X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3483
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego : 3rd conditional - 3 okres warunkowy

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Klasa: II LO
Cele lekcji:

• rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem
• udoskonalanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów, przyczyn i skutków oraz wyszukiwania żądanej informacji lub szczegółu
• poznanie bardziej złożonych struktur gramatycznych stosowanych do wyrażania przeszłości – 3 okres warunkowy

Metody nauczania:
• praca w grupach
• praca w parach
• praca indywidualna
• praca wspólna

Materiały i środki dydaktyczne:

Pocięty na kawałki tekst, rozsypanka zdań, magnesy, ćwiczenia gramatyczne (xero), kolorowa i biała kreda, krzesła ustawione w półkole

Plan lekcji:

1. Powitanie.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Rozgrzewka językowa – gra słowna. Uczniowie siedzą w półkolu i układają krótką historyjkę. Początek historyjki jest podany przez nauczyciela i może zaczynać się od słów: Yesterday, Suddenly, Tomorrow..., One day. Następnie każdy uczeń dodaje do zdania po 1 słowie, nie powtarzając tego co mówili inni. Nauczyciel steruje uczniami i sam decyduje gdzie jest koniec zdania i początek następnego, a w razie problemów czy trudności pomaga uczniom w tworzeniu historyjki.

Yesterday – I – saw – a – man – who – was – wearing – a blue – hat (full stop, new sentence) – He – was ...

4. Zapisanie na tablicy tematu lekcji – wyjaśnienie uczniom celu lekcji – odniesienie się do 1 i 2 okresu warunkowego. Krótkie ich przypomnienie (ustnie)

5. Prezentacja.
• Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy i rozdaje im pocięty na kawałki tekst. Zadaniem uczniów jest ułożyć w odpowiedniej kolejności.(nauczyciel chodzi po klasie i w razie potrzeby pomaga uczniom- ewentualnie tłumaczy im nowe słówka ) – tekst dotyczy Sary, która miała bardzo zły dzień i wiele problemów.
• Gdy grupy są gotowe nauczyciel zadaje uczniom pytanie czy Sara miała dobry czy zły dzień i dlaczego.
• Nauczyciel pyta uczniów jaki był pierwszy problem Sary i zapisuje go na tablicy – podobnie z drugim i trzecim problemem .

Lista możliwych problemów i ich skutków:
1. the alarm clock didn’t go off – she overslept
2. she forgot her passport – she came back home
3. the taxi broke down- she ran all the way
4. she was late – she missed her plane
5. she forgot to pay for the book – she was arrested
6. the police detained her for 3 hours – she missed her flight again

• Nauczyciel pyta o rezultat każdego problemu zapisuje go obok (pod każdym zostawia trochę miejsca)
• Następnie nauczyciel prosi uczniów aby wyobrazili sobie, że Sara miała dobry dzień i wymyślili przeciwieństwo każdego problemu i jego rezultatu. Nauczyciel zapisuje pomysły na tablicy odpowiednio pod każdym z problemów

1A The alarm clock didn't go off – she overslept. (bad day)
1B The alarm clock went off - she didn't oversleep. (good day)
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom, ze zdania 1A jest “prawdziwą” przeszłością. W tym celu pyta uczniów które zdanie naprawdę wydarzyło się w tekście, a które jest tylko wyobrażaniem sobie co by było gdyby...
• Nauczyciel zwraca uwagę na zdanie 1B podkreślając raz jeszcze, że jest to tylko wyobrażenie sobie innej przeszłości, co jest niemożliwe do spełnienia, bo przeszłości nie da się zmienić. Pros też uczniów o wyrażenie tej myśli w zdaniu zaczynającym się od słowa IF=gdyby.
Jeśli jakiś bardziej zaawansowany uczeń poda poprawne zdanie, nauczyciel zapisuje go na tablicy pod zdaniami A i B. Jeśli nie nauczyciel robi to sam

A Her alarm didn't go off – she overslept.
B Her alarm went off - she didn't oversleep.
If her alarm had gone off yesterday, she wouldn't have overslept.

• Na podstawie tego zdania nauczyciel pokazuje uczniom 3 okres warunkowy
- Co to zdanie wam przypomina? ( okres warunkowy) Skąd to wiemy? – ( po słowie if)
-czy to 1 czy 2 okres warunkowy? – (żaden )
- czym to zdanie różni się od 1 i 2 okr. warunkowego? – (czasami i dotyczy przeszłości)
-a jakie to czasy? – (Past Perfect i Future Perfect in the Past)

• Uczniowie sami na tablicy uzupełniają schemat okresu warunkowego na podstawie zdania (ochotnicy)


If .........a............... , .........b.............
..........b............. if ............a.............

a) Past perfect (os + had+ III f)
b) Future Perfect in the Past ( os +would have + III F)


• Nauczyciel od razu pokazuje/ przypomina uczniom zasady tworzenia przeczeń i pytań w powyższych czasach oraz zadaje uczniom pytania w celu upewnienia się czy prawidłowo rozumieją 3 okres warunkowy.
Do jakiego okresu czasu odnosi się 3 okr war? – do przeszłości
Czy wyraża war. możliwy do spełnienia? – nie
Dlaczego nie?- bo dotyczy przeszłości, której nie da się zmienić
Czyli jaki jest to warunek? – niemożliwy do spełnienia

• Uczniowie w grupach opracowują regułę/zasady użycia 3 okresu warunkowego. Piszą ją na kartce i odczytują na głos.
• Uczniowie wspólnie podają zdania warunkowe do zdań 2B i 3B – nauczyciel lub uczeń zapisuje je na tablicy

6. Ćwiczenia
• Przekształcanie zdań na schemat b if a – praca wspólna
• Rozsypanka - dopasowywanie początków zdań do końców – praca w grupach
• Wstawianie czasowników z nawiasów w odpowiedniej formie (10zdań – w parach)
Po skończeniu uczniowie odczytują zdania na glos w celu ich sprawdzenia

7. Rekapitulacja
Nauczyciel zadaje uczniom pytania na temat 3 okresu warunkowego, a uczniowie na nie odpowiadają.
• Is 3rd conditional used when we are talking about the future? No
• Is 3rd conditional used when we are talking about the present? No
• Is 3rd conditional used when we are talking about the past? Yes
• Is 3rd conditional used for possible conditions? No
• Is 3rd conditional used for impossible conditions? Yes
• Why? - because they are in the past and we cannot change it
• What tense is used after IF? Past Perfect
• Is Future Perfect in the Past Used after if? No
• Which verb forms do we use in 3rd conditional? – the 3rd form
• How do we call it? Past Participle

8. Zadanie domowe
Nauczyciel rozdaje uczniom cały tekst, z którym pracowali na lekcji., Zadaniem uczniów jest znalezienie w nim pozostałych 3 problemów Sary oraz ich rezultatów, zapisanie ich do zeszytów oraz na ich podstawie utworzenie do nich zdań w 3 okresie warunkowym. (tak jak na lekcji)
Drugim zadaniem (dla chętnych) jest nauczyć się opowiadać o dniu Sary i jej problemach.

***************************************************
Materiały pomocnicze użyte podczas lekcji.

1. Tekst (pocięty)

Sarah had to be at the airport for her flight at 9am, but her alarm didn't go off and she overslept. She got dressed very quickly, threw everything into her suitcase and ran out of the house.

When she got to the airport she realised she had forgotten her passport. So she jumped in a taxi and returned home. She grabbed her passport from the coffee table, got in a taxi and went back to the airport.

One mile from the airport the taxi broke down. She tried to catch another, but they were all taken and so she ran the rest of the way.

When she arrived at the airport, she saw that she had missed her flight. She had to pay 500 dollars for another ticket for the next flight.

While she was waiting, she went to buy a book. She was so preoccupied with her difficult morning that she walked out of the shop without paying and was arrested by the police.

The police detained her for three hours and she missed her flight again. Sarah went home and decided never to fly again!

2. Rozsypanka zdań.

1.If I had been a sailor c) I would have visited a lot of countries

2.If I had been an astronaut b) I would have seen our planet from a space shuttle

3. If I hadn't become a teacher a) I would have been a journalist

4. If I had repaired my car last weekend d) I wouldn't have broken down here in the country

5. If I had taken an aspirin f) I would have felt better for my exam

6. If you had come earlier e) you would have seen that famous film star !

3. Ćwiczenia gramatyczne – wstawianie czasowników z nawiasów w odpowiedniej formie

1.If you (take) the other route, you (avoid) the traffic jam.
2. I (phone) Nick, if I (have) his phone number on me.
3. We (finish) painting the fence, if it (not start) raining.
4. If you (tell) him, I´m sure he (understand).
5. If the plane (be delayed) just another hour, we (miss) our connecting flight.
6. You (be able to) afford a new car, if you (not spend) so much money on holiday.
7. If Bill (not be) such a workaholic, his wife (not leave) him.
8. If I (ask) you, (you/lend) me the money

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.