X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33497
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Pieniążek

Nauczyciel - bibliotekarz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Okres stażu: 1.09.2014 - 31.05.2017

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w spawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania: Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Forma realizacji:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- Znajomość prawa oświatowego;
- Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Systematyczne przeglądanie stron internetowych MEN i Kuratorium Oświaty.

Zadania: Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Forma realizacji:
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej;
- Udział w pracach zespołu wychowawczego;
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno – wychowawczych.

Zadanie: Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Forma realizacji:
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły;
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli;

Zadania: Uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji pracy szkoły.
Forma realizacji:
- Protokolant Rad Pedagogicznych.

Zadania: Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki specjalnej.
Forma realizacji:
- Studiowanie literatury fachowej;
- Gromadzenie literatury z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki;
- Aktualizacja wiedzy w wymienionych dziedzinach na kursach, szkoleniach i konferencjach.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania: Stosowanie technologii komputerowej w pracy.
Forma realizacji:
- Opracowywanie prezentacji multimedialnych;
- Udział w kursie komputerowym – excel;
- Przygotowywanie planu pracy, sprawozdań z pracy: semestralnych i rocznych.

Zadanie: Rozpoczęcie prac związanych z komputeryzacją biblioteki.
Forma realizacji:
- Tworzenie katalogu komputerowego;
- Systematyczne wprowadzanie nowości;
- Retrokonwersja opisów z „Przewodnika Bibliograficznego”;
- Wydruk z bazy danych.

Zadania: Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji:
- Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

Zadania: Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego humanistycznego.
Forma realizacji:
-Wspólne opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych i klasowych;
-Wymiana materiałów dydaktycznych;
-Organizowanie zebrań zespołu,wspólne rozwiązywanie problemów;
- Scenariusze imprez.

Zadania: Opracowanie i opublikowanie artykułów w czasopismach fachowych oraz w Internecie.
Forma realizacji:
- Przygotowanie artykułów oraz ich publikacja w Internecie.

Zadania: Pomoc nauczycielom w doborze literatury.
Forma realizacji:
- Wyszukiwanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych
- Zestawienie kwerend.

§ 8. ust. 2. pkt. 4a
- opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania: Udział w opracowywaniu i wdrażaniu rocznych planów pracy profilaktyczno –wychowawczej szkoły
z uwzględnieniem programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły.
Forma realizacji:
- Plan pracy;
- Sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

Zadania: Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy edukacyjnej biblioteki.
Forma realizacji:
- Pozyskiwanie funduszy i sponsorów.

Zadania: Promocja szkoły.
Forma realizacji:
- Udział w Giełdach Szkół w Janikowie, Gniewkowie, Inowrocłaiu i Sławęcinku.
- Organizacja "Drzwi otwartych" II LO.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania: Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
- Udział w WOŚP Akcja "Góra grosza";
- Współpraca z Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Inowrocławiu;
- Organizowanie wyjść do biblioteki nawystawy, spotkania autorskie;
- Uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych;
- Nawiązanie współpracy z wydawnictwami i hurtowniami książek;
- Pozyskiwanie darmowych egzemplarzy książek oraz materiałów promocyjnych;
- Protokół przekazania darowizny;
- Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej;
- Biblioterapia - scenariusze zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
w uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania: Rozpoznawanie i diagnozowanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia.
Forma realizacji: Biblioterapia jako forma wsparcia uczniów z problemami osobistymi i rodzinnymi.

Katarzyna Pieniążek

Mój plan rozwoju uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej potrzeby i ma charakter otwarty.
W trakcie odbywania stażu będzie ulegał modyfikacji. Wszystko co uda się zrealizować zostanie podsumowane
w sprawozdaniu końcowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.