X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34639
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji indywidualnej ucz. kl. III gimnazjum

Program rewalidacji indywidualnej
ucz. kl. III gimnazjum

Opracowała - Anna Gątkowska
Program rewalidacji został opracowany na podstawie Orzeczenia nr ...... z dnia ..................... o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPPP w Piotrkowie Trybunalskim na czas nauki w gimnazjum z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim.

1. Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, operacje myślowych, w tym słowno- pojęciowych, wzbogacanie słownictwa, koncentracji uwagi, pamięci i wytrwałości. Wskazane jest usprawnianie motoryki i ćwiczenia sprawności manualnej. Należy podjąć ćwiczenia funkcji wzrokowej, doskonalić analizę i syntezę słuchową, słuch fonematyczny.

2. Organizacja zajęć:

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.
W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.

3. Zasady pracy:

• zasada indywidualizacji – stworzenie poczucia bezpieczeństwa, otoczenie ucznia szczególną opieką, dobór odpowiednich środków i metod oddziaływań rewalidacyjnych,
• zasada poglądowości – umożliwienie uczniowi wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającej rzeczywistości,
• zasada kompensacji zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych,
• zasada maksymalnego wyćwiczenia funkcji opóźnionych w rozwoju,
• zasada higieny psychicznej,
• zasada stopniowania trudności,
• zasada systematyczności.

4. Metody:

• oparte na słowie: pogadanka, opowiadanie, opis, praca z książką,
• oparte na obserwacji: pokaz,
• oparte na działaniu praktycznym ( aktywizujące): zajęcia praktyczne,
• metoda ośrodków pracy,
• elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona.

5. Środki dydaktyczne:

• karty pracy,
• ćwiczenia z czasopism, portali edukacyjnych ,
• materiały konstrukcyjne, puzzle,
• zestawy obrazków i ilustracji,
• układanki mozaikowe, obrazkowe,
• materiały do prac plastycznych,
• gry planszowe, gry typu „pamięć”.

6. Cel główny zajęć rewalidacyjnych:

Rozwój i aktywizowanie wszystkich tych właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno- wychowawczym realizowanym w szkole, a dalszej perspektywie przygotowują do dorosłego życia.

7. Cele szczegółowe:

• ćwiczenia percepcji wzrokowej,
• ćwiczenia percepcji słuchowej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej, słuchowo-ruchowej,
• usprawnienie motoryki małej i dużej,
• ćwiczenia koncentracji uwagi,
• rozwijanie pamięci mechanicznej i logicznej,
• rozwijanie procesów myślenia,
• usprawnianie techniki czytania i pisania,
• ćwiczenia czytania ze rozumieniem,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej,
• wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne.

8. Treści programowe:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej
• wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami,
• dobieranie części do całości,
• układanie obrazków z części (z różnicowaniem stopniowania trudności),
• układanie figur geometrycznych z części,
• układanie z gotowych elementów wg wzoru,
• ćwiczenie pamięci wzrokowej:
– dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (figury liczbowe – wg kostki do gry), loteryjki, domina, itp.,
– rozpoznawanie zbiorów w zmienionych układach.

Ćwiczenia percepcji słuchowej:

• ćwiczenie wrażliwości słuchowej:
– różnicowanie dźwięków otaczającego świata (słuchanie z płyt odpowiednio dobranych dźwięków przyrody lub odgłosów wydawanych przez znane przedmioty).
• ćwiczenia rytmiczne: różnicowanie, rozpoznawanie, odtwarzanie układów rytmicznych,
• ćwiczenia słuchu fonematycznego:
– klasyfikowanie słów wg głosek pod względem określonego kryterium,
- wyszukiwanie par wyrazów różniących się jedną literą w tekście.

• ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające zasób słownictwa:
– słuchanie opowiadań,
– opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych,
– opowiadanie własnych wrażeń, przeżyć.
• ćwiczenie pamięci słuchowej:
– nauka wierszy,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– układanie i powtarzanie zdań,
– układanie rymów i rymowanek.

Ćwiczenia koncentracji uwagi:

• opis słowny obrazka, ilustracji,
• podobieństwa i różnice w obrazkach,
• labirynty,
• łamigłówki, wykreślanki,
• odpowiedzi na pytania do słyszanego lub czytanego tekstu,
• opowiadanie wydarzeń dnia wczorajszego z zachowaniem kolejności wydarzeń,
• układanie historyjek obrazkowych,
• odszukiwanie pasujących odbić lustrzanych,
• odszukiwanie konturów do obrazków oraz trudniejsze ćwiczenia.

Usprawnianie techniki czytania i pisania:

• wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie,
• analiza wyrazowa usłyszanego zdania ,
• układanie wielowyrazowych zdań z rozsypanki wyrazowej,
• wyszukiwanie podobnych kształtów, figur geometrycznych, szczegółów różniących obrazki,
• dyktanda, zabawy ortograficzne rebusy, łamigłówki, krzyżówki,
• wskazywanie poprawnie zbudowanych zdań pod względem gramatycznym,
• uzupełnianie brakujących liter, sylab, luk w zdaniach,
• pisanie opowiadania, opisu wg planu,

Rozwijanie czytania ze rozumieniem:

• głośne i ciche czytanie prostych opowiadań, wyodrębnianie elementów świata przedstawionego, odpowiadanie na pytania do tekstu,
• dobierania odpowiednich zdań do ilustracji,
• wyjaśniania znaczenia nieznanych wyrazów.

Rozwijanie umiejętności matematycznych:

• gry i zabawy wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym (tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części, konstruowanie przestrzenne
i płaskie),
• klasyfikacja, różnicowanie i porządkowanie elementów w zbiorze, orientacja przestrzenna,
• badanie schematu własnego ciała, określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
• wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunków, które spełniają elementy danego zbioru,
• klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność, liczenie przedmiotów,
• rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych w oparciu o konkretne sytuacje,
• wykonywanie obliczeń pieniężnych, zegarowych, kalendarzowych,
• ćwiczenia rachunkowe: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

Usprawnienie motoryki małej i dużej:

• lepienie, ugniatanie mas plastycznych,
• szycie ściegiem fastrygowym,
• papieroplastyka,
• wydzieranie z papieru zakreślonych form,
• kalkowanie po wzorze,
• śledzenie labiryntów bez odrywania ręki,
• kreślenie dużych płynnych ruchów naprzemiennych - wykorzystanie elementów ćwiczeń Kinezjiologi Edukacyjnej P. Dennisona,
• ćwiczenia równowagi i orientacji: chodzenie po narysowanej linii, ławeczce gimnastycznej, równoważni, krawężniku itp.: chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał (dźwiękowy, wzrokowy),
• usprawnianie czynności samoobsługowych,
• imitowanie i odgadywanie czynności jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej.

Rozwijanie emocji:

• rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych,
• rozumienie potrzeb własnych i innych osób,
• wyrażanie emocji poprzez gesty, mimikę twarzy,
• wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi.

Uspołecznianie i wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych:

• uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą,
• zachęcanie do brania udziału w zabawach zespołowych,
• kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań,
• uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych.
9. Oczekiwane rezultaty:

Uczeń:
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
• posiada większy zasób słownictwa biernego i czynnego,
• konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością pod względem składniowym i fleksyjnym,
• czyta cicho tekst, odpowiada na pytania do tekstu,
• wypowiada się pisemnie na zadany temat,
• samodzielnie podejmuje rozmowę, zadaje pytania,
• posiada prawidłowe poczucie własnej wartości, chętnie podejmuje nowe działania,
• rozwiązuje proste zadania tekstowe,
• poprawnie wykonuje ćwiczenia rachunkowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
• rozumie i stosuje się norm i zasad współżycia społecznego,
• zwiększenie zaradności życiowej.

10. Ewaluacja programu

Ewaluacja zostanie przeprowadzona dwa razy w roku, po pierwszym i drugim śródroczu nauki, aby sprawdzić, czy uczeń opanował umiejętności zawarte w programie.
Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane, wzbogacane lub pomijane w zależności od potrzeb. Jednocześnie duży nacisk kładziony będzie na wyrównywanie u ucznia braków szkolnych, systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiadomości szkolnych. Podczas zajęć uczeń będzie miał okazję odrobić pracę domową i przygotować się do zajęć lekcyjnych. W przypadku wcześniejszego opanowania danych umiejętności przez ucznia, możliwe będzie wprowadzenie nowych zadań w procesie rewalidacyjnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.