X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32985
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Magdy Dragan
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie
2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3. Czas trwania stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.
4. Opiekun stażu: Anna Nowicka
Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez
uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego :

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Plan napisano w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, m. in.: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Udział w szkoleniu „Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego”
Wrzesień 2016 r.

Wrzesień 2016 r.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji

Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Doprecyzowanie planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2016r.

Notatki

3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenie zawodowego
• Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje itp.

• Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

• Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu, szkolenia itp.

Zaświadczenia ze szkoleń

Notatki

Bibliografia

4. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy spotkań z rodzicami, scenariuszy uroczystości okolicznościowych, testów, gier dydaktycznych itp.

• Pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki.

• Opracowanie regulaminu zachowania się w sali lekcyjnej.

• Opracowanie testu kompetencji z edukacji matematycznej po klasie trzeciej.

• Przygotowanie planu wychowawczego klasy.

• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementów oceniania kształtującego.

Okres stażu

Okres stażu

Wrzesień 2016r.

Maj 2017r.

Wrzesień 2016r.
Wrzesień 2017r.
Wrzesień 2018r.

Okres stażu

Karty pracy, scenariusze, sprawdziany, pomoce dydaktyczne i inne

Działania praktyczne
Notatki
Regulamin zachowania się w sali lekcyjnej
Test z edukacji matematycznej po klasie trzeciej

Plan wychowawczy klasy

Działania praktyczne

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Prowadzenie dzienników zajęć.
• Prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych.

• Przygotowanie wynikowych planów nauczania.
• Tworzenie protokołów z zebrań i z dni otwartych dla rodziców.
Okres stażu
Okres stażu
Dzienniki zajęć
Dziennik zajęć dodatkowych
Plany wynikowe
Protokoły z zebrań i z dni otwartych dla rodziców

6.Ewaluacja podejmowanych działań.

• Przeprowadzanie ewaluacji działań własnych nauczyciela.
• Analiza wyników z przeprowadzonych testów i sprawdzianów.
• Analiza swoich mocny i słabych strony, jako nauczyciela
i wychowawcy, wprowadzanie ewentualnych zmian.
• Ocena skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych
i wychowawczych.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Notatki
Notatki
Działania praktyczne

Działania praktyczne

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

1.Współpraca z rodzicami. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
• Organizowanie zebrań i dni otwartych dla rodziców.
• Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.

• Eksponowanie dziecięcych prac w sali oraz holu szkoły.
• Polecanie fachowej literatury.

• Organizacja uroczystości klasowych na terenie szkoły z udziałem dzieci i ich bliskich.
• Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości klasowych.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina itp.).
• Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych poprzez rozmowy z dziećmi i z rodzicami.

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Protokoły z zebrań i z dni otwartych dla rodziców
Zapisy w dzienniku
Działania praktyczne
Prace dzieci
Działania praktyczne

Scenariusze uroczystości

Działania praktyczne

Działania praktyczne

2. Diagnozowanie, rozwijanie zainteresowań i predyspozycji dzieci, wspomaganie ich rozwoju, obserwacje i analiza możliwości dzieci.
• Systematyczna obserwacja dzieci w trakcie zajęć edukacyjnych.
• Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Realizacja zagadnień zawartych w opiniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

• Wspieranie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego.
• Wspieranie zainteresowań uczniów.
• Prowadzenie kółka plastyczno-technicznego „Mały artysta”

• Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów.
• Nawiązanie współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą.
• Współorganizowanie dzielnicowego konkursu „ Warszawa miasto z historią”
• Współorganizowanie konkursu plastycznego dla klas I „ Mój ulubiony bajkowy miś”
• Współorganizowanie konkursu literackiego dla klas II i III
„ Mój ulubiony bajkowy miś”
• Współorganizacja innych konkursów w okresie stażu.
• Przygotowanie uczniów do konkursów, turniejów itp.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Rok szkolny 2016/2017

Okres stażu
Okres stażu
Wrzesień 2016r.

Listopad 2016r.

Listopad 2016r.

Okres stażu
Okres stażu
Działania praktyczne
Działania praktyczne
Działania praktyczne

Działania praktyczne

Dzienniki zajęć dodatkowych
Sprawozdania z zajęć dodatkowych
Działania praktyczne
Działania praktyczne
Działania praktyczne

Działania praktyczne
Działania praktyczne
Działania praktyczne

Działania praktyczne

Działania praktyczne

Działania praktyczne
Działania praktyczne

3.Przygotowywania i realizowanie imprez i wydarzeń szkolnych i klasowych przy pełnym zaangażowaniu uczniów.

• Organizowanie wycieczek, wyjść do teatru itp., opieka nad dziećmi w czasie wycieczek.
• Organizowanie uroczystości klasowych i współorganizowanie uroczystości szkolnych.

Okres stażu

Okres stażu

Karty wycieczek, zdjęcia

Działania praktyczne

4.Podejmowanie działań na rzecz zdrowego stylu życia.
• Realizacja szkolnych programów profilaktycznych:
 „Owoce w szkole”
 „Szklanka mleka dla każdego ucznia”
 „Lekki tornister”
• Realizacja programów: „Wiem, co jem”, „Śniadanie daje moc” .
Okres stażu

Działania praktyczne

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji
varsavianistycznej.
• Koordynowanie projektu „Varsavianistyczna szkoła”
 Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy

• Współpraca z Fundacją AVE
 Realizacja programu „ Z kleksem przez Białołękę”
Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017

Działania praktyczne

Działania praktyczne

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej w pracy zawodowej.
• Sporządzenie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu przygotowywania się do zajęć.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu,
• Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

• Pisanie przy pomocy programu Word scenariuszy zajęć, scenariuszy przedstawień dziecięcych, itp.

• Aktualizowanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, dydaktycznej, dotyczącej prawa oświatowego
• Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy.
• Korzystanie z multimediów podczas zajęć dydaktycznych:
- magnetofonu
- komputera
- tablicy interaktywnej.
Okres stażu

Wrzesień 2016r.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Dokumenty w formie elektronicznej

Zaświadczenie z portalu internetowego o opublikowaniu planu rozwoju zawodowego
Działania praktyczne

Działania praktyczne

Karty pracy, sprawdziany itp.
Scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień itp.

Wykaz stron internetowych

Działania praktyczne
Działania praktyczne

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

• Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Śledzenie aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Udział w wybranych kursach i szkoleniach.
• Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych.
Okres stażu

Notatki własne
Bibliografia
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

2. Umiejętne stosowanie wiedzy w sytuacjach codziennych.
• Prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową, potrzebami i możliwościami dzieci, z uwzględnieniem ich zainteresowań i innowacyjnych metod i form pracy.
• Prowadzenie zajęć wspomagających z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi.
• Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym.
• Systematyczne rozwiązywanie problemów wychowawczych:
- Współorganizacja „ Tygodnia życzliwości”
- Realizacja wybranych zagadnień z programu „Bicie jest głupie”, „ Dzieci w sieci”.
• Udzielanie rodzicom informacji na temat możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej .
• Nawiązanie współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Wpisy do dziennika
Scenariusze

Działania praktyczne

Działania praktyczne
Działania praktyczne
Działania praktyczne

Działania praktyczne
Działania praktyczne

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

1.Analiza najważniejszych aktów prawnych dotyczące oświaty.
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Działania praktyczne
Działania praktyczne

Działania praktyczne
Działania praktyczne
Działania praktyczne

Działania praktyczne

2.Aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych.

• Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu samokształceniowego.
• Tworzenie planu wychowawczego klasy.
• Tworzenie regulaminów do konkursów szkolnych.

• Tworzenie regulaminu zachowania się w sali lekcyjnej.
• Opracowanie kodeksu zachowania się uczniów podczas zajęć i przerw
Okres stażu

Wrzesień 2016r.
Wrzesień 2016r.
Działania praktyczne
Notatki

Działania praktyczne
Notatki

4.Stosowanie przepisów prawa oświatowego.
• Posługiwanie się przepisami o ocenianiu, promowaniu i klasyfikowaniu uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
• Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść itp.
• Posługiwanie się przepisami o pomocy psychologicznej w trakcie pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się.
Okres stażu
Działania praktyczne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.