X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33570
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Z uwzględnieniem: Statutu Publicznego Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie oraz Programu Wychowawczego.

Celem podstawowym niniejszego planu jest uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2017 r.

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2.Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły-analiza dokumentów:Statut szkoły, Program Wychowawczy SPSK.
3.Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych, patriotycznych i religijnych- organizacja uroczystości szkolnych, religijnych i patriotycznych we współpracy z Samorządem Szkolnym.
5.Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6.Praca w komisjach egzaminacyjnych- praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.
7.Studiowanie literatury fachowej o tematyce polonistycznej.
8.Studiowanie literatury pogłębiającej rozwój duchowy nauczyciela.
9.Zapoznanie się z rozporządzeniami i komunikatami MEN i Kuratorium Oświaty.
10. Pedagogizacja rodziców.
11. Organizacja wycieczek- wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze.
12. Praca z uczniem zdolnym- uczniowie odnoszący sukcesy w konkursach recytatorskich, literackich i przedmiotowych.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego- publikacja planu rozwoju zawodowego.
2.Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych- przygotowanie pomocy dydaktycznych i sprawdzianów.
3.Uaktualnianie strony internetowej szkoły.
4.Wykorzystanie internetu jako narzędzia informacji i narzędzia skutecznej komunikacji.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2.Opublikowanie przykładowych materiałów związanych z wykonywanym zawodem.
3.Współpraca z gronem pedagogicznym. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Współpraca z rodzicami uczniów- przygotowanie dla rodziców opracowań dotyczących informacji o dysleksji, dysortografii, dysgrafii.
2. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć wyrównawczych z języka polskiego w klasie I gimnazjum.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Organizacja Konkursu Recytatorskiego pt. "Powstanie styczniowe w literaturze polskiej".
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
3. Współpraca w zorganizowaniu uroczystości szkolnych.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z miejską biblioteką publiczną.
2.Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli- udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
3.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkoły- przygotowywanie programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii oraz ognisk patriotycznych.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza 2 przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.