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”
Irena Dzierzgowska- „Jak uczyć metodami aktywnymi”
4. Czasopisma:
Czasopismo psychologiczne :”Charaktery”,
Psychologia w szkole wyd. Charaktery sp. z o.o.
Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej.
Efekty realizacji:  Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
Regularnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Efekty realizacji: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.
7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dn. 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
Statutu szkoły wraz z WSO
Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca  z  Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
4. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem Statutu Szkoły w ramach obrad zespołu opracowującego zmiany w Statucie Szkoły.
Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
Byłam oddelegowana, aby być członkiem komisji podczas sprawdzianu gimnazjalistów.
Aktywnie współpracowałam w zespołach powoływanych w szkole. Brałam udział w tworzeniu Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły na lata 2015-2020.
Efekty realizacji: Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych  pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W pracy moim mottem przewodnim były słowa Janusza Korczaka, który jest dla mnie autorytetem i wzorem w nauczaniu oraz wychowaniu. Uważam, że zawód nauczyciela jest niezwykły. Od dziecka marzyłam o wykonywaniu tego zawodu. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że dostałam szansę w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Jestem dumna, że obdarzono mnie zaufaniem i mogłam znaleźć się w gronie ludzi, tak mocno zaangażowanych w wychowanie młodego pokolenia.
Chciałabym, aby właśnie słowa Korczaka towarzyszyły mi do końca pracy zawodowej:
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.