X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Pogonowska
Placówka: Gminne Przedszkole w Zbuczynie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09. 2014- 31.05.2017)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Nowosielska
Dyrektor placówki: mgr Marzanna Wojtaś

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1
Poznanie procedur awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego.

Karta Nauczyciela
(Dz.U. Z

z późn. Zmianami)

Rozporządzenie MENiS
01.03. 2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawadowego przedz
nauczycieli

2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

3.udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela

4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Wrzesień 2014

Notatki własne

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wniosek o rozpoczęcie stażu
2
Współpraca z opiekunem stażu

1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i innych nauczycieli.

Wrzesień 2014

Podczas stażu

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Harmonogram współpracy

Własne notatki

scenariusze zajęć karty pracy, własne notatki
3
Dokumentowanie planu rozwoju
1. Gromadzenie dokumentacji ( świadectw, zaświadczeń ,programów, scenariuszy, fotografii itp.)

2 Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

3.złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Podczas stażu

Maj 2017

Czerwiec
2017
Świadectwa, zaświadczenia , programy, scenariusze, itp.

Sprawozdanie

Wniosek wraz z dokumentacją formaln?

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób
dokumentowania
1
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje , nadających kwalifikacje , doskonalących wiedzę i umiejętności.

2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych

3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

4 .Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów

Notatki własne

Spis literatury

Notatki własne, konspekty

Wykaz literatury
2
Tworzenie własnego warsztatu pracy

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych , dekoracji sali.
Na bieżąco

cały okres stażu
Materiały scenariusze uroczystości , przedstawień .
3
Prowadzenie dokumentacji

Prowadzenie dziennika zajęć

1. Założenie i prowadzenie teczek : współpracy z rodzicami , środowiskiem lokalnym, obserwacji dzieci

Na bieżąco

Cały okres stażu

Plany pracy

Teczki współpracy i obserwacji dzieci

Dziennik zajęć

§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współpracy problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
1

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1.Zebrania z rodzicami.

2.Zajęcia otwarte dla rodziców.

3.Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb

Okres stażu

Teczka zebrań

zdjęcia, konspekty

Protokoły spotkań

listy obecności
2
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Prowadzenie obserwacji w kierunku zainteresowań dzieci i postępów w rozwoju dzieci

2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi

3.organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

4.organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów ( współpraca z rodzicami)

5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy : do lasu apteki , na pocztę do kina , teatru , do fryzjera
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji
notatki własne

Zeszyt kontaktów

Adnotacje w dzienniku

Scenariusze zajęć

Zdjęcia

Zdjęcia
3
Ogólnopolskie akcje

1. WOŚP

2. Cała polska czyta dzieciom

3.Sprzątanie świata
Cały okres stażu
Notatki

Zdjęcia

Zdjęcia
4
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

1. Nawiązanie współpracy ze strażą pożarną oraz policj?

2. Nawiązanie współpracy z rodzicami
-spotkania z interesującymi zawodami rodziców
- pomoc rodziców w organizacji wycieczek imprez przedszkolnych
Cały okres stażu
Adnotacja w dzienniku zajęć

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Zdjęcia

Harmonogram współpracy z rodzicami
5
Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych
1. Przygotowanie scenariuszy , materiałów i dekoracji do imprez przedszkolnych
Wg harmonogramu imprez przedszkolnych
Scenariusze
Zapisy w dzienniku
Zdjęcia
Dekoracji
6
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

1. Udział w warsztatach i szkoleniach

2. Korzystanie ze stron internetowych
Cały okres stażu

Zaświadczenia
Notatki własne

Wykaz stron internetowych
7
Branie udziału z dziećmi w konkursach , festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje
1. Przygotowanie dzieci do konkursów , wystąpień i festiwali
Cały okres stażu
Dyplomy
Zdjęcia
Medale
Podziękowania

 
§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
1
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
1. Wykorzystanie technologi informacyjnej do opracowania dokumentacji nauczycielskiej :karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy

2. Komputerowe opracowywanie: przygotowanie pomocy dydaktycznych (obrazki ,karty pracy,rebusy,ankiety, dyplomy) itp.

3. Korzystanie z internetu ( wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Plany pracy
Karty obserwacji
Scenariusze

Wykaz stron internetowych

Wykaz stron internetowych
2
Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
1. Wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego

2. Korzystanie ze stron MENiS www.literka.pl , awans zawodowy .org, i innych

3. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela

4 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

5. dokumentowanie przebiegu stażu

6. Publikacje internetowe

Spis wykorzystanych stron internetowych

Dokumentacja stażu

Spis stron internetowych

§7ust.2 pkt.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1
Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
1 .Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
Strony internetowe
notatki własne
2
Umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
2.Integrowanie grupy, rozwiazywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod aktywizujących i relaksacyjnych.
Cały okres stażu
Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących danego zagadnienia

§7ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola w którym nauczyciel odbywa staż.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1
Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
Cały okres stażu
Wykaz aktów prawnych
2
Dogłębne studiowanie dokumentacji przedszkolnej
1. Analiza dokumentów przedszkola – statut, plany, regulaminy i programy.
Cały okres staży
Notatki
Wykaz dokumentów
3
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
1.Organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć
Program wycieczek
4
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
1.Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci od 3do 6 lat
Cały okres stażu
Wykaz lektur
Wykaz stron internetowych

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcje realizacji . Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła: Magdalena Pogonowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.