X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34798
Przesłano:

Program koła liturgicznego św. Franciszka

Program koła liturgicznego św. Franciszka
,, Ze św. Franciszkiem na drodze wiary”
WSTĘP
Co jest sensem ludzkiego życia? Co czynić, by być szczęśliwym? Jak doświadczyć Bożej obecności? Jak dobrze przeżyć Eucharystię? Jak dobrze modlić się? To pytania, które stawia sobie człowiek od wieków, zarówno dzieci jak i dorośli. Pomocy w znalezieniu odpowiedzi na te zagadnienia mogą nam udzielić zapewne ci, którzy już nie szukają, bo doświadczyli Pełni. Są nimi święci. Współczesny świat potrzebuje świadków wiary, świadków radosnych i wolnych. Ludzi autentycznych i niezwyczajnych w swojej zwyczajności. Ludzi, którymi nie kieruje pieniądz, sława, ale wzajemna miłość i pokój. Potrzeba zatem na nowo odkryć w życiu prawdziwą hierarchię wartości. Pokazać młodemu człowiekowi wartość
i piękno życia. Taką postacią może być św. Franciszek z Asyżu- Boży Szaleniec gotowy poświecić wszystko, by osiągnąć pełnię szczęścia. Ten, któremu udało się być biednym,
a zarazem bogatym, smutnym, a radosnym, grzesznikiem, a świętym. Dziś młodemu pokoleniu potrzeba takich wzorców, którzy w swoim życiu ,,szli i owoc przynosili” i owoc ich trwa. I taki jest Franciszek. Zrodziła się zatem myśl, by stworzyć w szkole okazję do zapoznania się z tym świętym i pomóc chętnym dzieciom jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa. Na bazie tych doświadczeń powstała idea zawiązania koła liturgicznego, któremu patronuje św. Franciszek.
IDEE PRZEWODNIE PROGRAMU
Program spotkań koła adresowany jest do uczniów klas IV-VI, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i wiedzę religijną, pasjonuje ich postać św. Franciszka z Asyżu, chcą ją bliżej poznać oraz chcą aktywnie włączyć się w życie liturgiczne wspólnoty Kościoła. Spotkania koła – co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb.
CELE OGÓLNE:
• Pogłębienie wiary i wiedzy religijnej;
• Aktywne włączanie się w liturgię;
• Kształtowanie duchowości franciszkańskiej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Przygotowywanie do poprawnego przeżycia uczestnictwa w liturgii.
• Zrozumienie postaw liturgicznych.
• Budzenie zainteresowań życiem wiary i doświadczenia radości wiary.
• Kształtowanie umiejętności włączenia się w świętowanie wiary ludu Bożego w czasie roku liturgicznego.
• Pogłębienie więzi z Bogiem przez wdrażanie do modlitwy liturgicznej i różańcowej.
• Kształtowanie świadomości przynależenia do społeczności Kościoła.
• Kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrych relacji w grupie.
• Kształtowanie osobowości na przykładzie wzoru świętych.
• Wzrost duchowości.
TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:
Treści programowe powiązane są z sylwetką duchową św. Franciszka z Asyżu i wydarzeniami roku liturgicznego.
1.CZŁOWIEK
Kim jestem?
Godność człowieka i jego powołanie do świętości.
Obraz Boga w moim życiu.
Odkrywanie Boga w drugim człowieku.
Uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy.
Kim był św. Franciszek z Asyżu?
Św. Franciszek i jego dzieła.
,, Pokój i dobro’’ całemu światu.
2.WIARA
Księga Pisma Świętego jako źródło życia z Bogiem.
Czytanie i odkrywanie bogactwa Biblii.
Części Mszy świętej.
Oprawa liturgiczna wybranych Mszy Św. w ciągu roku.
Obecność Boga w Słowie i sakramentach.
Eucharystia centrum życia chrześcijanina.
Kościół jako jedna rodzina dzieci bożych.
Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.
,,Franciszku, idź odbuduj mój kościół”– głoszenie Ewangelii swoim życiem.
Uroczystość św. Franciszka - 4 października
3.MODLITWA
Różne formy i rodzaje modlitw.
Postawy liturgiczne.
Miejsca kultu w naszym regionie.
Pielgrzymka jako droga do Boga.
Adoracja (Wielki Piątek).
Modlitwa różańcowa.
Maryja wzorem modlitwy.
Nabożeństwo Fatimskie.
Modlitwa Franciszkańska.
4. ŚWIAT
Księga Stworzenia dla zachwytu.
Uwielbienie Boga w pięknie świata.
Św. Franciszek Patronem Ekologów.
Piękno naszej okolicy-wycieczki.
Troska o świat- nasz dom.
Człowiek jako ogrodnik, a nie niszczyciel świata.
Pielęgnujemy nasze roślinki.
Dekalog św. Franciszka.
5.POKUTA
Księga Krzyża.
Inscenizacja- ,,Z Jezusem na Drodze Krzyżowej”.
Testament św. Franciszka.
Nawrócenie św. Franciszka.
Współpraca z Bogiem w pracy nad sobą .
Rachunek sumienia.
6.RADOŚĆ
Chrześcijanin człowiekiem radości i nadziei.
Świadek zmartwychwstania.
Radość doskonała według św. Franciszka.
Radość w liturgii wyrażana w śpiewie.
Poznawanie tradycji religijnych.
Dzielenie się radością Bożego Narodzenia i innych tajemnic roku liturgicznego.
Nasze talenty w służbie bliźniemu.
Inscenizacje ewangeliczne i gazetki z wydarzeń roku liturgicznego
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Potrafi przedstawić sylwetkę św. Franciszka i jego główne idee.
Odkrywa swoje miejsce w domu, szkole, parafii.
Podejmuje uczynki miłosierdzia.
Rozwija swoje talenty i dzieli się nimi we wspólnocie.
Otacza szacunkiem i czcią Pismo Święte.
Odkrywa Biblię jako Księgę Życia.
Poznaje wybrane fragmenty biblijne - tworzy do nich inscenizacje, prace plastyczne, gazetki.
Czynnie uczestniczy w liturgii poprzez włączanie się w przygotowanie oprawy Mszy Świętej i nabożeństw.
Zna rożne formy modlitwy, pieśni.
Nawiedza miejsca kultu.
Otacza troską świat, dba o porządek w miejscu pracy i zabawy.
Dostrzega piękno świata i wyraża wdzięczność Bogu za dar życia.
Podejmuje troskę o głębokie życie sakramentalne.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
METODY
• Metody słowne - opowiadanie, wykład, pogadanka wzbogacona pracą z obrazem, praca z tekstem biblijnym, praca z książką, czasopismem.
• Metody plastyczne – rysunek na wspólnym plakacie, kolaż, gazetki.
• Metody liturgiczne - celebracja, adoracja, nabożeństwo.
• Burza mózgów
• Gry i zabawy
• Piosenka
• Wycieczka/pielgrzymka
• Drama
• Inscenizacja
• Projekcja filmu
• Słoneczko
FORMY PRACY
• Indywidualna
• Grupowa
• Zbiorowa
ŚRODKI
Pismo święte, Pisma św. Franciszka, różaniec, lekcjonarz, kalendarz liturgiczny, śpiewniki, projektor, magnetofon, przybory plastyczne itp.
EWALUACJA
Odbywa się miedzy innymi poprzez obserwacje stosunków interpersonalnych w grupie na zajęciach, zachowań uczniów na terenie szkoły czy parafii, frekwencję na zajęciach, rozmowy z uczestnikami koła, ich rodzicami, analizę wytworów prac uczniów, prezentowane inscenizacje.
Opracowała: s. Bernadetta Jurkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.