X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33887
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

IMIĘ I NAZWISKO N-LA ODBYWAJĄCEGO STAŻ:
Magdalena Mikos - Kozłowska

NAZWA I ADRES PLACÓWKI: Przedszkole nr 23
BURSZTYNEK
Ul. Wolności 26
80- 538 Gdańsk-Nowy Port

ZAJMOWANE STANOWISKO: Nauczyciel przedszkola

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2016

PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2017

OPIEKUN STAŻU: mgr Monika Równa

STAŻ PRACY PEDAGOGICZNEJ: dziewięć miesięcy

POSIADANE KWALIFIKACJE: pedagogika wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

CEL PODSTAWOWY STAŻU: uzyskanie stopnia awansu zawodowego

nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej

z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

( Dz.U. 2013 poz. 393 ) oraz Ustawy z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela
ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Przedstawiony poniżej plan, to okazja dokumentowania, opisu, analizy wszystkiego tego, co składa się na pracę nauczyciela.

Realizację zadań w czasie stażu ułatwią określone cele wyznaczające kierunki działania.

Cel główny:

· Rozwój kompetencji nauczyciela.

· Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego

- zapoznanie się z organizacją, zadaniami i funkcjonowaniem placówki

- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub dyrektora placówki

- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

L. p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
* Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
* Napisanie planu rozwoju zawodowego
* Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 10 stycznia 2014, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli , Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
* Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
* Bibliografia literatury pedagogicznej
* Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
IX 2016
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
* Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
* Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
* Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2016
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
3.
Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
* Obserwacja
* Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
* Organizacja zajęć własnych
* Zapisy w dzienniku zajęć
* Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
* Plany miesięczne
okres stażu
4.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
* Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
* Dziennik zajęć
* Karty obserwacji
* Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
IX 2016
5.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola nr 23
* Analiza dokumentacji wewnętrznej przedszkola: Statut przedszkola, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Program rozwoju przedszkola, Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego MEN , dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć)
* Rejestr poznanych dokumentacji

IX – X 2016
6.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
* Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
* Udział w instruktażu
* Udział w szkoleniu BHP
* Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

* Potwierdzenie odbycia instruktażu
* Potwierdzenie odbycia szkolenia
*Zapoznanie się z danymi
o ryzyku zawodowym na stanowisku n-la

IX 2016– V
2017

zależny od harmonogramu szkoleń BHP
7.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
* Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
* Udział w zebraniach Rady Rodziców
* Udział w spotkaniach OKUN
* Ksero protokołów z podpisami z udziału w posiedzeniach
* Zaświadczenia
okres stażu
8.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
* Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć , zdjęć
* Teczka stażysty
okres stażu
9.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola

* Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju

* Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
* Sprawozdanie z realizacji całego stażu

II 2017

V 2017
10.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacj?

* Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
* Wniosek
* Dokumentacja stażu
V 2017
§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
11.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
* Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
* Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
raz w miesiącu
12.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
* Opracowanie scenariuszy zajęć
* Konsultacje z opiekunem stażu
* Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
* Scenariusze zajęć edukacyjnych
* Notatki i wnioski z rozmów
* Autorefleksja
raz w miesiącu
13.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
* Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem OKUN:
1. Matematyka na wesoło dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
2. Diagnoza dojrzałości szkolnej,stymulacja indywidualnego rozwoju dziecka.
3. Emisja i higiena głosu.
4. Awans zawodowy nauczyciela.
* Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
* Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach OKUN
cały okres stażu
14.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
* Studiowanie czasopism i literatury metodyczno – pedagogicznej
* Spis literatury
w ciągu stażu
15.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
* Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
* Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
* Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
* Teczka stażysty
* Płyta z zapisem elektronicznym
* Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
cały okres stażu
16.
Wymiana doświadczeń
* Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
* Notatki
* Zajęcia otwarte dla rodziców
w ciągu stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
17.
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
* prowadzenie kart obserwacji, *przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej oraz przygotowanie informacji o osiągnięciu gotowości szkolnej dziecka
*Karty obserwacji dziecka
*Arkusz informacji o osiągnięciu gotowości szkolnej dziecka
okres stażu
18.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
* Rozmowy w zespole wychowawczym
* Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)

* Notatki własne, zeszyt spotkań z rodzicami
okres stażu
19.
Współpraca z rodzicami
* Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
* Sprawozdanie

okres stażu
20.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
* Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
* Notatki własne
* Rejestr pozycji
okres stażu
21.
Organizacja spotkań z rodzicami
*Raz w miesiącu spotkania indywidualne z rodzicami
*Zebrania grupowe
*Zeszyt spotkań z rodzicami
raz w miesiącu
w zależności od potrzeb
§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
22.
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
* Rozmowa z opiekunem stażu
* Notowanie spostrzeżeń
* Wyciąganie wniosków
* Notatki, spostrzeżenia
IX 2016
23.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
* Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem
* Teczka stażysty
w ciągu stażu
ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
24.
Zadania związane z planem rocznym przedszkola
* Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, bal przebierańców,Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Akademia na zakończenie roku szkolnego
* Dekoracja przedszkola,
* Współudział w aktualizacji strony internetowej przedszkola.
* Realizowanie programów prozdrowotnych (Akademia Aquafresh, Czyste powietrze wokół nas, Akademia Zdrowego Przedszkolaka; Mamo, tato, wole wodę)
* Prowadzenie systematycznych zajęć z języka angielskiego
* Notatki, scenariusze, zdjęcia
*Kronika grupy
* Sprawozdania z realizacji projektów
* program nauczania języka angielskiego
okres stażu
25.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
* Udział wychowanków w teatrzykach i przedstawieniach
*Rozwijanie kreatywności twórczej dzieci
*Zgłaszanie dzieci do konkursów między przedszkolnych
* Zdjęcia, scenariusze

* Dyplomy, podziękowania
okres stażu
26.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczo- dydaktycznych
* Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach WWW
* Zaświadczenia, spis literatury, stron WWW
okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzono do realizacji........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.