X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34425
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego dla klas V

1. Ogólna charakterystyka programu
Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego w klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych. Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych. Program zakłada realizację 1 godziny tygodniowo.

2. Cele nauczania

Cele główne:
uzmysłowienie uczniom jakie wiadomości i umiejętności powinni mieć opanowane;
uzupełnianie zaległości z lat poprzednich, braków z bieżącego materiału;
rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości;
zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym;
przybliżenie uczniom efektywnych metod ułatwiających uczenie się języka obcego a w
rezultacie zwiększenie samodzielności w uczeniu się języka również z wykorzystaniem źródeł innych niż podręcznik i zeszyt przedmiotowy;
stworzenie dzieciom warunków do stosowania języka obcego w praktyce – tworzenie projektów.

Cele szczegółowe:
rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim;
rozwijanie sprawności mówienia i słuchania;
rozpoznawanie w zdaniach odpowiednich struktur gramatycznych;
kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych;
doskonalenie czytania ze zrozumieniem;
skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach;
wyrabianie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi ( słowniki, filmy);
kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach.

Cele wychowawcze:
rozwijanie wiary we własne możliwości;
pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych;
kształtowanie umiejętności pracy w grupach;
kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach;
kształtowanie tolerancji i otwartości na inne kultury.

3. Formy i metody pracy
Konstrukcja tego programu opiera się na komunikacyjnej metodzie nauczania. Zajęcia służą głównie wyrównaniu braków opanowanego do tej pory materiału przez komunikatywną wymianę informacji. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji nauczyciel korzysta z metod aktywizujących. W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów dydaktycznych zastosowane zostaną następujące techniki:
- luźne wypowiedzi „burza mózgów”;
- dyskusje;
- projekty;
- nauka przez piosenkę;
- praca w grupie, w parach lub indywidualnie;
- praca z Internetem;
- słuchanie nagrań autentycznych, przebojów itp. oraz rozwiązywanie dobranych do nich ćwiczeń;
- wykorzystanie ilustracji w celu motywowania do wypowiedzi;
- odgrywanie ról w różnych sytuacjach;
- wyszukiwanie danych w tekście;
- przepisywanie;
- pisanie prostych komunikatów.

Realizując cele programu należy korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, aby uatrakcyjnić tok zajęć, a zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim zmotywowanie ucznia słabego do nauki języka obcego. Różnicowanie metod i form pracy oraz wykreowanie odpowiedniej atmosfery stanowi dobry i pewny sposób osiągnięcia celów.

4. Treści nauczania
MODULE 1 People and places
MODULE 2 Work and play
MODULE 3 Comparing people, animals and things
MODULE 4 Rules
MODULE 5 Life in the past
MODULE 6 Past stories
MODULE 7 Looking at the future

Gramatyka:
czas Present Simple (forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi);
czas Present Continuous (forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi);
czas Past Simple (czasowniki regularne i czasowniki nieregularne, forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi);
czas Future Simple (forma „will” – twierdząca, przecząca, pytająca).

Funkcje komunikacyjne:
powitania, pozdrowienia, pożegnania;
przedstawianie siebie i innych osób;
opis czynności zwyczajowych lub zachodzących w momencie mówienia;
porównywanie osób, przedmiotów, miejsc, pór roku, jedzenia, itp.;
opis przeszłych zdarzeń;
przewidywania na przyszłość, opisy przyszłych zdarzeń;
inicjowanie rozmowy;
sygnalizowanie niezrozumienia lub zmiany tempa mówienia;
zadawanie pytań, budowa twierdzeń;
wyrażanie zamiarów i intencji na przyszłość;
opis upodobań;
podziękowania, przepraszanie, usprawiedliwianie, wdzięczność;
formułowanie próśb;
wyrażanie zakazów i nakazów;
oferowanie pomocy;
komunikowanie się w miejscach publicznych np. sklep, kawiarnia, itd.

5. Oczekiwane efekty:
zdobycie umiejętności tworzenia poprawnych komunikatów językowych;
wzbogacenie słownictwa uczniów;
rozwój logicznego myślenia;
sprawne posługiwanie się słownikami językowymi;
zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim;
poznanie różnorodnych technik uczenia się;
zmotywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

6. Ewaluacja
Program nie przewiduje oceniania umiejętności uczniów poprzez stawianie stopni na zajęciach pozalekcyjnych. O skuteczności niniejszego programu będą świadczyć widoczne postępy uczniów, stopniowe nadrabianie zalęgłości, aktywniejsze uczestnictwo, a także pozytywne oceny na zajęciach klasowych języka angielskiego. Systematyczna obserwacja osiągnięć uczniów oraz opanowanie wymagań zawartych w standardach pomoże w ewaluacji programu i umożliwi ewentualną modyfikację.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.