X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34916
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć rozwijających "Kultura brytyjska na lekcjach języka angielskiego"

Program wprowadza nowe treści do programu nauczania języka angielskiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej, których realizacja zgodna jest z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej. Skierowany jest do uczniów klas IV-VI i przeznaczony do realizacji w ramach lekcji języka angielskiego w wymiarze minimum jednej godziny miesięcznie w każdej klasie.
Podczas zajęć w ramach programu uczniowie będą pogłębiali wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze brytyjskiej. Zakres materiału będzie obejmował zagadnienia z zakresu geografii, przyrody, historii, życia codziennego, sławnych Brytyjczyków oraz inne, zgłoszone przez uczniów propozycje tematów zgodne z ich zainteresowaniami. Podczas realizacji zajęć uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Program przewiduje tworzenie przez uczniów projektów oraz prezentacji, które mogą być wykorzystane podczas zajęć w innych klasach. Uczniowie będą pracować w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez nauczyciela, w dużej mierze obejmujące wykorzystanie źródeł autentycznych (np. oryginalne mapy, pocztówki, zdjęcia, nagrania, filmy, bilety, banknoty, gazety, ulotki, plakaty itp.). Do wyszukiwania informacji uczniowie będą mieli do dyspozycji anglojęzyczne mapy, słowniki, czasopisma, informatory, podręczniki oraz anglojęzyczne strony w Internecie. Uczniowie będą korzystać również z polskich źródeł informacji i przetwarzać zdobyte informacje na język angielski.

1. CELE PROGRAMU
Cele główne:
a)Pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii oraz dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.
b)Uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur innych nacji.
c)Przygotowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji (np. wykorzystanie słowników).
d)Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
e)Zwiększanie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w codziennych sytuacjach.

Cele szczegółowe:
a)Poznawanie i rozwijanie zainteresowania kulturą poprzez udział w projekcji filmów dotyczących sfery kulturowej danego kraju.
b)Wdrażanie do samodzielnego gromadzenia informacji z różnych źródeł.
c)Nabycie umiejętności korzystania z materiałów w języku angielskim.
d)Przetwarzanie danych z różnych źródeł informacji i podawanie ich w języku angielskim.
e)Rozwijanie umiejętności redagowania tekstów użytkowych.
f)Rozwijanie umiejętności tworzenia projektów i prezentacji.
g)Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów internetowych oraz bibliotecznych w procesie uczenia się języka oraz zdobywania informacji.
h)Doskonalenie umiejętności rozumienia wypowiedzi w języku angielskim dzięki możliwości oglądania filmów w wersji oryginalnej.
i)Wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych.
j)Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego.
k)Wyrabianie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy.
l)Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
m)Budowanie wiary we własne możliwości.

2. ZAKRES TEMATYCZNY
Program został opracowany tematycznie i obejmuje treści kulturowe dotyczące Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Każdej klasie przypisane są określone zakresy tematyczne. Ułatwia to realne zaplanowanie zajęć, jak również modyfikowanie ich w razie potrzeby. W miarę wzrostu kompetencji językowych uczniów, wzrastał będzie poziom trudności omawianego materiału. Program zakłada więc poznawanie kultury Wielkiej Brytanii z następującym podziałem:

KLASA IV
a)Położenie i podział geograficzny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii,
b)Stolice, patroni i flagi poszczególnych państw,
c)Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii,
d)Święta brytyjskie: Halloween, Christmas, Easter, St. Patrick’s Day,
e)Formy spędzania czasu wolnego.

KLASA V
a)Najważniejsze miasta Wielkiej Brytanii,
b)Kuchnia brytyjska,
c)Szkolnictwo,
d)Święta: New Year’s Day, St. Valentine’s Day, Pancake Day, Shrove Tuesday,
e)Popularne dyscypliny sportowe.

KLASA VI
a)Monarchia brytyjska,
b)Sławni Brytyjczycy,
c)Atrakcje turystyczne Londynu,
d)Literatura,
e)Święta: Guy Fawkes’ Day, Notting Hill Carnival, Rememberance Day, Summer Bank Holiday.

3. METODY I FORMY REALIZACJI
Metody osiągania celów:
a)podające ( opowiadanie, wykład, opis, pogadanka ),
b)eksponujące ( pokaz z elementami przeżycia ),
c)praktyczne ( metoda projektu ),
d)problemowe ( wykład problemowy ),
e)komunikacyjne,
f)audiowizualne,
g)aktywizujące ( burza mózgów, drzewko decyzyjne, mapa myśli ).

Formy pracy:
a)praca indywidualna, grupowa i w parach,
b)projekty indywidualne i zespołowe,
c)projekcje filmów, odsłuchiwanie nagrań,
d)prowadzenie gazetki ściennej,
e)praca z dokumentami autentycznymi np. menu, rozkład jazdy autobusów, plan lekcji itp. ,
f)praca z mapą,
g)praca z różnorodnymi słownikami,
h)pokaz prezentacji,
i)odgrywanie scenek rodzajowych.

4. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Po zrealizowaniu działań programowych zakłada się, że uczeń:
a)posiada wiedzę dotyczącą szeroko pojętej kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a więc zagadnień z zakresu geografii, historii, polityki, edukacji, tradycji i zwyczajów oraz literatury;
b)potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce w sposób twórczy;
c)posługuje się bogatszym zasobem słownictwa;
d)potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
e)potrafi pracować w grupie;
f)tworzy komunikatywne wypowiedzi pisemne;
g)czyta i słucha ze zrozumieniem teksty w języku angielskim;
h)posiada świadomość międzykulturową.

V EWALUACJA
W trakcie realizacji programu będzie prowadzona odpowiednia dokumentacja, która umożliwi dokonanie ewaluacji podjętych działań. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane pod koniec roku szkolnego. Analiza wyników ewaluacji rocznej będzie ważną informacją zwrotną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dotyczącą poziomu zaangażowania i zainteresowania uczniów lekcjami w ramach innowacji oraz poczynionymi postępami.
Ewaluacji podlegać będą:
•stopień realizacji programu innowacyjnego,
•skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach,
•atrakcyjność programu dla uczniów,
•użyteczność programu dla jego uczestników,
Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:
obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania,
ocena jakości wytworów uczniowskich zgodnie z ustalonymi kryteriami,
ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w zajęciach,
ocena umiejętności pracy w grupie, rozmowy z uczniami,
analiza postępów i osiągnięć uczniów.
Ewaluacja pozwoli na wyciagnięcie istotnych wniosków dotyczących zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości realizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.