X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33255
Przesłano:

Propozycje wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, z doświadczeń Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego

Podstawą jakiejkolwiek pracy z dzieckiem, a zwłaszcza z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim jest dokładna i wnikliwa diagnoza jego funkcjonowania. Musimy dołożyć wszelkich starań, by jak najlepiej poznać swojego ucznia i jak najwięcej się
o nim dowiedzieć, bo tylko dysponując solidną i rzetelna wiedzą o jego możliwościach psychofizycznych, potrzebach, stanie zdrowia, dodatkowych zaburzeniach, możemy tak dobrać formy i metody pracy z nim, by umożliwić mu maksymalny rozwój w bezpiecznych
i akceptowanych przez niego warunkach.
Musimy więc uwzględnić opinię i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która wystawiała orzeczenie naszemu wychowankowi, informacje zdobyte od rodziców, a zawarte w Kwestionariuszu do diagnozy sytuacji rodzinnej ucznia, obserwacje dotyczące jego funkcjonowania zebrane w Wielospecjalistycznej ocenie dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz opinie i uwagi innych nauczycieli i specjalistów pracujących z naszymi podopiecznymi- tylko w taki bowiem sposób zgromadzimy bogatą bazą informacji o naszych podopiecznych i będziemy mogli w efektywny, skuteczny i dający satysfakcję sposób z nimi pracować.

Metody i formy pracy
Zarówno podczas grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jak i indywidualnych zajęć terapeutycznych warto stosować różne formy pracy. Do tych najczęściej praktykowanych należą formy:

-zabawowa
-mimowolnej obserwacji
-naśladownictwa
-praktycznego działania.

Do metod, które umożliwią jak najszersze wsparcie naszych wychowanków zaliczyć można:

• Metodę Porannego Kręgu
• Techniki Plastyczne min. malowanie dziesięcioma palcami
• Program Aktywności M. i CH. Knillów: świadomość ciała, dotyk i komunikacja
• elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• elementy masażu np. Shantala, stymulację punktów neuromotorycznych twarzy
wg Castillo-Moralesa
• Terapię Ręki
• elementy metody Integracji Sensorycznej
• elementy muzykoterapii
• elementy aromaterapii
• alternatywne i wspomagające metody komunikacji
• elementy Niedyrektywnej Terapii Zabawowej oraz metodę zabawową KLANZA
• zabawy paluszkowe i baraszkowanie
• elementy Metody Sensopaka
• ćwiczenia na platformie rezonansowej.

Programy realizowane w pracy z wychowankami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Program „Ja i moje ciało”

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną ma problemy z odbiorem bodźców zmysłowych z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Porażenia mózgowe lub uszkodzenia nerwów obwodowych dodatkowo ograniczają motorykę. Sprawność ruchową charakteryzuje poważny brak koordynacji, który wpływa negatywnie na relacje z własnym ciałem i otoczeniem. Dzieci nie są w stanie zintegrować wrażeń sensorycznych, ponieważ występują u nich zaburzenia w obrębie zmysłu dotyku, czucia głębokiego (proprioceptywnego) i systemu przedsionkowego. Osoba, której ruch jest radykalnie ograniczony, nie doświadcza większości doznań, które towarzyszą różnym formom ruchu. W ten sposób jej postrzeganie samego siebie i kontrola własnego ciała stają się zaburzone i bardzo ograniczone. Dzieci mają szereg problemów np. z odczuwaniem własnych kończyn jako części siebie samego, z uświadomieniem sobie ich położenia w przestrzeni, z różnicowaniem wrażeń płynących z ciała od tych płynących z zewnątrz. Program "Ja i moje ciało" został stworzony w celu poprawy orientacji w schemacie własnego ciała, gromadzenia nowych doświadczeń, pobudzania do ciekawości i radości eksperymentowania przez dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Realizowany jest w ramach zespołowych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz podczas zajęć logopedycznych ze szczególnym uwzględnieniem wówczas budowania świadomości sfery oralnej.
Przy realizacji tego programu wykorzystywane są elementy wielu metod m. in. ruchu
rozwijającego W. Sherborne, metody M. i Ch. Knillów, techniki relaksacyjne H. Wintreberta, elementy muzykoterapii, malowania Dziesięcioma Palcami, elementy metody zabawowej Klanza, masaż Shantala, masaż logopedyczny, ustno- twarzowa regulacja wg Castillo- Moralesa, metoda Affolter, metoda Si.
Cele szczegółowe programu:
• rozwijanie wrażliwości dotykowej
• rozwijanie aktywności ruchowej
• mobilizowanie do podejmowania aktywności ruchowej
• poprawa precyzyjności ruchowej
• budzenie potrzeby ruchu spontanicznego i celowego
• zdobywanie nowych doświadczeń zmysłowo-ruchowych
• dostarczanie optymalnej ilości bodźców stymulujących zmysły (dotyku, równowagi, propriocepcji)
• budowanie poczucia bycia sprawc?

• regulacja pracy układu oddechowego
• gromadzenie nowych doświadczeń i rozwijanie spostrzegania
• zaspakajanie kontaktu z drugą osobą, z rówieśnikami
• rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
• wywołanie pozytywnych emocji
• nabieranie świadomości istnienia
• mobilizowanie do nawiązywania kontaktu wzrokowego
• stwarzanie wspólnego pola uwagi.

Program „ W świecie zmysłów- patrzę, czuję, słyszę, smakuję”:

Adresowany jest on do wszystkich wychowanków grup rewalidacyjno- wychowawczych, albowiem u wszystkich naszych podopiecznych zaobserwować można deficyty i zaburzenia
w funkcjonowaniu poszczególnych zmysłów i konieczność ich niwelowania, rehabilitowania.
Prawidłowy odbiór poszczególnych wrażeń zmysłowych jest podstawą, punktem wyjścia
do kolejnego etapu w rozwoju dziecka- integracji sensoryczno - motorycznej, która polega na wyrabianiu odpowiedniej reakcji ruchowej na bodziec zmysłowy, a następnie wykonaniu celowego ruchu, dlatego należy poświęcić mu szczególna uwagę.

Stymulowanie poszczególnych zmysłów, wymaga od nauczyciela prowadzącego zajęcia ustalenia na początku indywidualnych dla każdego dziecka parametrów stymulacji
tj. częstotliwość, intensywność, czas oddziaływania po to, by nie dopuścić
do przestymulowania, by to co ma dziecku sprawiać przyjemność, nie stało się źródłem dyskomfortu. Również czas trwania zajęć, które siłą rzeczy muszą mieć formę jak najbardziej zindywidualizowaną, uzależniony będzie od możliwości, kondycji psychoruchowej
i samopoczucia dziecka.

Zajęcia odbywają się w formie „ Kolorowych Dni”- motywem przewodnim i odróżniającym je od pozostałych zajęć jest dominacja wybranego koloru ( kolor ubrania zakładanego przez wszystkich uczestników na czas zajęć, wystroju sali, motywu dominującego w wierszykach, piosenkach, czy zabawach) oraz dokładnie przemyślane, podkreślające ten kolor dobranie bodźców, które zaangażują i uaktywnią obok wzroku, czy słuchu, pozostałe zmysły tak, by kompleksowa, wielozmysłowa stymulacja była naszym podopiecznym zapewniona w maksymalny sposób, z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod pracy , stosowanych w twórczy i otwarty sposób.

Cele szczegółowe programu:

• wzbogacanie doświadczeń w sferze dotykowej poprze aktywizację różnych receptorów skóry odpowiedzialnych za odbiór powierzchniowego lub głębokiego dotyku, ucisku, temperatury
• odwoływanie się do pierwotnych doświadczeń ruchowych znanych dziecku z łona matki
• kształtowanie odpowiednich relacji z siłą przyciągania ziemskiego
• wygaszanie przetrwałych odruchów
• niwelowanie lęku przed czymś nieznanym ( nieznane przedmioty, faktury, rodzaj dotyku, forma aktywności itp.)
• usprawnianie kanału słuchowego (doskonalenie percepcji słuchowej, rozróżniania słuchowego, uwagi słuchowej itp.)
• oswajanie z nowymi, nieznanymi lub budzącymi lęk dźwiękami, odgłosami
• nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego
• usprawnianie percepcji wzrokowej ( fiksowanie wzroku, wodzenie wzrokiem, zwiększanie zakresu pola widzenia, doskonalenie spostrzegania, uwagi i pamięci wzrokowej itp. )
• doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
• usprawnianie percepcji węchowej (demonstrowanie dziecku różnych zapachów, przybliżanie naturalnych zapachów z jego otoczenia, uczenie rozróżniania zapachów przyjemnych i nieprzyjemnych, lokalizowanie źródła zapachu itp. )
• rozwijanie wrażliwości smakowej (dostarczanie bodźców o podobnym
i przeciwstawnym smaku, umożliwienie dziecku poznawania smaków poszczególnych produktów spożywczych, przypraw )
• motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej
• dostarczanie nowych doświadczeń zmysłowo-ruchowych
• zwiększanie sprawności motorycznej rąk- wydłużanie czasu manipulowania przedmiotami
• rozwijanie poczucia sprawstwa
• rozwijanie spostrzegania
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi
• zaspokajanie potrzeby kontaktu z drugą osobą, umożliwienie kontaktu
z rówieśnikami
• nabieranie i pogłębianie świadomości istnienia, świadomości własnego ciała
• poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie
• wywoływanie pozytywnych emocji.

„Gdy się rączki spotykają”. Program terapii ręki dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Terapia ręki zajmuje się usprawnieniem małej motoryki. Jest to zagadnienie
o niezwykle szerokim zakresie. Dotyczy zarówno usprawniania rąk (rozwój chwytu, kształtowanie sprawczości), jak również stymulacji sensorycznej w obrębie dłoni i rąk.
W końcowym etapie terapii zajmuje się również obszarem grafomotoryki.
W odniesieniu do dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną terapia ręki dotyczy głównie kształtowania poczucia sprawczości (jej wpływu na samoobsługę
i możliwości komunikacyjne) oraz poszerzania bazy dotykowych wrażeń sensorycznych lub eliminowania nadwrażliwości w obrębie rąk i dłoni.
Dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną terapia ręki stanowi ważny element poznawania własnego ciała, somatognozji. Często dziecko niewłaściwie odbiera bodźce płynące z otoczenia w kierunku jego rąk, dłoni (nadreaktywność, podreaktywność lub poszukiwanie sensoryczne). Istotnie jest również to, iż niewłaściwie odbiera także bodźce płynące z własnego ciała (poczucie ciała w przestrzeni, czucie głębokie, propriocepcja).
Terapia ręki w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością w stopniu głębokim ma również znaczenie w kształtowaniu wspominanej już sprawczości w obrębie dłoni, nauce celowego manipulowania swoją ręką, ale także przedmiotami użytkowymi (łyżka, kubek, itp.), zabawkami (np. wywołanie dźwięku, bodźca świetlnego) itd. Często dłonie stanowią dla dzieci narzędzie autostymulacji w obrębie sfery oralnej (wkładanie dłoni do ust), uderzania się w głowę, twarz. Terapia ręki ma również pomóc w ograniczaniu ilości autostymulacji lub eliminowaniu ich i zastępowaniu celowym działaniem.

Cele szczegółowe programu:

• wzbogacanie doświadczeń sensorycznych w sferze dotykowej i proprioceptywnej
w obrębie dłoni i rąk,
• usprawnianie czynności samoobsługowych,
• kształtowanie komunikacji i interakcji społecznych,
• kształtowanie chwytów umożliwiających trzymanie przedmiotów codziennego użytku,
• kształtowanie poczucia sprawczości dłoni i rąk,
• nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego
• usprawnianie percepcji wzrokowej ( fiksowanie wzroku, wodzenie wzrokiem, zwiększanie zakresu pola widzenia, doskonalenie spostrzegania, uwagi i pamięci wzrokowej itp. )
• doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, wodzenie wzrokiem za ruchami ręki,
• motywowanie do podejmowania aktywności z użyciem rąk,
• dostarczanie nowych doświadczeń zmysłowo-ruchowych
• zwiększanie sprawności motorycznej rąk- wydłużanie czasu manipulowania przedmiotami, zabawkami,
• zaspokajanie potrzeby kontaktu z drugą osobą, umożliwienie kontaktu
z rówieśnikami
• nabieranie i pogłębianie świadomości własnych rąk i dłoni.

Zajęcia cykliczne

Projekt „Kolorowe czytanie – wielozmysłowe świata poznawanie”
Projekt ten realizowany jest podczas zajęć integracyjnych dla wszystkich grup rewalidacyjno - wychowawczych. Wychowankowie mają możliwość w polisensoryczny sposób odkrywać i doświadczać świat poprzez uczestnictwo w zajęciach z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych książek i pomocy dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.
Inspiracją stały się książki dedykowane dla najmłodszych oraz adaptacje cyklu książeczek uwzględniających potrzeby dzieci, ich poziom funkcjonowania oraz ich sposób poznawania świata.
Zajęcia plastyczne - konkursy
Celem konkursów organizowanych w ORW jest zachęcenie nauczycieli do włączenia różnych metod i technik plastycznych do pracy z dziećmi oraz pokazanie, że również dla naszych, często bardzo zaburzonych i niepełnosprawnych wychowanków może to być atrakcyjna i dająca radość forma aktywności. W konkursach tych nie chodzi o ocenianie i porównywanie, ale raczej o pomysłowość, twórcze otwarte podejście do zadania i wspólną zabawę. Prace mogą być dziełem indywidualnym lub grupowym, technika i forma absolutnie dowolna. Dotychczas przygotowaliśmy prace konkursowe pt. My się Zimy nie boimy, Pani Jesień i jej dary, Tutaj w Zoo jest wesoło, Moje wymarzone wakacje, Wiosna - jej pierwsze oznaki, Cuda podwodnego świata, Letnia łąka, Zima i dzieci, Jesienne drzewo, Uroki Zimy. Prace naszych wychowanków są prezentowane na tablicy na świetlicy, a także na stronie Facebooka.
Nasi wychowankowie, wykorzystując różne techniki plastyczne, przygotowali również pracę zbiorową- plakat „Zielona Stolica” na konkurs zorganizowany przez Lasy Miejskie w ramach programu „ Wspieranie edukacja ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”, do którego realizacji przyłączyliśmy się w tym roku szkolnym.
Zajęcia prozdrowotne
W ORW nr 1 w Warszawie wdrażamy Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”- jest to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach, a od kilku lat również wśród wychowanków naszego Ośrodka. Program ma na celu zachęcić najmłodszych do regularnej dbałości o higienę jamy ustnej i walki z powszechną wśród polskich dzieci próchnicą. W ramach Akademii chcemy wśród wychowanków grup rewalidacyjno- wychowawczych kształtować właściwe nawyki higieniczne. W tym celu organizujemy specjalne zajęcia integracyjne, by w formie zabawy promować zachowania prozdrowotne, dążymy też do tego, by nasi podopieczni zostali zaopatrzeni przez rodziców w szczoteczki do zębów i byli wdrażani do regularnej dbałości o higienę jamy ustnej, nie tylko w naszej placówce, ale również w swoich domach.
Zajęcia kulinarne
Podstawowym celem zajęć kulinarnych jest nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków na miarę indywidualnych możliwości każdego wychowanka. Dzieci na zajęciach poznają podstawowe produkty spożywcze. Niejednokrotnie po raz pierwszy w życiu mają możliwość dotknąć, posmakować i powąchać wielu nowych dla nich rzeczy. Uczą się zasad estetycznego przygotowania i podawania posiłków. Wychowankowie w kuchni przede wszystkim jednak obierają, kroją, ścierają na tarce, wyciskają, przelewają, przesypują oraz mieszają.
Zajęcia teatralne
W rym roku szkolnym zainicjowałyśmy nowy cykl zajęć pt. „ Opowiem Ci bajkę - teatrzyk interaktywny”. Idea jaka nam przyświeca to stworzenie naszym wychowankom możliwości i warunków do bezpośredniego uczestnictwa w działaniach artystycznych, które są dostosowane do ich możliwości percepcyjnych i ruchowych. Mamy już za sobą pierwsze przedstawienie pt.”Dokąd jadą misie?”, aktorami były zarówno dzieci, jak i my sami- wychowawcy.
MATP - Trening Motorycznej Aktywności
Program MATP dedykowany jest osobom, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach sportowych z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawności fizycznych.
Uczestnictwo w tym programie:
- motywuje i mobilizuje ćwiczącego i terapeutę do uzyskiwania wszechstronnych efektów rehabilitacji ruchowej,
- poprawia koordynację ruchowa i zdolności poruszania się,
- umożliwia osobom z głęboką niepełnosprawnością uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych w roli zawodnika w Dniu Treningu,
- stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć.

Zajęcia okazjonalne i uroczystości
W każdym roku szkolnym organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych integrujących całą społeczność Ośrodka. Wśród nich cyklicznie odbywają się m.in.: Pożegnanie Lata, Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki, Bal karnawałowy, Powitanie Wiosny, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Dziecka. Ponadto w Ośrodku odbywa się wiele spontanicznych wydarzeń m. in. urodziny podopiecznych, przedstawienia, czy występy.
Podczas imprez stosujemy metody aktywizujące, wpływające na zaangażowanie wychowanków oraz na wzajemną współpracę podczas zajęć oraz kształtowanie postawy życzliwości i pomocy słabszym. Forma zajęć dostosowana jest do indywidualnych możliwości dziecka, tak aby każdy wychowanek osiągnął swój własny sukces i zadowolenie z uczestniczenia w uroczystości lub spotkaniu.
Wycieczki i spacery
Jeśli pogoda sprzyja, wychowankowie ORW uczestniczą w wielu wycieczkach i spacerach po bliższej i dalszej okolicy. Podczas wyjść podopieczni obserwują zmieniającą się przyrodę, ćwiczą poruszanie się z przewodnikiem oraz doświadczają roli pasażera w komunikacji miejskiej.
Organizując wycieczki:
- zapoznajemy wychowanków z miejscem i celem spaceru ,bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były, jak najbardziej świadome
- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy wychowankom kontrolowane poczucie swobody
- zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
- kierownik wycieczki ma na uwadze, by program wycieczek był dostosowany do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci i ich możliwości.

Wykorzystanie różnych pracowni
Formą wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim są również :
- odpowiednio wyposażone i dostosowane do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, a co najważniejsze również bezpieczne klasy i pracownie
- pomoce dydaktyczne dostosowane do specyficznych potrzeb wielorako niepełnosprawnych wychowanków
- dodatkowy sprzęt specjalistyczny np. rehabilitacyjno-ortopedyczny wykorzystywany w celu
usprawnia procesu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego ( np. chodziki, pionizatory, łuski, krzesła i stoliki ).
W pracy z naszymi wychowankami nie jesteśmy ograniczeni tylko do własnych klas, ale korzystamy z bogatej bazy lokalowej naszej Placówki, dostarczającej naszym podopiecznym całej gamy bodźców stymulujących różne zmysły, pozwalającej nabywać nowe doświadczenia, realizować w bezpieczny dla dzieci sposób potrzebę ruchu, poznawać skutki własnych działań, czy integrować się z innymi uczniami i wychowankami naszego Ośrodka. Najczęściej są to:
- Sala Doświadczania Świata
- Sala Integracji Sensorycznej
- pracownia logopedyczna
- pracownia do terapii wzroku
- pracownia rehabilitacji ruchowej
- kuchnia
- sala gimnastyczna
- świetlica
- plac zabaw.
Świetlica
Nasz Ośrodek zapewnia dzieciom, które do nas trafiają nie tylko możliwość uczestnictwa w grupowych zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych (w wymiarze 4 godzin dziennie), ale również dodatkowo kilkugodzinną możliwość pobytu na świetlicy. W sposób istotny wychodzimy naprzeciw potrzebom rodziców naszych podopiecznych, którzy mogą w tym czasie realizować się zawodowo, często po latach przerwy w ogóle powrócić na rynek pracy, czy po prostu zająć się innymi sprawami lub odpocząć wiedząc, że ich pociechy znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, która dokłada wszelkich starań, by uatrakcyjnić i urozmaicić ten czas dzieciom.

Plac zabaw
Plac zabaw to znakomite miejsce przede wszystkim do świetnej zabawy. Korzystanie z zabawek na świeżym powietrzu wpływa znakomicie na funkcje rozwojowe, szczególnie na integrację sensoryczną. Dla terapeutów stanowi więc źródło niezastąpionych oddziaływań terapeutycznych. Jesteśmy bardzo dumni z naszej zielonej - terapeutycznej „enklawy”.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami

Ważne miejsce w procesie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zajmują w ofercie naszego Ośrodka dodatkowe oddziaływania terapeutyczne -prowadzone przez specjalistów oraz przygotowanych merytoryczne pedagogów tj.
- logopedia
- terapia zmysłami
- terapia ruchem
- terapia SI
- muzykoterapia
- terapia wzroku
- terapia słuchu
-zajęcia z psychologiem.

Współpraca z rodzicami
Wychowawcy ORW diagnozują i regularnie monitorują sytuację rodzinną swoich podopiecznych. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami swoich wychowanków poprzez zeszyty korespondencji, w których wymieniamy się bieżącymi informacjami, rozmowy telefoniczne w sytuacjach nagłych i pilnych, dotyczących najczęściej stanu zdrowie dziecka, zebrania dla rodziców oraz spotkania przy okazji różnych uroczystości, organizowanych na terenie naszego Ośrodka. W trakcie zebrań z rodzicami omawiamy nie tylko bieżące sprawy i osiągnięcia swoich wychowanków, ale też rozmawiamy o sytuacjach trudnych, problematycznych, które wymagają podjęcia wspólnych, ujednoliconych oddziaływań wychowawczych obejmujących nie tylko szkołę, ale również środowisko domowe. Poza tym organizujemy dla rodziców:
- spotkania szkoleniowe
- zajęcia otwarte
- umożliwiamy kontakt ze specjalistami pracującymi w naszej Placówce.

Podsumowanie

Opisane powyżej formy i propozycje wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną na bazie doświadczeń zgromadzonych przez kadrę Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1 w Warszawie, służą osiąganiu najistotniejszych celów w pracy z naszymi podopiecznymi tj.
- dokładne poznanie dziecka
- nawiązanie kontaktu i znalezienie sposobu komunikowania się z dzieckiem i dziecka z otoczeniem
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

- dostarczanie bodźców dla wszystkich kanałów zmysłowych

- kształtowanie świadomości ciała u wychowanka

- wspieranie w poruszaniu i przemieszczaniu się wychowanka, czyli w realizacji potrzeby doświadczania ruchu

- pomoc w doświadczaniu skutków własnych działań

- socjalizacja dziecka z szeroko rozumianym otoczeniem.

Każda osoba ma prawo do rozwoju i jego wspomagania, bez względu
na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim powinny być otaczane szczególną troską zarówno przez swoich rodziców, jak i nauczycieli czy terapeutów, z którymi spotykają się w ciągu całego swojego życia. To właśnie i my staramy się czynić w naszej codziennej pracy rewalidacyjno - wychowawczej.

Opracowała:
Agnieszka Łukasik
Małgorzata Żero

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.