X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34120
Przesłano:

W klasztorze - konspekt lekcji historii i społeczeństwa w kl. 5

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z życiem zakonników oraz stylami powstałymi w architekturze w okresie średniowiecza.

CELE OPERACYJNE: Po skończonej lekcji uczeń:
a) poziom podstawowy:
- wyjaśnia datę 476r.,
- wyjaśnia znaczenie terminów: duchowieństwo, zakon, klasztor, reguła zakonna, styl romański, styl gotycki, rozeta, witraż,
- wymienia surowce budowlane, których używano w średniowieczu,
- opisuje na podstawie ilustracji z podręcznika architekturę kościołów romańskich i gotyckich,
- odróżnia budynki wzniesione w stylu romańskim od budowli w stylu gotyckim,

b) poziom rozszerzony:
- określa rolę klasztorów w średniowiecznym piśmiennictwie ,
- omawia znaczenie związku frazeologicznego benedyktyńska praca.

CELE WYCHOWAWCZE: kształtowanie właściwych postaw, pobudzanie poczucia więzi z przodkami.

METODY I FORMY PRACY: wspólne rozwiązywanie problemów, poszukująca z elementami problemowej, rozmowa nauczająca z elementami pokazu, dyskusja, praca pod kierunkiem nauczyciela; indywidualna, w parach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: pomoce multimedialne, ilustracje przedstawiające styl romański
i gotycki, podręcznik „Wczoraj i dziś. Klasa 5” – s. 30-35.

Przebieg lekcji

Faza wstępna: Sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.

Rekapitulacja wtórna: Uczniowie przypominają, co wydarzyło się w 476r.

Realizacja tematu

Nauczyciel dyktuje uczniom temat, a następnie wyświetla główne punkty notatki na tablicy:
1. 476r. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
2. Rola religii w średniowieczu.
3. Pierwsze zakony.
4. Style architektury w średniowieczu.

Uczniowie czytają tekst w podręczniku i pracując w parach mają przygotować krótką wypowiedź do punktu 1.

Po przeczytaniu przez uczniów tekstu, nauczyciel inicjuje pogadankę nt roli religii w średniowieczu oraz środków, za pomocą których można było osiągnąć zbawienie. Następnie uczniowie wymieniają zakony, jakie powstały w tym czasie i krótko omawiają ich reguły zakonne(na tablicy wyświetlane są wizerunki przedstawiające przedstawicieli poszczególnych zakonów). Nauczyciel przedstawia uczniom plan dnia jednego z zakonów. Uczniowie w parach przygotowują wypowiedź o tym, czy życie zakonnika jest łatwe, a następnie prezentują na forum klasy swoje przemyślenia. W końcu, w oparciu o podręcznik i środki multimedialne wskazują i wymieniają cechy stylu romańskiego i gotyckiego.

Po omówieniu każdej z partii materiału uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zapisują notatkę.

Rekapitulacja pierwotna
Wskazani przez nauczyciela uczniowie odczytują fragmenty notatki.

Zadanie pracy domowej
Do każdego z zakonów z punktu 3. dopisz imiona ich założycieli. /p
Wyjaśnij powiedzenie benedyktyńska praca. /pp

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.