X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34133
Przesłano:

Program doradztwa zawodowego w gimnazjum

WSTĘP:
Gimnazjum przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w życie, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Absolwent gimnazjum musi znać system kształcenia, oferty szkół ponadgimnazjalnych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy.
REALIZATORZY:
Gimnazjum
ADRESACI:
Uczniowie klas drugich gimnazjum.
CEL OGÓLNY:
Oddziaływanie ukierunkowane na uczniów poszukujących swojego miejsca w społeczeństwie, miejsca określonego przez przyszłą rolę zawodową.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1.Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
2.Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
3.Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
4.Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
5.Kształtowanie szacunku do pracy.
6.Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Duże znaczenie mają spotkania zawodoznawcze uczniów z przedstawicielami różnych zawodów.
Formą informacji wizualnej będą kąciki zawodoznawcze – gabloty, tablice, plansze zawierające informacje zawodoznawcze, które dla ogółu uczniów i ich rodziców będą dostępne. Wyświetlanie filmów zawodoznawczych przyczynia się do uporządkowania wiedzy zdobywanej przez uczniów.
Skuteczność wymienionych form pracy zależy od różnorodności i właściwego zastosowania odpowiednich metod.
METODY:
- wykład,
- burza mózgów,
- psychozabawy,
- praca w małych grupach
- indywidualne konsultacje.
FORMY PRACY:
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- spotkania z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- zajęcia w świetlicy,
- zajęcia w bibliotece,
- wycieczki,
- inne formy - adekwatne do potrzeb i pojawiające się w trakcie realizacji programu.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Za dobrze przygotowanego do wyboru zawodu i szkoły uważa się ucznia, który:
1.Posiada ogólną orientację zawodową, tj.:
•zna zawody reprezentujące różne rodzaje pracy i rozumie, jakie zadania, obowiązki, czynności składają się na pracę w tych zawodach;
•zna sposoby uzyskania tych zawodów oraz perspektywy i możliwości w tych zawodach;
•zna potrzeby gospodarcze regionu i wynikające z nich zapotrzebowanie na różne grupy zawodów;
2.Ocenia zawody jako warte bądź niewarte wyboru kierując się tym, czy byłyby one dla niego odpowiednie czy nie (ze względu na jego umiejętności, sprawności, główne cechy charakteru, zainteresowania);
3.Ma orientację zawodową w obrębie zawodów przez siebie preferowanych, tj.: wie , na czym polega praca w tych zawodach, jakie czynności i działania na nią się składają, w jakich warunkach ta praca się odbywa, jak wygląda typowy dzień pracy;
4.Ma wiedzę o sobie, o własnej przydatności zawodowej, tj.: zna swój stan zdrowia, główne wady i zalety organizmu, uświadamia sobie co lubi a czego nie lubi robić, co umie a czego nie umie robić, co osiąga łatwo a czego osiągnąć nie potrafi;
5.Ma ogólną orientację szkolną, tj.: zna możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego w swojej miejscowości i powiecie (rodzaje szkół i ich dostępność);
EWALUACJA:
Ewaluacja będzie przeprowadzana pod koniec programu przy pomocy wcześniej przygotowanych narzędzi takich jak: ankieta, obserwacja, wywiad.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
1.Zajęcia zawodoznawcze - Listopad – Grudzień 2015r. - warsztaty
2.Indywidualne konsultacje z psychologiem – doradcą zawodowym - Luty 2016r.
3.Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy - Styczeń – Luty 2016r. - pogadanka
4.Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów - Listopad – Marzec 20152016r. – pogadanki
5.Wyjazd na targi Pracy i Edukacji – Kwiecień 2016r.
6.Konkurs „ Mój wymarzony zawód” - Kwiecień 2016r.
7.Podsumowanie programu - Maj 2016r. - ankieta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.