X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34828
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 01.09.2014 do 31.05.2017

mgr Małgorzata Janus

wychowawca świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli),
- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych ,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- gromadzenie dokumentacji,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
VIII/IX 2014

V/VI 2017
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły (kursy, warsztaty, szkolenia)
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań w książkach, czasopismach, na stronach internetowych,
- wykorzystanie publikacji internetowych w celu aktualizacji wiedzy na temat problemów oświatowych zakresu: metodyki pracy w świetlicy, pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze,
- zaktualizowanie do obecnych potrzeb i wdrożenie do realizacji regulaminu i planu pracy świetlicy szkolnej oraz umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

Na bieżąco

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy. - kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów,
- systematyczne informowanie rodziców o zasadach i formach pracy świetlicy szkolnej. Na bieżąco
Praca z „uczniem słabszym” oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. - pomoc w odrabianiu zadań domowych, szczególne wspieranie uczniów mających problemy z nauką,
- wdrażanie do systematycznej, samodzielnej pracy,
- wspieranie uczniów szczególnie zdolnych, wspieranie rozwoju zdolności i umiejętności, talentów,
- stworzenie grup pomocy uczniowskiej. Na bieżąco
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych i miejskich, współpraca przy organizacji imprez , uroczystości szkolnych. - przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy,
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc
w przygotowaniu do nich,
- przygotowanie dekoracji do przedstawień, uroczystości, akademii,
- przeprowadzenie corocznego miejskiego konkursu plastycznego dla uczniów żorskich szkół podstawowych „Najpiękniejsza pisanka”,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Zgodnie z harmonogramem
Kształtowanie sprawności fizycznej. - organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej, w sali gier i zabaw „Radosna Szkoła”. Na bieżąco
Edukacja ekologiczna i plastyczna. - organizacja zajęć na temat ochrony i zanieczyszczeń środowiska,
- prowadzenie warsztatów w ramach projektu edukacyjnego ekologiczno – plastycznego „Coś z niczego”. Na bieżąco
Współpraca z innymi świetlicami. - udział wychowanków w konkursach i zawodach organizowanych przez świetlice z innych szkół. Według oferty
Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego. -udział w zespołach, dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie różnorodnych dokumentów
z wykorzystaniem techniki komputerowej. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
- opracowanie dokumentacji pracy pedagogicznej: plan pracy świetlicy, dokumentacja związana z awansem zawodowym, regulaminy,
- redagowanie informacji na temat działalności świetlicy na stronę internetową szkoły,
- elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami,
- śledzenie zmian w przepisach oświatowych.
Na bieżąco
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - opracowywanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych, kolorowanek, rebusów, krzyżówek, dekoracji, napisów,
- opracowanie plastyczne dyplomów,
- korzystanie z zasobów sieci internetowej w celu zapoznania się z nowymi technikami plastycznymi, pozyskiwanie pomysłów na zorganizowanie ciekawych zajęć z wykorzystaniem nietypowych materiałów.
Na bieżąco
Współtworzenie strony internetowej szkoły i kroniki szkoły. - opracowanie materiałów na temat działalności świetlicy do umieszczania na stronie internetowej szkoły, bieżące uzupełnianie świetlicowej zakładki,
- przygotowanie materiałów i zdjęć do szkolnej kroniki. Na bieżąco
KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH. - projekcja ekranizacji bajkowych i filmów na płytach DVD, VCD lub umieszczonych na innych nośnikach ,
- prezentacja słuchowisk czytanych przez znanych aktorów z płyt CD. Według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Dzielenie się wiedzą z praktykantami, stażystami. - prowadzenie zajęć w obecności praktykantów i stażystów,
- omawianie zajęć. Według potrzeb
Prowadzenie otwartych zajęć świetlicowych dla zainteresowanych nauczycieli. - przeprowadzenie zajęć, omówienie i analiza
- ukazanie różnorodnych form zajęć świetlicowych w dużej grupie dzieci. W okresie stażu
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych. - aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych,
- współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Na bieżąco
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. - publikacja w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego,
- publikowanie na stronie internetowej szkoły notatek i zdjęć z zajęć świetlicowych oraz sprawozdań z konkursów, informowanie o sukcesach uczniów. XI 2014
Na bieżąco
Organizacja warsztatów plastyczno – technicznych. - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla wychowawców świetlic żorskich szkół,
- przeprowadzenie warsztatów w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach,
- prezentacja ciekawych technik plastycznych. XI 2015

I 2015
Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli - czynny udział w szkoleniach.
Na bieżąco
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazanie spostrzeżeń i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń. Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie i realizowanie projektu edukacyjnego. - opracowanie założeń i celów projektu oraz sposobów realizacji,
- zrealizowanie projektu edukacyjnego,
- podsumowanie i ewaluacja podjętych działań. Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Wdrożenie świetlicy do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. - rozbudzanie zainteresowania słowem pisanym poprzez codzienne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy,
- zachęcanie do samodzielnego czytania,
- uzupełnienie czytania „domowego”,
- umożliwienie dzieciom zaniedbanym lub słabo radzącym sobie z czytaniem szansy codziennego kontaktu z książką,
- udział w zajęciach bibliotecznych, zabawach i quizach związanych z przeczytanymi utworami. Na bieżąco
Wdrożenie świetlicy do akcji CAREX „Akademia czystych rąk”. - rejestracja szkoły do Akademii, pozyskanie materiałów promocyjnych firmy Carex (mydełka antybakteryjne, scenariusze zajęć dla uczniów, karty pracy, nagrody dla uczniów),
- przeprowadzenie cyklu zajęć promujących prawidłową higienę rąk,
- podsumowanie projektu – udział w konkursie pt. „Gdzie były, co robiły twoje ręce”. Co roku XI – III
Działania zmierzające do poprawy bazy świetlicy. - zakupy gier stolikowych, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia świetlicy,
- drobne naprawy sprzętu i gier,
- pozyskanie sponsorów na zakupy. Na bieżąco
Poszerzenie oferty szkoły z uwzględnieniem potrzeb uczniów. - włączenie się w realizację imprez, uroczystości zadań promujących szkołę – wykonanie dekoracji, dyplomów. Według potrzeb
Rozbudzanie aktywności i zdolności uczniów. - przygotowanie z uczniami upominków okolicznościowych, kartek, zaproszeń na różne okazje dla instytucji współpracujących ze szkołą, zastosowanie różnych technik plastycznych. Według potrzeb
Promocja talentów. - wystawa prac dzieci na gazetce,
- prezentacja zdjęć prac dzieci na stronie internetowej szkoły. Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną. - udział w cyklu corocznych „Jesiennych spotkań z ...”
- udział w konkursie zamykającym cykl spotkań – pomoc w wykonaniu prac konkursowych. Na bieżąco
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury. - zaangażowanie dzieci do udziału w Jesiennych Spotkaniach Artystycznych BALLO,
- pomoc w wykonaniu prac konkursowych, przygotowanie do recytacji wierszy. Co roku IX
Współpraca z pedagogiem szkolnym. - zbieranie informacji o wychowankach świetlicy z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi,
- organizacja pomocy dla uczniów. Na bieżąco
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. - udział w konkursach i akcjach ogłoszonych przez SU. Według harmonogramu SU
Współpraca ze szkolną higienistką. - rozmowy na temat zdrowego stylu życia, uprawiania sportu, odpowiednio zbilansowanego odżywiania się, dostosowania odpowiedniego ubioru do pogody . Na bieżąco
Współpraca z wychowawcami świetlic żorskich szkół.
- zaproszenie wychowanków świetlic żorskich szkół do udziału w corocznym Miejskim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza Pisanka”,
- udział wychowanków świetlicy naszej szkoły konkursach organizowanych przez inne szkoły. Na bieżąco
Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych. - udział w akcji na rzecz Żorskiego Hospicjum – Pola Nadziei,
- przygotowanie upominków świątecznych dla podopiecznych Hospicjum,
- pomoc w organizowaniu pomocy socjalnej dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej – zbiórka ubrań, pozyskanie sponsorów na obiady w szkolnej stołówce. Na bieżąco
Współpraca z lokalną prasą. - publikowanie artykułów dotyczących osiągnięć uczniów. Według potrzeb
Współpraca z nauczycielami szkoły. - bieżące rozmowy na temat wychowanków świetlicy, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji uczniów. Na bieżąco
Współpraca z Radą Rodziców. - organizacja kiermaszu świątecznego – zbiórka dekoracji świątecznych wykonanych przez rodziców, wykonanie dekoracji świątecznych, pomoc w organizacji stoiska z dekoracjami na sprzedaż,
- pomoc w organizacji balu karnawałowego – przygotowanie fantów, wykonanie kotylionów. Według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. - obserwacja niepokojących sytuacji dotyczących ucznia
- analiza badanego problemu,
- zbieranie informacji,
- określenie przyczyny i dynamiki zjawiska,
- zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej. W okresie stażu
Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. - pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, wychowawców klas, pedagoga i rodziców. Na bieżąco
Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci. - wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym. Na bieżąco

Opracowanie: Małgorzata Janus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.