X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34746
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego

§ 8 Ust.2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(Zadania: formy realizacji)
Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły:
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach szkoleniowych, radach pedagogicznych, radach szkoleniowych ,w kursach on-line związanych z podnoszeniem umiejętności dydaktycznych i wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły. Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy, poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.

Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy:
Udział w konferencjach, seminariach metodycznych, warsztatach: Ocena poznawczych i społecznych umiejętności uczniów - Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty. Metoda Marii Montessori w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Zajęcia wyrównawcze
Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
Organizowanie konkursów międzyszkolnych.

§8 Ust.2 pkt 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie technologii komputerowej przy organizowaniu własnego warsztatu pracy w opracowywaniu dokumentacji:
Wykorzystanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym
poprzez :
•tworzenie dokumentów
•tworzenie na komputerze materiałów dydaktycznych
•wykonywanie gazetek i dekoracji
•wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń •wykonywanie programów komputerowych do pisania oceny opisowej semestralnej i rocznej.
•prowadzenie strony internetowej klasy.

Zastosowanie technik multimedialnych i technologii informacyjnej i komunikacyjnej w zajęciach edukacyjnych:
Wykorzystanie na zajęciach, komputerowych programów edukacyjnych doskonalących naukę pisania, czytania, działań matematycznych i in. Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, programów edukacyjnych , filmów, gier edukacyjnych. Korzystanie z laptopa i rzutnika w trakcie zajęć dydaktycznych.

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej:
Regularne śledzenie informacji oświatowych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie z zasobów Internetu, serwerów edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
Śledzenie aktualności na internetowych portalach edukacyjnych. Publikowanie własnych opracowań.

Wykorzystanie współczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej pracy dydaktyczno-wychowawczej:
Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie z zasobów Internetu, serwerów edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
Śledzenie aktualności na internetowych portalach edukacyjnych. Umiejętność wykorzystania zasobów informacyjnych sieci internetowej.
Korzystanie z połączeń telefonicznych ( stałych oraz komórkowych) celem przekazywania bardzo ważnych informacji rodzicom.

§ 8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego:
Spotkania zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie dokumentów. Dzielenie się zdobytą wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego.
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami.
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów wychowawczych.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych
nauczycieli i rodziców.
Uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich.
Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych.
Korzystanie z zasobów biblioteki, wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Publikacje internetowe.

§ 8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych i wychowawczych:
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Gromadzenie literatury.
Wstępna diagnoza uczniów i diagnoza na koniec roku szkolnego.
Klasowy Program Wychowawczy.

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego:
Opracowanie i wdrożenie Planu pracy zajęć z uczniem dyslektycznym „Kłopotkiwe literki”.
Programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych „Damy radę”.

§ 8 ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Współpraca z rodzicami. Włączenie rodziców w życie szkoły:
Systematyczna współpraca z rodzicami: prowadzenie, indywidualnych rozmów z rodzicami, pedagogizacja rodziców w czasie zebrań.

Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami:
Rozwijanie zainteresowań uczniów. Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu.
Wyjścia do: muzeum , teatru , filharmonii, kina
Opracowanie i realizacja planów wycieczek.

Współorganizowanie i organizowanie imprez szkolnych i klasowych:
Współorganizowanie i włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości szkolnych i klasowych stwarzając warunki do współpartnerstwa: np: kiermaszy, festynów, spotkań rodzinnych.
Organizowanie imprez i uroczystości klasowych np. andrzejki, spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka , Dzień Kobiet, Dzień Rodziny.

§ 8 ust. 2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Uczestnictwo w pracach organizacji zajmującymi się działalnością charytatywną:
Angażowanie się w akcje TPD. Pomoc w organizowaniu pomocy materialnej dla uczniów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej( paczki na święta) Przystąpienie do ogólnopolskich akcji: Sprzątanie Świata.
Zbieranie nakrętek, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaka.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych:
Stała współpraca z rodzicami, poznanie środowiska domowego uczniów, zdiagnozowanie przypadków wychowawczych. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, wyjazdy wraz z rodzicami uczniów, pomoc koleżeńska.

Uczestnictwo w komisjach podczas sprawdzianu ucznia klasy szóstej:

§ 8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych:
Identyfikacja problemu.
Diagnoza (rozpoznanie).
Podjęte działania.
Ocena efektów.

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych:
Analizowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych.
konsultacje z rodzicami i specjalistami ustalenie metod pracy z dzieckiem i oddziaływań wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.