X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33020
Przesłano:

Program działań edukacyjnych z zakresu kształtowania i rozwijania u młodych ludzi praktycznych umiejętności dotyczących poruszania się po rynku pracy

AUTORZY:

AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

Spis treści

I. WSTĘP........................................1

II. CELE I ZADANIA
2.1. Cele ogólne ........................................3
2.2. Cele szczegółowe........................................3
2.3. Zadania........................................4

III. METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU
3.1 Metody........................................4
3.2. Formy........................................4

IV. TREŚCI EDUKACYJNE........................................5
V. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROJEKTU........................................6
VI. EWALUACJA PROJEKTU........................................7

I. WSTĘP

Jedną z niewielu rzeczy, które wiadomo na pewno o dzisiejszym rynku pracy, jest ta, że rynek jest bardzo konkurencyjny. Wysoce niepokojącym zjawiskiem staje się prognozowany spadek liczby osób aktywnych zawodowo w grupie młodych ludzi.
Młode osoby myślące poważnie o swojej przyszłości zawodowej nie mają obecnie wyjścia – muszą aktywnie o nią zadbać.
A zatem, dla absolwentów oraz młodych ludzi będących u progu zakończenia edukacji - czyli za chwile osób potencjalnie poszukujących pracy - ważna jest wiedza i umiejętności, które pozwolą im poradzić sobie w tej stojącej przed nimi - nowej sytuacji życiowej.
Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim od aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystane, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia. Dlatego warto wyposażyć młodego człowieka
w potrzebne ku temu zasoby.
Szczególnie ważnym jest zatem to, żeby młody człowiek miał świadomość, że do planowania własnej kariery zawodowej trzeba podejść kompleksowo – skorzystać z kilku możliwości równocześnie. Z jednej strony wykorzystać narzędzia, z którymi pracuje się samodzielnie. Z drugiej strony – udać się po wsparcie do instytucji i firm, które profesjonalnie zajmują się tym zajmują.
Przed rozpoczęciem podróży w świat pracy warto uświadomić młodzieży, jak ważne jest precyzyjnie określenie - dokąd się zmierza, czyli poznanie swoich preferencji odnośnie wykonywanej pracy, określenie swoich mocnych i słabych strony, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz umiejętności funkcjonowania w grupie. Stąd w pierwszej części prezentowanego programu założenie zrealizowania bloków tematycznych zakresu samopoznania oraz rozwoju wiedzy o sobie.

Wszystkie powyższe założenia wykorzystane zostały w niniejszym programie edukacyjnym, którego głównym celem uczynione zostało kształtowanie u młodych ludzi katalogu właściwych cech, postaw, praktycznych umiejętności życiowych przydatnych
w poszukiwaniu pracy, zatrudnienia oraz doskonalenia zdolności świadomego podejmowania decyzji związanych z karierą zawodową i życiem osobistym.

Program składa się z doprecyzowanego obszaru praktycznego, zawiera określenie
celów i zadań, metod i form realizacji, a także treści edukacyjnych oraz przewidywanych efektów programu i narzędzia jego ewaluacji. Składa się z dwóch głownych obszarów zawierających bloki tematyczne przewidziane do realizacji.
Niniejszy program działań edukacyjnych opracowany i przewidziany został do realizacji z młodzieżą drugich i trzecich klas szkół średnich oraz zawodowych. Adresatem programu jest zatem młodzież 17 i 18 - letnia.
Zaproponowane w nim treści, mające na celu kształtowanie u młodych ludzi katalogu właściwych cech, postaw, praktycznych umiejętności życiowych przydatnych
w poszukiwaniu pracy, zatrudnienia oraz doskonalenia zdolności świadomego podejmowania decyzji związanych z karierą zawodową i życiem osobistym, mają charakter otwarty, ulegać mogą modyfikacjom i zmianom, tak by dostosowane były zarówno do możliwości jak i bieżących potrzeb oraz zainteresowań młodzieży, a także możliwości nauczycieli go realizujących oraz warunków i środków, jakimi dysponuje placówka.
Realizacja treści projektu odbywać się będzie zarówno na terenie placówki jak i instytucjach zewnętrznych.
Realizatorami projektu będą nauczyciele oraz zaproszeni do współpracy eksperci.
Czas, jaki przewiduje się na realizację projektu, nie powinien być dłuższy niż 4 miesiące w pierwszym semestrze roku.

II. CELE I ZADANIA

2.1. Cele ogólne

Kształtowanie u młodych ludzi katalogu właściwych cech, postaw, praktycznych umiejętności życiowych przydatnych w poszukiwaniu pracy, zatrudnienia oraz doskonalenia zdolności świadomego podejmowania decyzji związanych z karierą zawodową i życiem osobistym

2.2. Cele szczegółowe

1. Wzmocnienie u młodzieży poczucia własnej wartości:
- potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony, umiejętności oraz predyspozycje
- pogłębia umiejętność pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i swoich zaletach oraz umiejętnościach będących źródłem osiąganych sukcesów
2. zna podstawowe zasady autoprezentacji i potrafi dokonać autoprezentacji w nowym środowisku
3. potrafi w praktyce zaprezentować siebie, swoją wiedzę i umiejętności podczas pierwszego kontaktu z pracodawcą i rozmowy rekrutacyjnej
4. wie jak zachować się podczas rozmowy rekrutacynej
5. uświadamia sobie jak ważny jest wizerunek w kontaktach z pracodawc?

6. zna zasady poprawnego konstruowania dokumentów aplikacyjnych i potrafi identyfikować ich strukturę
7. zna metody aktywnego poszukiwania ofert pracy
8. wie jak poruszać się po rynku pracy poprzez wyszukiwanie, analizę i segregowanie ofert
9. wie na jakie instytucjonalne wsparcie w poszukiwaniu pracy może liczyć
10. ogólnie orientuje się z zakresie praw i obowiązków pracownika.

2.3. Zadania

1. Zwiększenie świadomości na temat własnej osoby oraz odpowiedzialności za siebie
i podejmowane decyzje dotyczące kariery zawodowej a w efekcie sukcesu życiowego
2. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia posiadanych umiejętności i kompetencji oraz elastycznego ich dostosowywania do warunków rynku pracy
3. Optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy adekwatnie do posiadanych umiejętności i kwalifikacji oraz kształtowanie postawy proaktywności zawodowej
4. Rozbudzanie aspiracji edukacyjnych i zawodowych

III. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

3.1. Metody

1. Zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu budowania poczucia własnej wartości
2. Wykład
3. Zajęcia warsztatowe
4. Spotkania z ekspertami

3.2. Formy pracy

Realizacja treści i zajęć przewidzianych w ramach niniejszego programu, powinna odbywać się w toku zajęć wcześniej zaplanowanych oraz wszystkich ewentualnych sprzyjających temu bieżących sytuacji wychowawczych.
Praca z młodzieżą odbywać się będzie w formie pracy zbiorowej i grupowej.
Przy czym, ze względu na cele, jakie założone zostały w programie bardzo ważną rolę odgrywają te formy pracy, które angażują młodzież do współpracy i współdziałania.

IV. TREŚCI EDUKACYJNE

Treści realizowane w ramach cyklu zajęć projektu podzielone zostały na 2 obszary stanowiące odrębne bloki tematyczne. A zatem do realizacji przewiduje się nastepujące zagadnienia:

BLOKI TEMATYCZNE ZAJĘĆ PRZEWIDZIANE DO RAEALIZACJI
W PRACY Z MŁODZIEŻĄ

I. SAMOPOZNANIE ORAZ ROZWÓJ WIEDZY O SOBIE KLUCZEM DO KREOWANIA WŁASNEJ DROGI ZAWODOWEJ ORAZ ELEMENTEM WARUNKUJĄCYM OSIĄGANIE SUKCESU ZAWODOWEGO

1. Dlaczego warto być pewnym siebie?
2. Odkrywanie samego siebie i swoich predyspozycji
3. Co cenię, co lubię, co mi się w sobie podoba
4. Jestem niepowtarzalny
5. Lubię, gdy Ty... -
6. Co mi się udało a co chciałbym osiągnąć w przyszłości

II. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH REKACH - WSPIERANIE MŁODYCH LUDZI
W PLANOWANIU PRZYSZŁEJ KARIERY ZAWODOWEJ

1. Autoprezentacja - umiejętność prezentacji własnej osoby - spotkanie z ekspertem
z Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej
2. Oko w oko z pracodawcą - jak rozmawiać podczas rozmowy rekrutacyjnej - spotkanie
z doradcą zawodowym
3. Jak napisać dokumenty aplikacyjne - spotkanie z ekspertem - pracownik CIiPKZ
4. Metody aktywnego poszukiwania pracy i ..... spotkanie z ekspertem - pracownik CIiPKZ
5. ABC poszukiwania pracy - instytucje wspierające - wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy
6. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz rodzaje umów o prace - spotkanie
z prawnikiem
7. Młody przedsiębiorca - spotkanie z właścielką/ właścicielem szkoły językowej

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROJEKTU

W kwestii efektów, jakie przynieść powinna realizacja niniejszego programu edukacyjnego, oczekuje się, iż osiągnięte zostaną założone w nimi cele ogólne i szczegółowe.

A zatem oczekuje się, że jego realizacja spowoduje:

1. ukształtowanie u młodych ludzi katalogu właściwych cech, postaw, praktycznych umiejętności życiowych przydatnych w poszukiwaniu pracy
2. ukształtowanie, wzrost oraz utrwalenie poczucia własnej wartości oraz uswiadomienie jej wpływu na osiaganie sukcesu w życiu zwodowym oraz osobistym
3. nabycie umiejętności autoprezentacji
4. nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych
5. nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wyszukiwania, analizowania
i segregowania ofert adekwatnie do posiadanych umiejętności i kwalifikacji
6. ukształtowanie postawy proaktywności zawodowej
7. ukształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy
8. wzrost świadomości instytucjonalnego wsparcia dla młodego człowieka u progu kariery zawodowej
9. nabycie podstawowej wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika

Oczekuje się dalej, że młodzież nabędzie lub rozwinie konkretną wiedzę oraz ukształtuje katalog właściwych cech, postaw, praktycznych umiejętności życiowych przydatnych
w poszukiwaniu pracy, zatrudnienia oraz doskonalenia zdolności świadomego podejmowania decyzji związanych z karierą zawodową i życiem osobistym.

VI. EWALUACJA

Ewaluacja polegać będzie na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu danych związanych
z oceną efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach programu edukacyjnego.
W ramach ewaluacji programu sprawdzone zostaną realizowane działania oraz ich rezultaty analizując jednocześnie ich skuteczność w odniesieniu do realizacji założonych w projekcie celów.
Niniejszy programu edukacyjny ma charakter otwarty, a zatem jego treści, ujęte w zaproponowane przez autorki dwa bloki tematyczne, mogą być rozszerzane czy też
modyfikowane w zależności od bieżących okoliczności, potrzeb i możliwości zarówno jego adresatów - młodzież, jak i nauczyciela, który go realizuje oraz placówki, w której został wdrożony.
Ewaluacja realizacji projektu odbywać się więc będzie na bieżąco – bezpośrednio po każdych zajęciach w fromie obserwacji pedogicznej, rozmów indywidualnych oraz kwestionariuszy ankiet.

Celem ewaluacji będzie określenie
1. Określenie przydatności realizacji projektu edukacyjnego
2. Określenie potrzeby wprowadzenia w programie ewentualnych zmian zarówno
w zakresie treści, struktury jak i stosowanych metod i form pracy

Ewaluacja projektu dokonana będzie w zakresie:
1. Doboru treści, form i metod pracy zastosowanych w projekcie w aspekcie ich efektywności oraz dostosowania do możliwości, potrzeb adresatów i realizatorów projektu,
2. Określenia wpływu – efektywności realizacji projektu

Podstawą do ewaluacji, a zatem jej narzędziami będą:
1. Wnioski z obserwacji postaw i zachowań prezentowanych przez młodzież
2. Rozmowy z młodzież?

3. Analiza kwestionariuszy ankiet
4. Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.