X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33008
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Nazwa szkoły:
Termin rozpoczęcia stażu:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Dyrektor:

Wymagania w okresie stażu wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z dołączonym planem rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

4. Uczestniczenie w pracy organów szkoły.

5. Udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnych konkursach.

6. Gromadzenie literatury fachowej.

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.

- udział w warsztatach dotyczących rozwoju zawodowego i awansu zawodowego
-napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego, określenie zamierzeń i działań

- ustalenie zasad współpracy,
- prowadzenie lekcji w obecności
opiekuna stażu
- obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu
- określenie mocnych i słabych stron
własnej działalności

- udział w Radach Szkoleniowych
- udział w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych dotyczących m.in. udoskonalenia umiejętności czytania i pisania, rozwijania myślenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej, a także dotyczących innych tematów w miarę możliwości i potrzeb
- tworzenie bazy materiałów dydaktycznych w postaci dodatkowych testów, ćwiczeń
- udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
- udział w zespole ds. organizacji panelu SUS
- udział w zespole koordynującym obchody Święta KEN
- udział w zespole koordynującym Festyn Rodzinny
- wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktycznego, Programu Wychowania Prozdrowotnego

- przygotowywanie uczniów do małej olimpiady malucha, mistrzostw w tabliczce mnożenia, a także szkolnych konkursów recytatorskich, plastycznych itp.

- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
-korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz z internetu

-współorganizowanie konkursów, imprez szkolnych wynikających z kalendarza imprez
- opieka nad salą lekcyjn?

§7 ust.2, pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnegooraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1.Współpraca z rodzicami.
2.Rozwijanie postawy twórczej u dzieci.
3. Udział uczniów w różnych formach kultury.
4.Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
5.Organizowanie uroczystości klasowych.
6.Udział w akcjach lokalnych.
-udział rodziców w imprezach szkolnych i klasowych
- udział rodziców w wycieczkach klasowych
-bieżący kontakt z rodzicami
/dotyczący wyników nauczania i zachowania/
- przygotowywanie uczniów do konkursów plastyczno-technicznych, recytatorskich, matematycznych
- udział w imprezach kulturalnych: wyjście do teatru, kina, muzeum itp.
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna /diagnoza dzieci/
-biblioteka /zachęcanie dzieci do czytelnictwa/
- przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
- święto Matki
- zbieranie makulatury, puszek, baterii, nakrętek na rzecz ochrony środowiska
- udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie komputera w codziennej pracy.
- opracowanie materiałów dydaktycznych, scenariusz zajęć, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów
- korzystanie ze stron internetowych np. szkoły, kuratorium, MEN
- tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
2.Kontakt z rodzicami.
-udział w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych, szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
-poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
-zebrania, rozmowy indywidualne
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- obserwacja uczniów

§7 ust.2, pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Uaktualnianie wiedzy z zakresu aktów prawnych regulujących uzyskanie stopnia awansu zawodowego.

2.Obserwacja zmian zachodzących w przepisach i dokumentach szkoły.

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
-analiza dokumentacji szkoły:
Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny
- udział w Radach Pedagogicznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.