X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33804
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy nauczyciela - roczne

Sprawozdanie z pracy nauczyciela
w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K.
w roku szkolnym 2015/2016
okres I

Imię
E.
Nazwisko
D.
Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje
Język angielski, wychowawca klasy IV
Łączna liczba godzin
29
Koła pozalekcyjne
2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego)
Podnoszenie własnych kwalifikacji
Studia podyplomowe
-
Studia zaoczne
-
Kursy, warsztaty
Szkolenie pt. ”Dziecko z cukrzycą w szkole”, szkolenie LDC
Zebrania metodyczne

Inne
Szkolenie z p. K. na temat zmian w systemie oceniania
Zadania wynikające z priorytetów Ministra Edukacji
Wykorzystanie wyników diagnoz zewnętrznych, w tym egzaminu gimnazjalnego, do planowania pracy z uczniami
Tak, wykorzystuję w swej pracy wyniki badań zewnętrznych. Są to wyniki: OBUT, Sprawdzianu Szóstoklasisty, próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty, próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez CKE. W I okresie roku szkolnego 2015/2016przeprowadziłam badanie wyników w klasie IV oraz I gimnazjum, co miało miejsce w pierwszym miesiącu nauki. W klasie VI przeprowadziłam Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty przy współpracy z wydawnictwem Operon. Oprócz tego klasa pisała dwa próbne egzaminy na przygotowanych przeze mnie arkuszach. Klasa III gimnazjum pisała próbny egzamin gimnazjalny z Operonem, ponadto zmierzyła się także z arkuszami CKE z kwietnia 2015 roku.
Wyniki diagnoz wykorzystuję do modyfikowania warsztatu pracy: metod i form, zwiększenia liczby powtórzeń itp.
Stopień realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach
Zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z założeniem.
Organizacja i przygotowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym, w tym imprez o charakterze patriotycznym
i rocznicowym
Zorganizowanie wyjazdu do kina na film animowany „Hotel Transylwania 2”oraz wycieczki do Centrum Nauki i Zabawy KLOCKOLAND w Krakowie, organizacja dyskoteki Andrzejkowej, wigilii klasowej, przygotowanie mini koncertu kolęd w języku angielskim, współorganizacja Dnia Babci i Dziadka, współorganizacja wyjazdu na ściankę wspinaczkową i do kina na film ”Mój przyjaciel orzeł”, sprawowanie opieki podczas wycieczki do Parku Miniatur w Inwałdzie, pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego i Dożynek Gminnych.
Wykorzystanie w pracy środków dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem komputera, wideo, DVD
W czasie zajęć wykorzystywano sprzęt audiowizualny, środki multimedialne, korzystano z pomocy Internetu
Opieka nad szkolną działalnością uczniów, np. Samorządu Uczniowskiego, gazetki szkolnej itp.
-----
Szczególna praca z zespołem klasowym
Przygotowanie wigilii klasowej oraz wspólnych wyjazdów
Organizacja wycieczek szkolnych
Zorganizowanie wyjazdu do kina na film animowany „Hotel Transylwania 2”oraz wycieczki do Centrum Nauki i Zabawy KLOCKOLAND w Krakowie, opieka nad uczniami podczas warsztatów przyrodniczych w Proszowicach oraz zajęć dydaktycznych w lesie. Współorganizacja wyjazdu na ściankę wspinaczkową i do kina na film ”Mój przyjaciel orzeł”, sprawowanie opieki podczas wycieczki do Parku Miniatur w Inwałdzie.
Inne
Które dokumenty istotne dla planowania własnej pracy i pracy szkoły Pani (Pan) współtworzył(a)?
Plan Pracy Zespołu Humanistów w szkole podstawowej i gimnazjum, Plan Pracy Zespołu Wychowawców klas IV –VI, Plan Pracy Wychowawczej dla klasy IV, sprawozdania z prac zespołu, sprawozdania ze Sprawdzianu Szóstoklasisty (język angielski) oraz Egzaminu Gimnazjalnego (język angielski: poziom podstawowy i rozszerzony), Raport z ewaluacji wewnętrznej, udział w przygotowaniu wniosku zgłoszeniowego do projektu „Bezpieczna +”
Czy posiada Pani(Pan) informacje jakościowe na temat własnej pracy (np. opinie własne o uczniach, arkusz samooceny uczniów, arkusze ewaluacji lekcji itp.)?
Jeśli tak, jakie? Proszę je opisać.
Posiadam własne opinie o pracy uczniów mających trudności w nauce oraz arkusze ewaluacji wybranych lekcji.
Jakie działania, jako nauczyciel, podjęłam (podjąłem) w zakresie promocji budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku? (np. innowacje, programy artystyczne środowiskowe, konkursy, współdziałanie z organizacjami na terenie gminy i poza nią, publikacje, propozycje edukacyjne dla rodziców, współpraca z prasą lokalną).
Udział uczniów w akcjach Sprzątanie Świata, zbiórka surowców wtórnych, Góra Grosza i WOŚP. Udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z języka angielskiego oraz uczniów szkoły podstawowej w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego w słuchaniu ze zrozumieniem THE BAT KID. Przygotowanie mini koncertu kolęd w języku angielskim wystawionego podczas Dnia Dziadka i Babci, współorganizacja Festynu Rodzinnego, przygotowanie wraz z koleżanką dekoracji na Dni Proszowic (transparent), współudział w przygotowaniu akademii z okazji Dożynek Gminnych w Koczanowie.
Jakie działania z zakresu profilaktyki
i bezpieczeństwa podejmował(a) Pani(Pan) w ciągu roku szkolnego?
Akcje Sprzątanie Świata, Góra Grosza, „Dziecko z cukrzycą w szkole”, ‘Trzymaj Formę”, przeprowadzenie godzin wychowawczych o tematyce zgodnej ze Szkolnym Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym
Czy obieg informacji w szkole jest czytelny? Jeśli nie, to proszę wskazać, w jaki sposób można by było dokonać usprawnień? (konkretne propozycje)
tak
Kiedy i w jaki sposób informowała Pani (Pan) rodziców jako wychowawca
i nauczyciel o wymaganiach w zakresie zasad zachowania się w szkole? Na jakie trudności napotyka Pani (Pan) w realizacji tego zadania i jakie profilaktyczne działania osobiście Pani (Pan) podjął(ęła)?
Na pierwszym spotkaniu we wrześniu 2015 roku. Klasa IV nie sprawia problemów wychowawczych. Drobne incydenty, które pojawiły się zostały rozwiązane, na bieżąco prowadzę z klasą rozmowy na temat bezpieczeństwa oraz zasad zachowania w szkole.
Jak ocenia Pani (Pan) chęć uczestniczenia uczniów w życiu klasy, szkoły (samorządność)? Proszę podać propozycje usprawnień w zakresie uaktywnienia młodzieży w szkole.
Uczniowie klasy IV aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w szkolnych akademiach, konkursach, akcjach społecznych i charytatywnych.
Jakimi sposobami, metodami Pani (Pan) motywuje, wspiera swoich uczniów do wysiłku i przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój i edukację?
Stosuję ocenianie kształtujące, podkreślam rangę udziału w konkursach, chwalę, wskazuję pozytywne wzorce
Jak modyfikuje Pani (Pan) swój nauczycielski system oceniania w celu pozytywnego wspierania ucznia? Czy przyniosło to pozytywne zmiany i czy chciałaby Pani (Pan) to upowszechnić?
Dostosowuję wymagania dla uczniów posiadających opinie oraz orzeczenie PPP oraz dla innych uczniów na podstawie własnych obserwacji.
Czy program nauczania stosowany przez Panią (Pana) jest dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów? Czy widziała Pani (Pan) konieczność dokonania zmian, czy takie zmiany Pani(Pan) wprowadziła (jakie, u kogo, w jakiej klasie, dlaczego)?
Programy nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum są odpowiednio dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zdarza się jednak, że uczniom zdolnym przygotowuję dodatkowe zadania do ćwiczeń, a uczniom słabym modyfikuję zadania do ich możliwości.
W jaki sposób wspiera Pani (Pan) uczniów
i rodziców w rozwiązaniu ich problemów życiowych?
Staram się służyć pomocą, gdy tego potrzebują. Utrzymuję stały kontakt z rodzicami.
W jaki sposób w swojej pracy kształtuje Pani (Pan) u uczniów więzi z ojczyzną, świadomość, tożsamość i dumę narodową?
Poprzez poruszanie tematyki patriotycznej na lekcjach wychowawczych, zachęcanie do udziału w okolicznościowych akademiach i obchodach rocznicowych.
W jaki sposób kształtuje Pani (Pan) właściwą postawę moralną ucznia?
Dużo rozmawiam z uczniami. Na lekcjach wychowawczych staram się poruszać tematykę, która pobudzi ich świadomość i wpłynie na kształtowanie ich osobowości. Powołuję się na autorytety. Zwracam uwagę na niewłaściwe zachowania. Wskazuję właściwe wzorce postępowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.