X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34680
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
z języka angielskiego

1. Cele edukacyjne:
Główne cele edukacyjne pracy z uczniem, to:
- wyrównanie poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów;
- stwarzanie uczniom warunków umożliwiających im realizację niezbędnego minimum poprzez pracę indywidualną
- niwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami uczniów na lekcjach języka angielskiego;
- utrwalenie nowych wiadomości oraz umiejętności zdobywanych na lekcjach angielskiego;
- kształcenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia;
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy z języka angielskiego w życiu codziennym;
- wyrabianie nawyków sprawdzania napisanych tekstów i poprawiania błędów.

2. Cele Wychowawcze:
- przełamanie bariery językowej i przywrócenie wiary we własne siły;
- przygotowanie uczniów do pokonania stresu;
- kształtowanie pozytywnego stosunku do podejmowania aktywności intelektualnej;
- wykształcanie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron;
- nauczanie dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości;
- wykształcenie w uczniach umiejętności współpracy w grupie.

3. Treści nauczania i ich realizacja.
Określenie szczegółowych treści nauczania dla zajęć wyrównawczych i do pracy z uczniem słabym jest niemożliwe. Dobór treści zależy bowiem od grupy, która uczęszcza na zajęcia, od potrzeb uczniów, ich poziomu wiedzy, a także od inicjatywy. Indywidualizacja nauczania za zajęciach wyrównawczych wymusza także indywidualizację treści nauczania, niekiedy odbiegającą nawet od podstawy programowej szkoły ponadgimnazjalnej (cofanie się do gimnazjum, lub wręcz do szkoły podstawowej). Zajęcia wyrównawcze będą odbywać się w grupach max. 8 osobowych.

4. Procedury osiągania celów.
W osiąganiu celów edukacyjnych oraz celów wychowawczych zostały wzięte pod uwagę:
- specyfika zajęć objętych programem;
- specyficzne potrzeby uczestników zajęć (wyrównanie zaległości, akceptacja, motywacja, trudności w rozumieniu języka obcego, dość niska zdolność koncentracji);
- dobrowolność uczestniczenia w zajęciach.
Zastosowano zatem aktywne metody nauczania:
- dialog nauczyciela z uczniami;
- praca z tekstem w języku obcym;
- rozwiązywanie zadań tzw. metodą „małpowania”
- zróżnicowane aktywne metody rozwiązywania ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w ćwiczeniach indywidualnych pod nadzorem nauczyciela;
- praca w małych grupach z podziałem zadań i wspólnym efektem końcowym.

5. Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze.
- podręczniki stosowane przez uczniów na lekcjach języka angielskiego;
- zeszyty przedmiotowe uczniów na lekcjach języka angielskiego;
- dodatkowe zeszyty lub notatniki tylko na zajęcia wyrównawcze;
- materiały pomocnicze przygotowane przez prowadzącego zajęcia (indywidualne zadania, wydruki komputerowe z wizualizacją zdjęć i materiałów stymulujących do odpowiedzi ustnej itp.).

6. Opis założonych osiągnięć ucznia.
W wyniku uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych uczeń:
- potrafi ocenić swoje możliwości, wybierać ćwiczenia, które jest w stanie rozwiązać;
- umie pokonywać strach, nieśmiałość, zadawać pytania dotyczące danego problemu;
- umie współpracować w grupie, będąc uczestnikiem jej prac, a nie biernym obserwatorem;
- systematycznie przygotowuje się do zajęć z języka angielskiego;
- osiąga zadowalające wyniki w nauce, co przekłada się na pozytywne oceny śródroczne oraz roczne z języka angielskiego.

7. Metody oceniania osiągnięć uczniów.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego są zajęciami dodatkowymi, dlatego ocenianie występuje w formie słownej. Należy zawsze odnaleźć mocne strony ucznia i motywować go do dalszej pracy, a także wskazywać te umiejętności, które jeszcze musi wyćwiczyć.
Podczas zajęć należy systematycznie sprawdzać postępy uczniów na podstawie:
- wykonanych zadań domowych,
- zadań rozwiązywanych podczas zajęć przez ucznia,
- rozmów z uczniem i wychowawcą klasy,
- obserwacji ucznia podczas zajęć.

8. Ewaluacja programu.
Przez cały okres realizacji programu prowadzone będzie monitorowanie i ocenianie wysiłku uczniów, ich zaangażowania w wykonywanie powierzonych im zadań, systematyczność w uczęszczanie na zajęcia oraz efekty jakie przynosi uczniom udział w nich (oceny śródroczne i roczne z języka angielskiego).

Podpis prowadzącego zajęcia........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.