X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34371
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego opracowany na okres stażu od 01.09.2014 r. do 31.05.2017 r.
Podstawa prawna:
•Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)
•Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004)
•Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Opolu
Okres stażu
Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu; systematyczna współpraca.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i ocena działań
IX 2014 r.
Okres stażu, Kontrakt, harmonogram, Scenariusze zajęć, Sprawozdanie
3.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencjach

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym”
Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.blizjprzedszkola.pl, www.men.gov.pl, itp.
Na bieżąco
VI 2015 r.
Okres stażu
Materiały i opracowania, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, Dyplom

4.Tworzenie własnego warsztatu pracy. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień
itp.

5.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć, plany pracy
Okres stażu
Dziennik zajęć, plany pracy

6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu
Po zakończeniu stażu
Sprawozdanie

§7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposoby dokumentowania
1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb
Okres stażu
Podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności
2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco
Adnotacje w dzienniku zajęć

3.Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć

4. Podejmowanie współpracy z rodzicami. Nawiązanie współpracy z rodzicami (zebrania rodziców, organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, zajęć otwartych , uroczystości, itp.), rozmowy indywidualne według potrzeb
Na bieżąco
Listy obecności, adnotacje w dzienniku zajęć

5. Współpraca z poradniami specjalistycznymi.
Nawiązanie współpracy
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Okres stażu
Na bieżąco
Rozmowy indywidualne
Adnotacje w dzienniku zajęć

6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nawiązanie współpracy z biblioteką osiedlową, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 14, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 10, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 9 w Opolu, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Domem Kultury w Opolu, Nadleśnictwem Opole, pielęgniarką rejonową itp.

Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, dyplomy, podziękowania

7.Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Według harmonogramu, Scenariusze imprez, adnotacje, w dzienniku zajęć, zdjęcia

8. Współpraca z innymi nauczycielami. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć

9. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Branie udziału z dziećmi w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje
Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, przeglądów
Na bieżąco
Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania

10. Wdrażanie akcji i projektów na terenie przedszkola. Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji, m.in.: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Szlachetna Paczka”, projektów UNICEF, itp.
Okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy

§7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie do wykonania Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych.
Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD)
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Na bieżąco
Okres stażu
Dokumentacja
Prezentacja

2. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola. Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej
Okres stażu
Zdjęcia, strona internetowa

3. Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych. Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami
Na bieżąco
Lista

4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym oraz wybranych artykułów.
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Napisanie artykułów i zamieszczenie ich na portalu edukacyjnym edux.pl
Okres stażu
Zaświadczenie
Artykuły, zaświadczenia

5. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców. Tworzenie gazetki informacyjnej dla rodziców
Na bieżąco
Gazetka ścienna

§7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
Ukończenie studiów podyplomowych
Studiowanie literatury przedmiotu.
Okres stażu
VI 2015 r.
Na bieżąco
Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń
Dyplom
Wykaz lektur

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. wpisami do dziennika, itp.

3. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności logopedycznych w pracy przedszkola
Prowadzenie zajęć logopedycznych, konsultacji z rodzicami, udział w spotkaniach zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Na bieżąco
Dziennik zajęć logopedycznych, protokoły spotkań zespołu

§7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Zbiór aktów prawnych, wykaz dokumentów

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
Dokładna analiza dokumentów przedszkola- statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań. Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, plany wycieczek

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.