X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33932
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych
z lekkiej atletyki
uczniowskiego klubu sportowego UKS „Sprinter”
Opracowanie: mgr Łukasz Dobrowolski

Wstęp

Lekkoatletyka jest najbardziej popularnym sportem nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Można się doszukać różnych przyczyn jej popularności. Fascynacji lekkoatletyki ulegają setki tysięcy kibiców w różnych punktach naszego globu. Popularność lekkoatletyki wynika również z faktu, iż jest ona nazywana „królową sportu”, ponieważ swoje korzenie bierze ze Starożytnej Grecji, na niej opierają się inne dyscypliny sportowe. Sportowcy prezentujący nie tylko swoją młodość i piękno swej sylwetki oraz temperament sportowy, ale przede wszystkim chęć sportowej rywalizacji, szlachetnej i zespołowej walki.
Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży postanowiłem poprowadzić zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki, które będą się odbywały dwa razy w tygodniu (2 x 45 minut). W tym celu opracowałem „Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki”.

ETAPY WDRAŻANIA PROGRAMU
Zajęcia sportowe pozalekcyjne mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”. Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji. Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Zakorzenienie w uczniu odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałości o nie, umożliwia dopracowanie się kondycji fizycznej, warunkującej realizację życiowych osiągnięć oraz umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek. Przyczynia się do poznania własnego ciała, jego budowy, występujących odchyleń i sposobów ich korygowania oraz wymogów higienicznych. W tym programie chciałbym, by głównym celem obok aktywizacji sportowej wszystkich uczniów była edukacja sportowa najlepszych zawodników.

CELE EDUKACYJNE:
1/ Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
2/ Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego, sportowego trybu życia, wspomagania rozwoju psychofizycznego uczniów.
3/ Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa w duchu idei: „fair play”.
4/ Rozwijanie sprawności fizycznej.
5/ Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji i higienie.
6/ Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

CELE OGÓLNE:
1/ Doskonalenie i kształtowanie cech motorycznych.
2/ Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
3/ Nauczenie i doskonalenie prawidłowej techniki biegu.
4/ Eliminowanie błędów technicznych.
5/ Nauczenie i doskonalenie taktyki biegu.
6/ Opanowanie podstawowych przepisów lekkoatletycznych.
7/ Stosowanie samokontroli i samooceny.
8/ Opanowanie i przestrzeganie zasad BHP podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych.
9/ Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku w czasie wolnym.
10/ Popularyzacja i upowszechnienie sportu wśród młodzieży.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:
1/ Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i z opiekunem grupy.
2/ Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
3/ Znajomość asekuracji i udzielania pierwszej pomocy.
4/ Wdrażanie do czynnego wypoczynku jako alternatywa dla nałogów.
5/ Kształtowanie odpowiednich postaw prawdziwego kibica sportowego.
6/ Dbanie, konserwacja sprzętu sportowego i innego mienia.
7/ Kształtowanie umiejętności właściwej współpracy z innymi zawodnikami.
8/ Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1/ Obserwacja uzdolnień motorycznych przez uczestnictwo w biegach krótkich, długich, szybkich, wolnych, skokach wzwyż i w dal.
2/ Mierzenie czasów i odległości, wysokości i obserwacja zmian.
3/ Rozwijanie szybkości przez zabawy, ćwiczenia bieżne i biegi na różnych odcinkach ( 30- 100m ) w zmiennym tempie, różnych pozycjach startowych, marze, marszobiegi i biegi po określonych trasach, biegi przełajowe.
4/ Rozwijanie mocy przez zabawy skocznościowe, skoki dosiężne, wzwyż, w dal, łączone i inne, zeskoki na miękkie podłoże, skoki przez przeszkody z użyciem sprzętu.
5/ Rozwijanie siły przez zabawy i ćwiczenia rzutne, rzut prawą i lewą ręką na odległość, w górę, lewo, prawo, do celu stałego, ruchomego przyborami o różnej wadze, dźwiganie i przenoszenie przedmiotów.
6/ Rozwijanie zwinności i zręczności poprzez zabawy i ćwiczenia z łączeniem różnych czynności, tor przeszkód, żonglerka różnymi przyborami.
7/ Wzbogacanie podstawowych umiejętności lekkoatletycznych dotyczących:
• startu niskiego i wysokiego;
• biegów krótkich, średnich i długich;
• biegów przełajowych;
• rzutów piłeczką palantową;
• techniki biegu: skip A, B, C;
• skoków w dal i wzwyż;
• rzutu piłką lekarską;
• pracy nad rytmem biegu;
• techniki rozbiegu do skoku;
• gier i zabaw terenowych.

METODY OSIĄGANIA CELÓW:
1/ Metody przekazywania wiadomości
- pokaz i objaśnianie,
- wykład,
- dyskusja,
- pogadanka,
- projekcja filmów.
2/ Metody realizacji ćwiczeń
- metody reproduktywne,
- metody proaktywne,
- metody kreatywne

EWALUACJA PROGRAMU:
- karta samooceny,
- analizę porównawcza wyników,
- rozmowa z uczniem.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU:
1/ Opanowanie wiedzy umożliwiającej wszechstronny rozwój organizmu.
2/ Zdobycie wiedzy z zakresu BHP i pierwszej pomocy.
3/ Znajomość i stosowanie zasady : „fair play” na treningu, zawodach i w życiu codziennym.
4/ Uczeń pozna i poprawi technikę niektórych konkurencji lekkoatletycznych
5/ Opanowanie umiejętności samokontroli i samooceny własnej sprawności fizycznej.
6/ Uczeń zna przepisy konkurencji lekkoatletycznych i potrafi sędziować wybrane konkurencje
7/ Umiejętność organizacji czasu wolnego, w tym zawodów sportowych.
8/ Zdobycie umiejętności prowadzenia fragmentów zajęć, rozgrzewki.
9/ Znajomość zasad kulturalnego i sportowego dopingu.
10/ Uświadomienie potrzeby systematycznej aktywności ruchowej.
11/ Godne reprezentowanie i promowanie szkoły podczas zawodów sportowych.
12/ Uczeń rozumie potrzebę aktywności ruchowej.

Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych z lekkoatletyki powinno przede wszystkim być zabawą sprawiającą radość i przyjemność młodemu zawodnikowi, a jednocześnie powinno uczyć, doskonalić i wychowywać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.