X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3285
Przesłano:

Regulamin wycieczki przedszkolnej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 95, poz.425).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne Dz. U. Nr 57, poz. 358).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania
i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz.67 i Dz. U. Nr 18 , poz. 102).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.NR 18, poz.102).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie
rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych(Dz. U. Nr 55, poz. 578).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6,poz. 69).

Obowiązki kadry i uczestników wycieczki

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor placówki.
2. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki (osobę posiadającą kwalifikacje).
3. Rada Pedagogiczna zatwierdza protokołem osobę wyznaczoną na kierownika wycieczki.
4. Kierownik opracowuje program, harmonogram wycieczki, wyznacza opiekunów, uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem placówki oraz przybliżony koszt.
5. Ustalenie listy uczestników wycieczki (adres zamieszkania, numer telef. PESEL).
6. Kierownik organizuje transport, ubezpiecza uczestników, dba o ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Kierownik po zakończeniu wycieczki powinien przedstawić dokumentację rozliczeniowo- finansową wycieczki rodzicom i dyrektorowi placówki.

Obowiązki opiekuna:

1. Opieka nad powierzonymi dziećmi.
2. Uzyskanie przez opiekunów akceptacji i zgody pisemnej rodziców. Zapoznanie rodziców z całkowitym kosztem, programem wycieczki, terminem wyjazdu
i powrotu oraz trasą przejazdu.
3. Sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz przybyciu do punktu docelowego.
4. Opiekun współdziała z kierownikiem, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
5. Przekazuje rodzicom kontaktowy telefonu.

Obowiązki uczestników:

1. Przybyć na miejsce zbiórki przynajmniej 15 minut przed odjazdem.
2. Poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu.
3. Wykonywać polecenia kierownika i opiekunów.
4. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniach, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać pojazdu.
5. Nie oddalać się od grupy w czasie postoju.

Obowiązki rodziców:

1. Poinformować opiekunów o stanie zdrowia dziecka.
2. Osobiście odebrać dziecko spod przedszkola
po skończonej wycieczce.

Opieka i bezpieczeństwo:

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik
i opiekunowie grupy.
2. Ustala się liczbę opiekunów - na dziesięcioro dzieci jeden opiekun.
3. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.
4. Jeden opiekun powinien znajdować się na końcu grupy.

Finansowanie:

1. Koszty wycieczki ponoszą rodzice.
2. Kierownicy i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu,zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu.
3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce (wpłacili zaliczki), a następnie deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.