X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34755
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Jolanta Wąsowska
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Hanna Sitek
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Beata Sulejowska/ mgr Joanna Oniszk

Organizacja stażu.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674
z późn. zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wrzesień
2014 rok.

Podczas stażu.

Wrzesień 2014 rok.
• Notatki własne

• Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
2 Współpraca
z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacjazajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Wrzesień
2014 rok.
Podczas stażu • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Kontrakt.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram współpracy.
• Własne notatki (wnioski z obserwacji).
• Scenariusze zajęć karty pracy.

3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Podczas stażu.
Maj 2017 rok
Czerwiec 2017 rok • Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• Sprawozdanie.
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.
§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
6. Organizacja wewnątrz przedszkolnego szkolenia nauczycieli
7 Organizacja zewnątrz przedszkolnego szkolenia nauczycieli Okres stażu • Zaświadczenia o ukończeniu kursów
• Notatki własne

• Spis literatury

2 Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali. Na bieżąco • Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień
3 Prowadzenie dokumentacji 1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.
3. Miesięczne plany pracy.
Na bieżąco • Dziennik zajęć
• Plany pracy
• Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców 1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet.
6. Prowadzenie warsztatów dla rodziców
7. Prowadzenie indywidualnego nauczania (poznanie potrzeb rodziny i dziecka)
Okres stażu • Notatki.
• Podsumowania półroczne.
• Protokoły spotkań.
• Listy obecności.
• Ankiety
• Plan warsztatów
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp.

Na bieżąco • Notatki
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Scenariusze uroczystości
• Zdjęcia
3 Udział w realizacji programów profilaktycznych
1. Kubusiowi przyjaciele natury.
2. Cała polska czyta dzieciom.
3. Góra grosza.
4. Sprzątanie świata.
5. Zbieranie nakrętek
W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Notatki
• Zdjęcia
4 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole 1. Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.
2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.
3. Nawiązanie współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
Okres stażu • Adnotacje w dzienniku zajęć
• Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Zdjęcia
5 Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2. Praca z dziećmi. Wg harmonogramu • Scenariusze.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Zdjęcia
6 Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi 1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Surfowanie w Internecie.
Okres stażu • Spis literatury
• Zaświadczenia
• Notatki
7 Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad. Na bieżąco • Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
• Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy, sprawozdania.
3. Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
• Przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej
W ciągu stażu
• Plany pracy
• Karty obserwacji
• Scenariusze
• Wykaz stron internetowych

2 Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org,portaloswiatowy.plwww.publikacje.edu.pl,www.edux.pl, i innych.
3.Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.

Wrzesień 2014
W ciągu stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.

• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.

Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej:
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
4. Umieszczenie programu autorskiego na jednym z portali dla nauczycieli

W ciągu stażu • Plan rozwoju zawodowego
• Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. 1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Wykaz książek i czasopism
• Spis stron internetowych
2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
2.Wprowadzenie elementów Bajkoterapii w pracy z dziecmi W ciągu stażu • Wpisy w dzienniku
• Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia
3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami. W ciągu stażu • Wykaz tematyki spotkań
• Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu • Wykaz aktów prawnych
2 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów. Okres stażu • Notatki
• Wykaz dokumentów
3 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Współprowadzenie systemu informacji oświatowej na terenie placówki Okres stażu • Adnotacje w dziennikach zajęć
• Programy wycieczek
4 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.