X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33910
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aldona Pocętek-Drozd
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Goleniowie
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Okres stażu: 2 lata i 9 m-cy
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Opiekun stażu: Anna XXX

§ 7. ust1. pkt1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
- Praca w zespole przedmiotowym.
- Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych).
- Współorganizowanie imprez, uroczystości, konkursów w szkole.
- Zorganizowanie, przeprowadzenie i podsumowanie zawodów sportowych.
2. Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych.
- Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez, konkursów, zawodów i wyjść poza teren szkoły.
- Przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych w różnych dyscyplinach.
- Udział w zawodach sportowych organizowanych przez OSiR w Goleniowie.
3. Współpraca z rodzicami.
- Organizowanie zebrań grupowych.
- Wspólne opracowanie tematyki godzin wychowawczych.
- Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców.
- Współorganizowanie imprez klasowych. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy szkoły.
4. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej.
- Zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków.

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy (gromadzenie materiałów dydaktycznych).
- Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych.
- Odwiedzanie stron Internetowych o tematyce pedagogicznej.
- Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej.

§7 ust.1.pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki,
typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Poznanie przepisów prawa oświatowego.
- Analiza dokumentacji: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
- Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, konsultacjach podejmujących w/w temat.
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
2. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
- Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły: Statutu Szkoły Podstawowej nr 8, Regulaminów (Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Regulaminu Pracy, BHP), Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami, Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26. stycznia 1982 r. oraz inne dostępne materiały.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego.
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Współpraca z dyrektorem.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
4.Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, własnego awansu zawodowego.
- Prowadzenie dokumentacji nauczyciela przedmiotu, wychowawcy.
- Zbieranie informacji o osiągnięciach i zachowaniu uczniów.
- Planowanie pracy dydaktycznej - opracowywanie i modyfikowanie rocznych planów pracy dydaktycznej.
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie zasad oceniania z wychowania fizycznego.
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5.Publikacja własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli).
- Publikacja scenariuszy lekcji.
6.Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.
- Gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych.
- Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy.
- Uzupełnianie zasobów samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, pozyskiwanie sponsorów, staranie się o zakup z budżetu szkoły.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
- Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej.
- Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiady.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych: wycieczki, wyjazdy szkolne, zawody sportowe.
- Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje m.in. Komendy Policji oraz innych.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
2.Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.
- Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.
- Organizacja zawodów sportowych, przygotowanie uczniów do udziału w imprezach sportowych.
- Zaplanowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych służących rozwojowi uczniów.
3.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji wycieczek oraz imprez szkolnych i środowiskowych.
- Udział, organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
- Opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, scenariuszy lekcji.
- Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej do przygotowywania lekcji, konkursów i uroczystości szkolnych.
- Przygotowanie dokumentów szkolnych, min. programów nauczania, planów pracy dydaktycznej, sprawozdania z realizacji planu.
- Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej.
2. Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym.
- Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. opracowanie komputerowe dyplomów).
- Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju.
- Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć.
- Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
3.Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach.
- Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- Udział w kursach, warsztatach, konferencjach.
- Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej.
- Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania wszelkich trudności wychowawczych i edukacyjnych.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych.
- Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
- Stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy wychowawczej z uczniami (wycieczki, spotkania klasowe).
- Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi: rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Pedagogizacja rodziców.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem.
4. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
- Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
- Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
- Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Udział w Radach Pedagogicznych i zespole przedmiotowym opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
- Udział w pracach różnorodnych komisji.
- Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W czasie trwania stażu Plan Rozwoju Zawodowego może ulec zmianom wynikającym z potrzeb pracy szkoły lub prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.