X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33222
Przesłano:
Dział: Języki obce

Career mistakes - konspekt lekcji z j. angielskiego

JĘZYK ANGIELSKI
IV etap edukacyjny
KLASA: ZESPÓŁ PONADGIMNAZJALNY
Semestr I
Rok szkolny 2016/2017
Nauczyciel: Kinga Pawlak-Chrastek
Temat: Career mistakes.
Cele lekcji:
Uczeń czyta ze zrozumieniem.
Uczeń zna słownictwo dotyczące tematu: praca.
Uczeń potrafi dobierać informacje.
Uczeń czyta tekst w języku obcym. i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
Uczeń doskonali umiejętność wyszukiwania konkretnych informacji w tekście.
Metody pracy:
- podająca: objaśnianie, pogadanka
- eksponująca
- praktyczna – ćwiczenia produkcyjne

Nacobezu:
Czytasz ze zrozumieniem tekst w języku angielskim
Znasz słownictwo dotyczące tematu: praca
Potrafisz stosować czas Past Simple
Czytasz tekst w języku angielskim i odpowiadasz na pytania dotyczące jego treści
Doskonalisz umiejętność wyszukiwania konkretnych informacji w tekście

Cele wynikające z podstawy programowej.
Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych w zakresie tematu: praca
Rozumie
wypowiedzi ze słuchu
Rozumie
wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości: - określa główną myśl tekstu
- określa główna myśl poszczególnych części tekstu
- określa kontekst wypowiedzi
Tworzy: płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi ustne
Przetwarza tekst

Plan pracy na lekcji.
Wprowadzenie do tematu lekcji. Dyskusja na temat najlepszych i najgorszych zawodów. Przeczytanie tekstu o najgorszych zawodach świata. Sprawdzenie stopnia rozumienia przeczytanego tekstu.
Realizacja poszczególnych zadań.
Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów oraz zakończenie.
Zadania
Zadanie 1
Przeczytaj tekst o najgorszych zawodach świata (podręcznik str. 24), a następnie dopasuj poszczególne sekcje do podanych zdjęć.
Zadanie 2
Ponownie przeczytaj tekst i znajdź słowa posujące do definicji.
1. a woman with magic powers _ _ _ _ _
2. illness _ _ _ _ _ _ _
3. use a medical method to cure an illness
_ _ _ _ _
4. the red liquid in the body _ _ _ _ _
5. an object that you must hit in a game _ _ _ _ _ _
6. not afraid of danger _ _ _ _ _

Zadanie 3
Zdecyduj, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe (podręcznik ćw. 4 str. 24).
Zadanie 4
W parach, przedyskutujcie odpowiedź na pytanie “What is the worst job in the world and why?
Zadanie domowe
Napisz krótką notatkę o tym kim chciałbyś zostać w przyszłości.

Temat: A traveller or a tourist?
Cele lekcji:
Uczeń słucha nagrań ze zrozumieniem.
Uczeń zna słownictwo związane z podróżowaniem.
Uczeń dopasowuje słownictwo do materiału ilustracyjnego.

Metody pracy:
- podająca: objaśnianie, pogadanka
- eksponująca – mapa myśli
- praktyczna – ćwiczenia produkcyjne

Nacobezu
Znasz słownictwo związane z tematem ‘podróżowanie’ w języku angielskim.
Dopasowujesz słowa do obrazów.
Słuchasz ze zrozumieniem i znajdujesz w tekście określone informacje.
Wyrażasz swoja opinię.

Cele wynikające z podstawy programowej.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi:
- określa główną myśl tekstu
- znajduje w tekście określone informacje
- określa kontekst wypowiedzi
Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne:
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia
- opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je

Plan pracy na lekcji.
Wprowadzenie do tematu, rozgrzewka językowa. Zapoznanie uczniów w celami lekcji.
Realizacja poszczególnych zadań.
Podsumowanie zajęć, ocean pracy uczniów oraz zakończenie.

Zadania
Zadanie 1
Uczniowie opisują ilustrację i określają kontekst sytuacyjny.
Zadanie 2
Tworzenie mapy myśli: rodzaje wakacji. Zadanie 3
Praca z nagraniami z płyty CD.
- Wysłuchanie pierwszej części nagrania w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie wskazane w temacie lekcji (Jak jest różnica pomiędzy podróżnikiem a turystą?).
- Ćwiczenie 5 str. 34. Uczniowie słuchają drugiej części nagrania radiowego i wykonują ćwiczenie polegające na wyborze poprawnej opcji spośród zdań 1-6.
Zadanie 4
Uczniowie otrzymują zestaw słówek związanych z tematem podróżowanie, dopasowują słownictwo do otrzymanych zdjęć, a następnie słuchają nagrania w celu sprawdzenia poprawności wykonanego zadania.

Zadanie 5
Nauczyciel rozdaje uczniom karty ze zdjęciami pamiątek z podróży. Uczniowie pracują w parach i odpowiadają na zaproponowane przez nauczyciela pytania:
- what do you think they are,
- which country they come from
- what they are made of
- if you like them or not and why
- who you could buy them for (eg a boy/a girl/your mum, etc.).

Zadanie domowe
Napisz dialog pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, w sklepie z pamiątkami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.