X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3460
Przesłano:

Kultura mojego regionu - scenariusz zajęć z Wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej

Zajęcia „Kultura mojego regionu” przeznaczone są do przeprowadzenia na lekcjach z Wiedzy o kulturze w ramach tematu „Kultura regionów” (obejmują dwie jednostki lekcyjne)

Cele ogólne:
 poznanie własnego regionu, w tym jego dziedzictwa kulturowego
 pogłębienie więzi ze swoim środowiskiem i regionem
 poczucie tożsamości z kulturą własnego regionu
Cele szczegółowe:
 samodzielne poszukiwanie śladów dziedzictwa kulturowego własnego regionu
 omawianie specyficznych cech kulturowych własnego regionu
 poznanie folkloru własnego regionu
 kształtowanie umiejętności prezentacji przygotowanego materiału
Metody pracy:
 metoda projektu
 burza mózgów
 mapa mentalna
 w czasie prezentacji: prezentacja multimedialna, drama, referat, inscenizacja, film itd.
Środki dydaktyczne:
 odtwarzacz DVD
 laptop + rzutnik multimedialny
 tablice
 różne elementy scenografii inscenizacji
 plakat
 foldery
 albumy
 nagrania wywiadów itd.

Tok lekcji I

• na początku lekcji nauczyciel przedstawia uczniom kilka pojęć niezbędnych do rozwinięcia tematu tj. : region, euroregion, mała ojczyzna, regionalizm, kultura regionu, folklor
• uczniowie analizują mapę Polski z podziałem na regiony i euroregiony – uczniowie charakteryzują położenie geograficzne swojego regionu
• nauczyciel prosi uczniów aby wypisali na tablicy wszystkie pojęcia, nazwy zjawisk, które kojarzą im się z kulturą swojego regionu – burza mózgów
• nauczyciel prosi o wypisanie (na podstawie zebranych danych) obszarów tematycznych związanych z kulturą regionu – uczniowie tworzą mapę mentalną
• nauczyciel prosi o połączenie się w grupy, uczniowie zainteresowani wspólnymi obszarami tematycznymi deklarują swój udział w prezentacji wybranego obszaru
• grupy zastanawiają się nad formą prezentacji, każda grupa określa zadania do wykonania, potrzebne środki i plan pracy
• grupy uczniów podpisują kontrakt z nauczycielem
KONTRAKT
Umowa między uczniami grupy ..................... w składzie:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
a nauczycielem przedmiotu wiedza o kulturze, Panią ........................................
Umowa obowiązuje obie strony od dnia podpisania projektu do dnia zakończenia, tj.:
........................................
Projekt należy zaprezentować na lekcji wiedzy o kulturze, dnia........................................
Czas prezentacji powinien wynosić ok. 10 minut.
Ocenie będzie podlegało:
 precyzyjne formułowanie tematu
 terminowość
 interesująca prezentacja tematu
 liczba wykorzystanych źródeł informacji,
 wykorzystanie czasu prezentacji
 współdziałania członków grupy
 komunikatywność projektu
 fachowość, znajomość słownictwa.
........................................
(miejsce i data podpisania kontraktu)
........................................
(podpis nauczyciela)
........................................
........................................
........................................
........................................
(podpisy uczniów)

Tok lekcji II

• nauczyciel przypomina o zasadach prezentacji
• nauczyciel przedstawia uczniom karty oceny ( uczniowie sami oceniają prezentacje kolegów )

Kryteria oceny

Zgodność prezentacji z tematem projektu
Forma prezentacji
Estetyka wypowiedzi
Zaangażowanie wszystkich członków grupy
Jakość prezentacji
Suma punktów

• Prezentacje projektu uczniów
• Zsumowanie wszystkich punktów poszczególnych grup i ocenienie uczniów
• Nauczyciel dokonuje analizy i podsumowuje wszystkie prezentacje, wskazuje na różnorodność i bogactwo kulturowe regionu oraz powiązania z kulturą narodową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.