X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34297
Przesłano:

Turystyka na świecie - scenariusz lekcji

Temat lekcji: Rozwój turystyki na świecie

CEL GŁÓWNY:
Uczeń zna czynniki rozwoju turystyki, motywy wyjazdów i podział turystyki oraz jej gospodarcze znaczenie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcia: turystyka, zrównoważony rozwój, odpowiedzialna turystyka,
- wymienia najważniejsze czynniki rozwoju turystyki,
- określa walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze regionu turystycznego,
- dokonuje podziału turystyki ze względu na jej motywy,
- analizuje korzyści dla człowieka i gospodarki, wynikające z rozwoju turystyki,
- wyjaśnia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego spowodowane rozwojem turystyki.

METODY PRACY:
- aktywizująca – dyskusja
- burza mózgów,
- mini wykład i prezentacja

FORMY PRACY:
- praca w parach,
- praca z całą klasą;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik,
- prezentacja multimedialna
- multibook
- tablica z rysunkiem wymyślonej wyspy, markery

TYP LEKCJI:
- lekcja wprowadzająca i zaznajamiająca uczniów z nowym materiałem.

CZAS LEKCJI: 45 minut.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wstępna (5 minut)
1. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów, podaje temat lekcji oraz zapisuje i objaśnia cele lekcji:
- poznanie czynników rozwoju turystyki,
- poznanie motywów wyjazdów oraz podziału turystyki,
- poznanie gospodarczego znaczenia turystyki
- poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych z rozwojem przestrzeni turystycznych.

Faza zasadnicza (35 minut)
I. Pojęcia: turystyka,
1. Uczniowie próbują ustalić definicję turystyki, a następnie porównują z definicją zaprezentowaną na ekranie przez nauczyciela.

II. Motywy wyjazdów, rodzaje turystyki, odpowiedzialna turystyka
1. Nauczyciel zachęca uczniów do zastanowienia się nad czynnikami wpływającymi na wzrost znaczenia turystyki na świecie. Odnotowuje pomysły uczniów na tablicy.
2. Nauczyciel kolejno prezentuje na ekranie kilka fotografii. Inicjuje dyskusję na temat przypuszczalnych motywów wyjazdów w prezentowane miejsca oraz związanych z nimi rodzajów turystyki.
3. Nauczyciel omawia różnice między walorami przyrodniczymi a pozaprzyrodniczymi regionów turystycznych, wskazując na ich podział i prezentując przykłady w formie prezentacji.
4. Nauczyciel wyświetla na ekranie ćwiczenie polegające na przyporządkowaniu fotografiom odpowiednich motywów aktywności turystycznej. Nauczyciel wyjaśnia, że kilka motywów może dotyczyć więcej niż jednego wyjazdu.

IV. Wpływ turystyki na gospodarkę i przestrzeń regionów turystycznych
1. Nauczyciel prezentuje na tablicy ćwiczenie dotyczące wpływu turystyki na zmiany przestrzeni regionów turystycznych (wymyślonej wyspy).

a) Wyobraź sobie, że kupiłeś wyspę. Warunki przyrodnicze oraz walory kulturowe są doskonałe dla rozwoju turystyki (jej rodzaj przyporządkuj warunkom przyrodniczym).
b) Pomyśl o wszystkich możliwych potrzebach przyszłych turystów i zagospodaruj odpowiednio przestrzeń wyspy, wykorzystując własne oznaczenia.
Uczniowie proponują zagospodarowanie przestrzeni „swojej wyspy” dla potrzeb rozwoju turystyki, a zaproponowane obiekty infrastruktury są dorysowywane na jej planie.

c) Zastanów się w jaki sposób turystyka wpłynęła na zmiany poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego „Twojej wyspy”.
Zastanawiają się nad wpływem rozwoju turystyki w tym regionie na środowisko przyrodnicze i uświadamiają sobie, że nie wzięli pod uwagę zasobów przyrody, ani potrzeb lokalnej społeczności podczas zagospodarowywania wyspy.

2. Mini wykład nauczyciela na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej turystyki.
3. Uczniowie pracując w parach na podstawie zdobytej wiedzy tworzą dekalog odpowiedzialnego turysty, następnie weryfikują swoje pomysły i tworzą jeden wspólny dekalog. Efektem ćwiczenia jest utworzony jeden dekalog odpowiedzialnego turysty.

Faza końcowa (5 minut)
Nauczyciel prezentuje po jednym ciekawym pod względem walorów kulturowych miejscu na każdym kontynencie i sprawdza ich znajomość przez uczniów.

Praca domowa
Na podstawie dostępnych źródeł informacji opracuj propozycję wyjazdu do trzech wybranych miejsc i przedstaw ich walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.