X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34034
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

Warszawa 30.09.2014r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Kwiatek
Miejsce zatrudnienia i odbywania stażu: Gimnazjum Nr 143
z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego
w Warszawie
Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2017
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Analiza dokumentów (statutu szkoły, WSO, plany wychowawczego).
Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

Przygotowanie młodzieży i uczestnictwo w zawodach sportowych.

Organizacja Pikniku Rodzinnego.

Praca z młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży.

Udział w masowych imprezach sportowych w czasie wolnym.
Wrzesień 2014r.

Czerwiec 2015 r., 2016 r.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania

Doskonalenie i poszerzanie wiedzy
z zakresu technologii informacyjnej
i komunikacyjnej do wykorzystania jej
w planowaniu pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowania informacji.

Zamieszczanie informacji na temat imprez sportowych na stronie internetowej szkoły

Prowadzenie dziennika elektronicznego.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „ Czy moje dziecko ma prosty kręgosłup?”

Grudzień 2014

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania


Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.

Udostępnianie konspektów lekcji innym nauczycielom na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek.

Praca w zespole samokształceniowym rady pedagogicznej.

Udział w pracach komisji przedmiotowych

Opieka nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.
Raz w roku

Na bieżąco

Według potrzeb


Na bieżąco


Cały okres


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postpowaniem w sprawach nieletnich.

Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania


Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami programu wychowania fizycznego, wdrożenie i ewaluacja.

Opracowanie i realizacja programu SKS.


Realizacja z zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej we współpracy z pielęgniarką szkolną.

Cały okres

Wrzesień 2014r., 2015r., 2016r.

Cały okres

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania

Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych w celu integracji grupy oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

Udział w imprezach sportowych organizowanych w Warszawie w czasie wolnym od nauki.

Prowadzenie zajęć SKS.

Prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej

Uczestnictwo w pracach komisji przy tworzeniu planu wychowawczego szkoły lub WSO.

Udział w Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”.

Udział w Biegach i Marszach Przełajowych z okazji Święta Niepodległości.

Kilka razy w roku

Zależnie od potrzeb

Corocznie, maj

Corocznie, listopad
§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania

Współpraca z Urzędem Dzielnicy Targówek.

Współpraca z OSiR przy organizacji rozgrywek sportowych.

Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych.

Współpraca z parlamentem szkolnym, pedagogiem, pielęgniarką, pracownikami oświaty i biblioteki.

Prezentacja szkoły podczas dni otwartych i imprez zewnętrznych.

Według potrzeb


Według potrzeb

Cały okres

Cały okres

Według potrzeb

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp Zadania i formy realizacji Termin wykonania


Opis i analiza konkretnego przypadku wychowawczego lub dydaktycznego.

Ewaluacja programu nauczania
z wychowania fizycznego.
Rok szkolny 2014/2015 i
2015/2016

Opracowała ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.