X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34667
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELE MIANOWANEGO

Imię i nazwisko Patrycja Gębala
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach
Nauczyciel kształcenie zintegrowane
Okres stażu 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu Małgorzata Kuś
Cel główny uzyskanie stopnia awansu zawodowego
na nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Lp
Zadania
Formy realizacji

Terminy

§ 7 ust.2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacja dorobku zawodowego.

2. Ukończenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

3. Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

4. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz uaktualnianie wiedzy na ten temat (portale internetowe, czasopisma fachowe).

2.
Współpraca z opiekunem stażu
1. Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.

2. Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie projektu sprawozdania.

4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

6. Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.

3.
Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela

Autorefleksja, samoocena
wrzesień 2014

4.
Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań

1. Dokonanie porównania wybranych programów nauczania zintegrowanego.

2. Dalsze doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.

3. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań

4. Organizowanie i udział w zajęciach koleżeńskich

5.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1. Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia
zawodowego:
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez inne nauczycielki szkoły.

2. Praca w zespołach nauczycielskich.

3. Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych , seminariach.

4. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
- studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

6.
Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań ) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
1. Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych uczniów:
- opracowanie planu pracy dydaktyczno – wyrównawczej,
- opracowanie planu pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce,
- przygotowanie uczniów oraz udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- zajęcia turystyczno-plastyczne prowadzone przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury.

2. Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów.

7.
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy w innymi nauczycielami

1. Organizowanie samodzielnie oraz przy współpracy z innymi nauczycielami konkursów szkolnych, kiermaszów świątecznych, akademii i uroczystościach szkolnych.

2. Opieka nad salą lekcyjną
cały staż

cały staż

§ 7 ust.2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Rozpoznawanie i uwzględnianie w pracy problemów oraz potrzeb rozwojowych uczniów
1. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej,
- zapisy w protokołach.

2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, imprezy szkolne ).

4. Pomoc uczniom w poznawaniu samych siebie oraz w budowaniu własnego poczucia wartości.

5. Opracowanie planu pracy wychowawczej.

6. Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów oraz potrzeb uczniów.

2.
Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów oraz ze środowiskiem lokalnym

1. Aktywna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów:
- grupowe spotkania z rodzicami,
- rozmowy indywidualne,
- wybór i współpraca z tzw. trójką klasową,
- pedagogizacja rodziców,
- organizowanie imprez i uroczystości z udziałem rodziców.

2. Współpraca z instytucjami lokalnymi wspomagającymi pracę wychowawczą:
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w
Puławach,
- współpraca z Biblioteka Miejską w Puławach,
- podjęcie współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury.

3. Organizowanie spotkań z osobami ze środowiska lokalnego.

3.
Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Udział w warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych problemom: empatia, Prawa Dziecka itp.

2. Samodzielne opracowanie i realizacja zajęć dydaktycznych rozwijających poziom empatii wśród dzieci.

3. Dostosowanie metod i form do zaistniałych problemów.

4. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych .

5. Kształtowanie postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo :
- podjęcie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo m.in. Komenda Powiatowa Policji w Puławach, Straż Pożarna itp.

6. Organizowanie pomocy materialnej lub psychologicznej w trudnych sytuacjach

4.
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
1. Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.

2. Współudział w realizacji projektów tematycznych

3. Wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina itp.

§ 7 ust.2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Wykorzystanie techniki komputerowej w codziennej pracy oraz do doskonalenia własnego warsztatu pracy

1. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia materiałów dotyczących awansu zawodowego.

2. Konsultacja oraz wymiana informacji z nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

3. Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i imprez szkolnych oraz innych dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym .

4. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
( wykorzystanie w programów edukacyjnych ).

5. Udział w szkoleniu z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

2.
Wykorzystanie Internetu do promocji własnej wiedzy i doświadczenia

1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć na stronach internetowych portali edukacyjnych

3.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy
1. Udział w specjalistycznych warsztatach , kursach informatycznych dla nauczycieli.

2. Współpraca z nauczycielami informatyki zatrudnionymi w szkole.

§ 7 ust.2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.

2. Konsultacje, wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz na forach internetowych portali edukacyjnych

2.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, rozmowy wychowawcze.

2. Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na temat zachowań dzieci i ich problemów.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

4. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych

5. Praca w zespołach wychowawczych

§ 7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.
Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego
1. Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS ).

2. Korzystanie ze strony internetowej MENiS i Kuratorium Oświaty.

3. Zebranie oraz sporządzenie spisu aktów prawnych dotyczących oświaty w formie pisemnej i elektronicznej.

4. Ciągła aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego.

5. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły, analiza dokumentacji szkoły (statut, program rozwoju szkoły, program wychowawczy szkoły, WSO, program profilaktyki szkoły, program zdrowotny ).

2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
1. Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty szkolne.

2. Dostosowanie systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.

3. Udział w pracach różnorodnych komisji np.: konkursowych.

4. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych.

według harmonogramu

3.
Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
1. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.

2. Prowadzenie dokumentacji szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.