X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32803
Przesłano:

Program poprawy frekwencji w II klasie liceum

PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI

W STOSUNKU DO PIERWSZEGO SEMESTRU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W KL. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

WSTĘP

Szczególnym problemem w klasie II LO , który zaakcentował się wyraźnie po analizie pierwszego półrocza jest niska frekwencja na zajęciach szkolnych.
Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy szkoły. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych to podstawowy obowiązek ucznia, dlatego uchylanie się od niego, wymaga podjęcia działań zapobiegającym absencji i jej konsekwencjom, czemu ma służyć poniższy program.

Cel ogólny:
Podstawowym celem programu jest poprawa frekwencji w klasie II LO w stosunku do pierwszego półrocza . Ukształtowanie właściwej postawy do realizacji obowiązku szkolnego, nie tylko wśród uczniów, ale także wśród rodziców oraz poinformowanie ich o konsekwencjach nie wypełniania tego obowiązku

Cele szczegółowe:
- Podniesienie frekwencji uczniów na lekcjach.
- Zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych.
- Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na ocenę zachowania.
- Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nie uzyskania promocji do następnej klasy.
- Pogłębienie rozumienia ucznia potrzeby systematycznego uczestnictwa na zajęciach lekcyjnych.
- Pogłębienie świadomości pozytywów uczestnictwa ucznia w zajęciach szkolnych.
- Uwrażliwienie ucznia na konsekwencje nieuzasadnionego opuszczania lekcji.
- W przypadku uczniów położenie nacisku na:
•znajomość Statutu Szkoły i szczegółowych kryteriów ocen zachowania, (ze szczególnym uwzględnieniem godzin nieusprawiedliwionych)
• rozumienie potrzeby systematycznego uczestnictwa na zajęciach lekcyjnych
• zauważanie pozytywów uczestnictwa w zajęciach szkolnych
• znajomość konsekwencji nieuzasadnionego opuszczania lekcji.

Aby wyeliminować niewłaściwe zachowanie uczniów musi nastąpić KOORDYNACJA DZIAŁAŃ pomiędzy wychowawcą, uczniami oraz rodzicami. Wówczas możliwym będzie wypracowywanie regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, punktualności, obowiązkowości.

Program ,, poprawy ’’ frekwencji przewiduje następujące zadania :

Zadania wychowawcy:

- Monitorowanie sytuacji na lekcjach codziennie – w razie pojedynczych nieobecność
telefon do rodziców.
- Wychowawca zobowiązany jest poinformować uczniów jak i ich rodziców o Programie Poprawy Frekwencji, przedstawić jego zasady i zadania.
- Przypomnienie uczniów i rodziców o sposobie, zasadach, formach i terminach usprawiedliwiania nieobecności przewidzianych w WSO.
- Wychowawca konsekwentnie przestrzega zasad i terminów usprawiedliwiania.
- Wychowawca nagradza pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy i na zebraniu z rodzicami.
- Wychowawca poznaje przyczyny nieobecności ucznia i stara się pomóc uczniom.
- Wychowawca ma obowiązek na każdej godzinie wychowawczej przeprowadzić krótką ocenę bieżącej frekwencji i wyników w nauce.
- Monitoruje frekwencję poszczególnych uczniów.
- Wychowawca jest zobowiązany do obliczania frekwencji do 10-ego dnia każdego kolejnego miesiąca.
- Wychowawca wzywa rodzica do szkoły, w sytuacji, gdy pojawią się pierwsze wagary i odnotowuje fakt spotkania z rodzicami w dzienniku.
- Wychowawca kieruje ucznia wagarującego na spotkanie z dyrektorem szkoły.
- Wychowawca sumiennie i konsekwentnie przestrzega zasad wystawiania oceny zachowania ze szczególnym uwzględnieniem liczby nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych na konkretną ocenę w czasie trwania programu naprawczego.
- Wychowawca interesuje się każą nieobecnością wychowanka, np. telefon do rodziców.
- Wychowawca natychmiast informuje rodziców o pojedynczych ucieczkach w środku dnia

Zadania rodziców:

- Rodzic ma obowiązek systematycznie współpracować ze szkołą – dyrektorem i stawiać się na każde wezwanie.
- Rodzice ściśle przestrzegają zasad i terminów usprawiedliwiania nieobecności dziecka. - Informują na bieżąco wychowawcę o przyczynach nieobecności. Jeśli rodzic w terminie 7 dni (licząc od pierwszego dnia nieobecności) nie powiadomi wychowawcy o przyczynie nieobecności ucznia, wychowawca wzywa rodzica do szkoły.
- Współdziałają z wychowawcą oraz nauczycielami, szczególnie wtedy, gdy uczeń wagaruje.

Zadania uczniów:

- Jeśli zdarzy się potrzeba zwolnienia z zajęć (np. z przyczyn losowych) uczeń zobowiązany jest do zwolnienia się u wychowawcy, jeśli wychowawca jest nieobecny to u nauczyciela najbliższej lekcji, w ostateczności u dyrektora szkoły. Zwolnienie odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym.
- Uczniowie dostrzegają związek między absencją, a wynikami w nauce.
- Uczą się odpowiedzialności za siebie, za nieobecność na lekcjach.
- Pomimo nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek zaliczenia – w formie wyznaczonej przez nauczyciela - zaległości wynikających z absencji.
- Punktualnie i systematycznie uczęszczają na lekcje.
- Uczniowie nie wykazujący postępów w poprawie obecności na lekcjach zgłaszają się na polecenie nauczyciela na rozmowę do dyrektora szkoły.

Przewidywany rezultat działań:

- poprawa frekwencji
- jednolity i spójny system postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia bez usprawiedliwienia
- podniesienie wyników nauczania
- zwiększenie motywacji do nauki i świadomości konsekwencji swojego postępowania.

Opracowała
Lidia Francuzik
wychowawca klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.