X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33982
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Aneta Brzezińska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu:01.09.2014r.
Data zakończenia stażu:31.05.2017r.
Czas trwania stażu:2 lata i 9 miesięcy

Podstawa prawna:
-Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.(Dz. U. z 2014r.,poz.191)-rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
l.p. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Udział w kursach ,szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego

zaświadczenia VIII/IX 2014

VIII2014

okres stażu
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych(warsztaty, kursy, konferencje)
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych zaświadczenia

referaty okres stażu

okres stażu
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola • Planowanie pracy Rady Pedagogicznej-propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego, praca w zespołach samokształceniowych
• Opracowanie ankiety dla rodziców
• Opracowanie kart pracy dla dzieci 3-6-letnich opracowane dokumenty okres stażu
4 Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki wychowania przedszkolnego • Studiowanie fachowej literatury i czasopism pedagogicznych
• Poszukiwanie nowości wydawniczych bibliografia okres stażu
5 Obserwacja i analiza możliwości dzieci • Diagnoza umiejętności i predyspozycji wychowanków wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci 2 razy w ciągu roku szkolnego
6 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Przygotowanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych
• Poznanie i stosowanie nowych technik i metod pracy z dziećmi
• Urozmaicanie i uatrakcyjnianie zajęć o nowe, samodzielnie opracowane zestawy zabaw
• Kontynuacja innowacji pedagogicznej „Jestem kreatywny”
zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, materiały dydaktyczne, scenariusze, plany okres stażu
7 Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami • Organizowanie uroczystości, imprez przedszkolnych
• Organizowanie zajęć otwartych
• Organizowanie wyjść i wycieczek
• Pedagogizacja rodziców
• Organizowanie zebrań ,spotkania indywidualne
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody scenariusze, karty wycieczki, artykuły, zdjęcia, podziękowania okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej • Opracowanie planów pracy, scenariuszy, kart pracy, narzędzi badawczych, pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp.
• Przygotowanie dokumentacji oraz materiałów związanych z awansem zawodowym
• Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
• Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców plany pracy, scenariusze, karty pracy, narzędzia badawcze, pomoce dydaktyczne, dyplomy, podziękowania, zaproszenia, programy edukacyjne, dokumentacja dotycząca awansu, informacje dla rodziców okres stażu
2 Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
• Udział w aktualizacji strony internetowej przedszkola
• Gromadzenie informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji działań związanych ze ścieżką awansu
dokumentacja stażu, przykłady materiałów z Internetu, zdjęcia, artykuły okres stażu
3 Publikacje w Internecie • Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, uroczystości oraz referatów scenariusze zajęć, uroczystości oraz referaty okres stażu
4 Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy • Samokształcenie i dokształcanie w zakresie obsługi komputera zaświadczenia, dokumentacja okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Wymiana doświadczeń na posiedzeniach Rady Pedagogicznej • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów
• Przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej zapisy w księdze protokołów

referaty zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
2 Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli • Organizacja i prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli scenariusze zajęć okres stażu
3 Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych • Opracowanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń związanych z ciekawymi pomysłami dotyczącymi pracy dydaktycznej przykładowe materiały okres stażu
4 Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje • Opublikowanie na stronach internetowych różnorodnych materiałów dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz awansu zawodowego
• Dostarczanie materiałów na przedszkolną stronę internetową materiały dotyczące pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz awansu zawodowego, artykuły okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
l.p. zadanie Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka muzyczno-teatralnego • Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie treści programu
• Przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej celem zatwierdzenia
• Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji
• Realizacja programu według ustalonego planu pracy treść programu

ewaluacja 2014-2017

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych wzbogacających metody i formy pracy z dziećmi • Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami przedszkola zaświadczenia okres stażu
2. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych • Przygotowanie i prowadzenie we współpracy z nauczycielami i rodzicami uroczystości ,akcji i imprez, scenariusze, zdjęcia według kalendarza imprez
3 Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w zewnętrznych konkursach • Organizowanie konkursów oraz udział w konkursach zewnątrzprzedszkolnych regulaminy, zdjęcia, dyplomy, podziękowania okres stażu
4 Organizacja wyjść i wycieczek przedszkolnych • Organizowanie wyjść, wyjazdów i wycieczek poza teren przedszkola karta wycieczki, zapis w dzienniku zajęć okres stażu
5 Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki • Współpraca z instytucjami np. z Fabryką Mebli Okrętowych „FAMOS” , rodzicami potwierdzenie dyrektora okres stażu
6 Prowadzenie kółka muzycznego • Przygotowanie i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości przedszkolnych scenariusze zajęć, zdjęcia okres stażu
7. Udział w akcjach charytatywnych • Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach podziękowania, dyplomy okres stażu
8 Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców • Prowadzenie zajęć otwartych, zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola
• Udzielanie pomocy dzieciom z deficytami-gromadzenie przepisów prawnych, współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty scenariusze, treść przepisów prawnych okres stażu
9 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi • Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, pielęgniarką, dentystką, strażakiem itp. zdjęcia, podziękowania okres stażu
10 Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym • Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej lub na stronie internetowej przedszkola treść artykułów, zdjęcia okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną • Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni, korzystanie z pomocy specjalistów opinia na temat wychowanka okres stażu
2 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie współpracy z instytucjami • Nawiązanie współpracy z policją, biblioteką, szkołą podstawową, szkołą muzyczną, strażą pożarną, przychodnią, muzeum, SCK kościołem, MOPS, CPR -organizacja spacerów i wycieczek scenariusze ,zdjęcia, podziękowania, karty wycieczki okres stażu
3 Współpraca z rodzicami • Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola(zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, zebrania, festyny, drobne naprawy) scenariusze, referaty, listy obecności, protokoły zebrań, okres stażu
4 Współpraca z logopedą, terapeutą, pedagogiem i psychologiem przedszkolnym • Konsultacje w razie wystąpienia trudności natury dydaktycznej lub wychowawczej karty pracy, wskazówki w formie pisemnej okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych ,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
l.p. zadanie Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1 Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych • Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie metod pracy i opis podjętych działań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe opracowane materiały okres stażu
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji
Opracowała: Aneta Brzezińska
Zatwierdzam:

........................................ ........................................
(data) (podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.