X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32669
Przesłano:
Dział: Analiza

Opis i analiza umiejętności nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Pracę w Publicznym Przedszkolu w K........ rozpoczęłam 1 stycznia 2013 roku. Wcześniej przez ponad siedem lat pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w K........ Podjęcie pracy w nowej placówce wraz z rozpoczęciem stażu na nauczyciela dyplomowanego było dla mnie dużym wyzwaniem. Obowiązki nauczyciela w szkole, choć podobne, różnią się jednak od pracy z dziećmi młodszymi ,dlatego też musiałam dogłębnie przeanalizować stawiane przede mną zadania. Opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę nie tylko czas trwania stażu i jego wymogi ale również realność osiągnięcia planowanych celów, a także potrzeby placówki w której rozpoczęłam pracę. Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy. Zadaniem nauczyciela jest podejmowanie działań ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie jakości pracy placówki w której jest zatrudniony. Aby sprostać stawianym przede mną wymaganiom podjęłam wiele nowych wyzwań, brałam udział w wielu szkoleniach , warsztatach i konferencjach metodycznych.
Rozpoznanie procedury awansu zawodowego.
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego awansu zawodowego. Korzystałam z informacji zawartych na portalach edukacyjnych oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami z placówki, w której jestem zatrudniona oraz z innych placówek. Wszystkie te działania pozwoliły mi uzyskać informacje potrzebne do realizacji planu rozwoju zawodowego, a także do opracowania sprawozdania i przygotowania potrzebnych informacji. We wrześniu 2013 r. powtórnie przeanalizowałam dokumenty regulujące pracę Przedszkola tj. Koncepcję Pracy Przedszkola, Statut Przedszkola, Program Wychowawczy Przedszkola, Plan Rozwoju, Program Profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej. Pomogło mi to w zrozumieniu specyfiki pracy placówki w której miałam odbywać staż.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty potwierdzające podjęte przeze mnie działania mające na celu doskonalenie mojego warsztatu pracy( zaświadczenia i certyfikaty odbytych szkoleń, zaświadczenia o publikacjach, scenariusze zajęć i imprez, ewaluację opracowanej i wdrożonej przeze mnie innowacji pedagogicznej). Studiowałam literaturę fachową ,a w szczególności pozycje autorów: Marta Bogdanowicz, Teresa Fiutowska, Barbara Stańczak, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Markowska, Irena Dudzińska, Sylvia Dorance. Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego jak: szkoleniowe rady pedagogiczne, konferencje metodyczne, konsultacje metodyczne, warsztaty oraz szkolenia. Uzyskałam certyfikaty i zaświadczenia oraz podziękowania:
- 2016 r.-Zaświadczenie u ukończeniu szkolenia- Terapia ręki.
- 2016 r.-Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- 2015/2016 r.-Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie doskonalącym- Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. Jak pracować z małym dzieckiem.
- 2015/2016 r.-Podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursów oraz osiągnięte wyniki w konkursach.
- 2015 r.-Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla specjalistów szkolnych- Specyficzne zaburzenia językowe, czy dziecko później mówiące.
- 2015 r.-Certyfikat ze szkolenia- Elementy fitness dla dzieci w wieku przedszkolnym.
- 2014 r.-Certyfikat z warsztatów -Układy taneczne ( hip-hop, taniec nowoczesny) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
- 2014 r.-Certyfikat ukończenia warsztatów- Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej
- 2014 r.-Potwierdzenie o udziale w konsultacjach- Diagnoza problemów rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym.
- 2013 r.-Certyfikat ze szkolenia- Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych-rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym.
- 2013 r.-Certyfikat z warsztatów -Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
Brałam czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz protokołowałam jej przebieg. Opracowywałam plany pracy, plany wychowawcze przedszkola oraz grupy, współtworzyłam koncepcję przedszkola oraz statut przedszkola. Opracowywałam plany pracy indywidualnej w ramach zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, plany pracy dydaktyczno-wyrównawczej, plany pracy z dzieckiem zdolnym. Opracowywałam scenariusze zajęć otwartych, tworzyłam oceny studentów odbywających praktyki studenckie, a także ocenę stażystki ubiegającej się o uzyskanie awansu zawodowego. Tworzyłam ankiety dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, opracowywałam dokumenty związane z wewnętrzną ewaluacją, protokołowałam posiedzenia zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sporządzałam sprawozdania, przygotowywałam regulaminy konkursów międzyprzedszkolnych.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
Głównym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina, a rodzice pierwszymi wychowawcami. Rolę wspierającą pełni przedszkole, a swoje zadania opiekuńczo-wychowawcze realizuje w oparciu o ścisły kontakt z rodzicami. Nauczyciel, który chce skutecznie realizować założone reformy i efektywnie towarzyszyć uczniom w ich rozwoju musi pozyskać sobie rodziców. Aby ta współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty nie tylko rodzice ale przede wszystkim nauczyciele musza być świadomi stylu oraz charakteru współdziałania. Nauczyciel musi zdać sobie sprawę z tego, że rodzice są koniecznym i nieodzownym filarem, od którego zależy sprawne funkcjonowanie przedszkola. Każdego roku przez cały okres trwania stażu opracowywałam roczny plan współpracy z rodzicami oraz harmonogram imprez i wycieczek z udziałem rodziców. Prowadziłam zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców, połączonych z pedagogizacją. Włączałam rodziców do pomocy w przygotowywaniu wycieczek, organizowaniu przedstawień i imprez, pomoc w zorganizowanie dojazdów na wycieczki oraz w zdobywanie nagród za udział w konkursach, a także do pomocy w organizowaniu akcji charytatywnych. Udzielałam konsultacji indywidualnych oraz organizowałam spotkania zbiorowe. Od września 2014 r. pełnię społeczną funkcję zastępcy dyrektora, w związku z czym służyłam swoją pomocą rodzicom w czasie nieobecności Pani Dyrektor. Przygotowywałam pisemne informacje dotyczące gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Jestem przekonana, że wszystkie podjęte przeze mnie działania wpłynęły pozytywnie na moją pracę, a tym samym na podniesienie jakości pracy przedszkola we wszystkich obszarach: opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

EWALUACJA

Korzyści wynikające z podjętych przeze mnie działań

Dziecko:
• uczestniczy w ciekawych zajęciach
• zna swoje możliwości, rozwija zainteresowania
• otrzymuje fachową pomoc w przezwyciężaniu trudności
• zacieśnia więzi rodzinne poprzez udział rodziców w życiu przedszkolnym

Nauczyciel:
• zna dokumentację regulującą pracę przedszkola
• podnosi swoje kwalifikacje
• wzbogaca warsztat pracy
• zdobył nową wiedzę, którą wykorzystuje w swojej pracy
• podnosi jakość pracy swojej placówki
• współpracuje z rodzicami
Przedszkole:
• posiada lepiej wykształconego nauczyciela
• podnosi poziom pracy przedszkola
• promuje swoją pracę w środowisku
• posiada współpracę i poparcie rodziców
• wzbogaca swoją ofertę edukacyjną

§8ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Poszerzanie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przez cały okres stażu doskonaliłam swoje umiejętności posługiwania się przydatnymi w mojej pracy programami. Microsoft Word pozwala mi w szybki i łatwy sposób przygotować dokumenty, scenariusze zajęć i imprez. Wykorzystanie technologii komputerowej jest dużym ułatwieniem w pracy, gdyż dokumenty przygotowane w edytorze tekstów łatwo i szybko można modyfikować i dostosować do potrzeby dziecka i przedszkola. Microsoft Office Excel ułatwia sporządzanie tabel ,w których przedstawiam zestawienia np. z diagnozy dojrzałości szkolnej. Power Point pozwala w ciekawy sposób przedstawić wybrany temat. Prezentacje multimedialne urozmaicają zajęcia i pozwalają skupić uwagę dziecka na istotnych informacjach. Microsoft Office Picture Manager wykorzystywałam w celu obróbki zdjęć, które wykorzystywałam do promowania naszego przedszkola.
Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Korzystając z komputera przygotowywałam dokumenty, pomoce dydaktyczne, dyplomy, scenariusze, ankiety, regulaminy, sprawozdania, opinie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oceny studentów odbywających praktyki w naszym przedszkolu. Korzystając z w/w programów przygotowywałam dokumenty, prezentacje multimedialne oraz zdjęcia z imprez i ciekawych zajęć, które umieszczałam na stronie przedszkola na jednym z portali internetowych.
Korzystanie z Internetu.
Internet jest dla mnie źródłem informacji oraz służy do komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych. Jego najważniejszą zaletą jest szybkość i łatwość kontaktu. Poczta elektroniczna pozwala na wymianę informacji, uwag, spostrzeżeń i doświadczeń. Edukacyjne portale internetowe stanowią niezastąpione źródło informacji. Poszukiwałam w Internecie inspiracji do przygotowywania zajęć i imprez okolicznościowych, poszukiwałam fachowych porad odnośnie problemów wychowawczych i dydaktycznych. Korzystałam z portali dla nauczycieli w celu uzyskania informacji dotyczących uzyskania awansu zawodowego, zamieszczałam również swoje własne scenariusze, samooceny, a także plan innowacji pedagogicznej, której jestem współautorem. Promowałam placówkę w której pracuję poprzez umieszczanie informacji dotyczących przedszkola, a także zdjęć dokumentujących pracę przedszkola, ciekawych zajęć, imprez i spotkań.
Kontakt elektroniczny z innymi nauczycielami i rodzicami oraz doradcą metodycznym.
Przez cały okres stażu kontaktowałam się z dyrektorem oraz nauczycielami przesyłając sobie dokumentację związana z pracą przedszkola. Wymieniałam wiadomości elektroniczne z doradcą metodycznym korzystając z jego wiedzy i doświadczenia. Informowałam rodziców o terminach spotkań i wycieczek. Otrzymywałam również wiadomości o przygotowanych szkoleniach, konkursach, programach edukacyjnych i spotkaniach z metodykiem.
Udział w internetowych szkoleniach.
W roku szkolnym 2015/16 brałam udział w internetowym cyklu szkoleń prowadzonych przez wydawnictwo MAC. Szkolenia odbywały się raz w tygodniu i były dla mnie cennym źródłem informacji dotyczących pracy z dzieckiem. W tamtym okresie swoją pracę opierałam na Programie wychowania przedszkolnego opracowanego przez wydawnictwo MAC oraz korzystałam z ich pakietu edukacyjnego więc udział w tych szkoleniach pomógł mi lepiej wykorzystać zarówno sam pakiet jak i pozostałe pomoce dydaktyczne. Pomógł mi także inaczej spojrzeć na dziecko i jego problemy rozwojowe.
Komputer stanowi wspaniałe narzędzie pracy własnej, oraz do pracy z dzieckiem. Można go wszechstronnie wykorzystywać w różnych dziedzinach, a jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Technologia informacyjna i komunikacyjna, którą wykorzystuję w swojej pracy pozytywnie wpływa na jakość pracy przedszkola.

§8ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

EWALUACJA

Korzyści wynikające z podjętych przeze mnie działań

Dziecko:
• korzysta z różnych źródeł informacji
• uczestniczy w ciekawych zajęciach
• rozwija swoje zainteresowania
• wie w jaki sposób można wykorzystać komputer

Nauczyciel:
• organizuje ciekawe zajęcia multimedialne
• stosuje nowoczesne i atrakcyjne metody pracy
• wykorzystuje technologię informacyjna i komunikacyjną jako środek dydaktyczny
• doskonali warsztat pracy
• komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej
• podnosi jakość pracy przedszkola

Przedszkole:
• wzbogaca ofertę edukacyjną
• posiada czytelne i przejrzyste dokumenty opracowane przez nauczyciela
• wzmacnia realizację swoich zadań w dziedzinie rozwoju umiejętności kluczowych dziecka jak: planowanie, korzystanie ze źródeł drukowanych i elektronicznych, sortowania, podejmowania decyzji o przydatności, wykonania przyjętego zadania

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami jest ważnym elementem pracy nauczyciela, a działania ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy przedszkolanie nie byłoby możliwe bez umiejętności współdziałania. Jedną z form współpracy jest organizowanie zajęć otwartych. W trakcie trwania stażu wielokrotnie prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów ubiegających się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Udostępniałam w/w nauczycielom scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych, a także korzystałam z ich wiedzy i umiejętności. Uwzględniając własne doświadczenia i pomysły wspólnie wytyczałyśmy cele naszego działania i ustalałyśmy szczegółowy program. Każdy nauczyciel ma prawo do wątpliwości w słuszność podejmowanych przez siebie zadań. Dlatego też współpraca z innymi nauczycielami owocuje wydajną i satysfakcjonującą pracą. W przedszkolu w który odbywałam staż miałam okazję wielokrotnie korzystać z wiedzy moich koleżanek, a także służyć im pomocą z zakresu pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w związku z posiadanymi przeze mnie kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki i moją wieloletnią pracę z dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Jest to bardzo korzystna wiedza w pracy wyrównawczej oraz korekcyjno-kompensacyjnej, dlatego też moje koleżanki często czerpały wiedzę z moich doświadczeń.
Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych.
Praca w zespole samokształceniowym umożliwia korektę form i metod pracy, zarówno własnych jak i innych nauczycieli, a także wymianę doświadczeń. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych przekazując swoją wiedze zdobytą na szkoleniach i warsztatach, a także przekazywałam materiały z w/w szkoleń. Na początku każdego roku opracowywałyśmy plan pracy zespołu. Naszym celem było rozwiązywanie trudności, wspieranie się nawzajem, wymiana doświadczeń po przeprowadzonych zajęciach otwartych, omawianie i wyciąganie wniosków, dzielenie się doświadczeniami, które doprowadzą do osiągania lepszych wyników edukacyjnych. Współpraca ukierunkowana była na podniesienie jakości pracy przedszkola. Układała się na zasadach partnerskich, każdy miał możliwość wyrażania swoich opinii na podejmowany temat. Wszystko to wpływa pozytywnie na proces wychowawczo-dydaktyczny.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
Przez cały okres trwania mojego stażu pełniłam rolę opiekuna stażu dwóch nauczycieli. Pomogłam im w stworzeniu planu rozwoju zawodowego, przygotowywaniu scenariuszy zajęć oraz opracowaniu sprawozdań. Wspólnie sporządziłyśmy kontrakt współpracy między opiekunem, a stażystą oraz harmonogram spotkań. Umożliwiałam nauczycielom obserwacje prowadzonych przez siebie zajęć, a także obserwowałam zajęcia prowadzone przez stażystki w obecności dyrektora. Omawiałam obserwowane oraz przeprowadzone zajęcia, udzielałam raz i wskazówek dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także współpracy z rodzicami i przygotowywaniu dokumentacji. Cennym efektem było dla mnie nabycie umiejętności aktywnego obserwowania zajęć, ich omawiania, wyciągania wniosków, pogłębiania kompetencji zawodowej. Nauczyłam się dzielić swoją wiedza, dorobkiem zawodowym z innymi nauczycielami. Przedszkole podnosiło jakość pracy poprzez rozwój nauczyciela stażysty oraz jego opiekuna. Pod koniec stażu pomogłam sporządzić nauczycielom sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz napisałam ocenę dorobku stażysty. W czerwcu 2015 roku zasiadałam w komisji kwalifikacyjnej na uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
Dzielenie się wiedzą przez publikacje.
Poszukując wiedzy na stronach internetowych najczęściej korzystałam ze strony: edux.pl i tam też zamieszczałam swoje scenariusze, samooceny i plan innowacji pedagogicznej, a także plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Zamieszczanie swoich publikacji na stronach internetowych daje satysfakcję nie tylko z samego faktu, że można się podzielić swoją wiedzą ale także dlatego iż wysyłane materiały są sprawdzane przez specjalistów pod względem metodycznym i merytorycznym. Zamieszczenie publikacji daje gwarancję oraz upewnia nauczyciela, że opracowany przez niego materiał jest poprawny i nie wprowadzi nikogo błąd. Otrzymałam odpowiednie zaświadczenia potwierdzające publikację. Zamierzam w dalszym ciągu w ten właśnie sposób dzielić się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Ta forma dzielenia się swoimi pomysłami daje możliwość promowania placówki oraz własnych rozwiązań edukacyjnych.§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

EWALUACJA
Korzyści wynikające z podjętych przez mnie działań
Dziecko:
• posiada otwartego i twórczego nauczyciela
• uczestniczy w zróżnicowanych zajęciach z zastosowaniem różnych metod pracy
• doskonali umiejętności współpracy z innymi osobami dorosłymi
• zacieśnia więzy rodzinne biorąc udział w zajęciach wraz z rodzicami
• ma możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami aktorskimi i tanecznymi na forum
Nauczyciel:
• promuje swoje rozwiązania edukacyjne, prezentuje swój warsztat pracy
• doskonali swój warsztat pracy, podnosi jakość własnej pracy
• rozwija umiejętności współpracy z innymi nauczycielami
• wzbogaca swoją wiedzę, doskonali umiejętności
• dzieli się swoją wiedzą
• ma wewnętrzną radość i satysfakcję dzielenia się wiedzą
• jest kreatywny, twórczy i otwarty
Przedszkole:
• doskonali i wzbogaca warsztat nauczyciela
• zyskuje twórczych i otwartych nauczycieli
• doskonali wzajemne umiejętności komunikacji interpersonalnej
• jest postrzegane w środowisku w środowisku nauczycielskim jako otwarte na najlepsze rozwiązania
• buduje pozytywny wizerunek w środowisku poprzez promowanie przykładów dobrej praktyki
• podnosi jakość pracy własnej

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego zdrowego stylu życia. Promowanie ruchu na świeżym powietrzu.
W roku szkolnym 2014/15 opracowałam i wdrożyłam program dotyczący zdrowego stylu życia. Zachęcałam dzieci do spożywania wartościowych posiłków prowadząc zajęcia w taki sposób aby dzieci miały okazję samodzielnie wykonać takie właśnie posiłki np.; twarożkowe bałwanki, sałatki różnego typu, warzywne i owocowe z jogurtami naturalnymi, szaszłyki owocowe, szpinakowe ciasto. Piekliśmy własny chleb z ciemnej mąki, robiliśmy z dziećmi sok z owoców, oraz z warzyw, sok z naci pietruszki, zdrowe kanapki itp. Duży nacisk kładłam na odpowiednie pozycje podczas siedzenia zarówno na dywanie, jak i przy stoliku, konsultowałam się z rodzicami w sprawach dotyczących aktywnego spędzania z dzieckiem czasu na świeżym powietrzu. Jeśli pozwalała pogoda prowadziłam zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, chodziłam z dziećmi na piesze wycieczki. Promowałam dużo ruchu wprowadzając zajęcia taneczne w formie zajęć dodatkowych. Efektem tych zajęć było nie tylko przedstawienie układów tanecznych podczas imprez okolicznościowych ale także uzmysłowienie zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, że taka forma ruchu przynosi wymierne korzyści, w związku z czym kilkoro dzieci zaczęło uczęszczać na zajęcia taneczne w Domu Kultury. Każdego miesiąca jeden dzień był dniem warzywa, kiedy to dzieci przychodziły ubrane w odpowiednim kolorze i dzień poświęcony był konkretnemu warzywu.
Opracowanie planu innowacji pedagogicznej Mieszkam na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Zgromadziłam stosowne dokumenty, przestawiłam projekt innowacji na radzie pedagogicznej. Następnie uzyskałam pozytywną ocenę innowacji od doradcy metodycznego i uzyskałam pozwolenie na wdrożenie w/w innowacji. Napisanie przeze mnie innowacji pedagogicznej było odpowiedzią na zainteresowanie dzieci terenem na którym zamieszkujemy. Jest to teren parku krajobrazowego bogatego w ciekawe i zanikające gatunki roślin i zwierząt. Innowacja ta miała na celu:
-rozbudzanie zainteresowań dzieci przyrodą
-wzbogacanie słownictwa
-rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i swoje możliwości
-rozwijanie pamięci i twórczego myślenia
-rozwijanie wrażliwości estetycznej, umiejętności plastycznych oraz wyobraźni
-kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
Oczekiwanymi rezultatami było to iż dzieci w miły i przyjemny sposób spędzą czas na świeżym powietrzu w lesie i na łąkach, poszerzą zasób słownictwa, poznając nowe terminy. Nabiorą szacunku do zwierząt i przyrody, poznają pomniki przyrody i zabytki. Wykształcą w sobie umiejętność współpracy w grupie. Dokonana ewaluacja dowiodła, że innowacja była bardzo ciekawym i przydatnym doświadczeniem i uzmysłowiła zarówno dzieciom jak i ich rodzicom o wyjątkowości terenu, który zamieszkujemy.
3Praca z dzieckiem zdolnym.
Każde dziecko posiada umiejętności, które wyróżniają je na tle grupy. Wnikliwa obserwacja dzieci w mojej grupie pozwoliła mi na wyłonienie takich dzieci, których zdolności i zainteresowania mogłabym rozwijać na terenie przedszkola. Prowadziłam zajęcia rozwijające zdolności aktorskie, recytatorskie, muzyczne, taneczne, a także plastyczno-techniczne. Podczas zajęć przygotowywałam układy taneczne i prace, które brały udział w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolem. Zajęcia te przyniosły wymierne korzyści w postaci wygranych konkursów oraz wyróżnieniach. Dzieci doskonaliły swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, co również wykorzystałam podczas przedstawień i imprez przedszkolnych i środowiskowych. Dzieci zyskały wiarę we własne możliwości i podniosły swoją samoocenę. Także ich rodzice dostrzegli w swoich dzieciach niezauważone wcześniej talenty i umiejętności.

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich.


EWALUACJA
Dziecko:
• rozwija swoje zainteresowania i umiejętności
• uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach
• kształtuje umiejętność współpracy w grupie
• osiąga wiedzę wykraczającą ponad podstawę programową
• jest zmobilizowane do pracy

Nauczyciel:
• promuje swoje rozwiązania edukacyjne, prezentuje swój warsztat pracy
• doskonali swój warsztat pracy
• ma możliwość lepszego poznania osobowości dziecka
• ma możliwość zindywidualizowania pracy
• ma możliwość prowadzenia zajęć według własnego pomysłu
• jest kreatywny, twórczy i otwarty
• ma wewnętrzną satysfakcję z dzielenia się wiedzą

Przedszkole:
• zyskuje twórczego, otwartego nauczyciela
• propaguje wśród innych nauczycieli tworzenie własnych innowacji pedagogicznych
• zyskuje ciekawe materiały dydaktyczne
• jest postrzegane w środowisku oświatowym jako otwarte na nowe rozwiązania
• podnosi jakość pracy
• zyskuje wszechstronnie rozwiniętych absolwentów
• §8 ust. 2 pkt 4c Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.
Mając na uwadze poszerzenie zakresu działań przedszkola brałam udział w programach, które pozwalały na pozyskanie materiałów dydaktycznych dla placówki jak: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Aquafresh, Cała Polska Czyta Dzieciom, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, wojewódzki program Moje dziecko idzie do szkoły. Programy te realizowane są w naszej placówce każdego roku. Brałam udział w corocznym kiermaszu Świąteczne baby organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji , gdzie można było sprzedawać na rzecz przedszkola wykonane przez dzieci babeczki i pisanki. Pozyskiwałam również rodziców jako sponsorów organizowanych przeze mnie konkursów oraz festiwali.
Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
Opracowywałam plany pracy korekcyjno-kompensacyjnej, prowadziłam zajęcia, a także przewodniczyłam zespołowi do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki zdobytemu wcześniej certyfikatowi Ratuję i Uczę Ratować posiadam kwalifikacje umożliwiające wdrażania dzieci do udzielania pierwszej pomocy. Kilka razy w roku przeprowadzam zajęcia przy użyciu fantomów dla dzieci. Zapraszam również straż pożarną oraz ratownika medycznego aby raz w roku również oni przypomnieli dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy.
Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
Zapraszałam rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola poprzez: prowadzenie zajęć otwartych, uczestnictwo w konkursach, wycieczkach i imprezach. Podczas zajęć otwartych przeprowadzam pedagogizację, udzielam indywidualnych konsultacji w wymiarze 1 godzina tygodniowo. Systematycznie przekazywałam rodzicom informacje dotyczące postępów dziecka, a także wyników z przeprowadzonej diagnozy. Organizowane przeze mnie wycieczki integrowały nie tylko dzieci jako grupę ale też rodziców i dziadków dzieci. Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w wycieczkach i imprezach wiedząc, że jest to dobry sposób aby włączyć ich w życie przedszkola, a przede wszystkim wskazać sposoby i metody postępowania z dziećmi oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu.

Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola.
Przygotowywałam i przeprowadzałam wraz z innymi nauczycielami uroczystości takie jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Emeryta, Dzień Nauczyciela, zabawy i wróżby andrzejkowe, zabawa mikołajkowa, wigilia, wieczór kolęd, jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień dziecka, olimpiada przedszkolaka, wyjazdy do teatru Przygotowywałam każdego roku dzieci do uroczystości Znani Mniej Znani w czasie której miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich oraz wokalno-tanecznych. Brałam udział w konkursach przeprowadzanych przez Kuratorium w Opolu, Nadleśnictwo Kup, Komenda Wojewódzka w Opolu, Konkurs Recytatorski organizowany przez Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach. Zorganizowałam również konkurs muzyczno taneczny w którym brały udział trzy przedszkola pt. Jestem Małym Artystą.

§8 ust. 2 pkt 4c Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

EWALUACJA

Korzyści wynikające z podjętych przeze mnie działań
Dziecko:
• rozwija swoje zainteresowania i umiejętności
• uczestniczy w imprezach i wycieczkach
• rozwija swoją empatię
• chętnie dzieli się z innymi
• rozumie potrzebę niesienia pomocy
• rozwija i doskonali umiejętności współżycia w grupie

Nauczyciel:
• podnosi jakość pracy własnej
• zdobywa nowe doświadczenia
• jest kreatywny
• doskonali swoje umiejętności
• odczuwa radość i satysfakcje z faktu niesienia pomocy innym

Przedszkole:
• promuje swoje działania w środowisku lokalnym i nie tylko
• jest postrzegane jako otwarte , chętne do niesienia pomocy
• poszerza ofertę zajęć wykraczających poza podstawę programową
• podnosi jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

§8 ust.2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Jako nauczyciel nie ograniczam swojej pracy jedynie do terenu przedszkola, ale mając na uwadze dobro dziecka współpracuję z różnymi instytucjami. W trakcie trwania stażu kontaktowałam się telefonicznie oraz osobiście korzystałam z pomocy psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu. Brałam także udział w szkoleniach organizowanych przez w/w poradnię. Sporządzałam opinię o dzieciach dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym
Wielokrotnie pełniłam rolę opiekuna praktyk studenckich. Pomagałam im w przygotowywaniu scenariuszy zajęć, obserwowałam je i analizowałam razem ze studentem. Umożliwiałam obserwacje prowadzonych przeze mnie zajęć, przedstawień oraz wycieczek. Ułatwiałam im zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, służyłam rada i pomocą. Na koniec sporządzałam ocenę praktyk.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, rozbudzanie zainteresowań związanych z wsią, identyfikacja ze swoją rodziną była głównym celem w organizowaniu wycieczek do punktów użytku publicznego jak piekarnia, biblioteka, sklepy, remiza strażacka. Zapraszałam do przedszkola przedstawicieli tychże instytucji: weterynarza ze zwierzętami, dzielnicowego i bibliotekarkę na zajęcia tematyczne. Współpracowałam z Domem Kultury, gdzie odbywa się większość imprez w czasie których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności większemu gronu, a także ze szkołą, nadleśnictwem, ośrodkiem zdrowia.
Udział w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.
Brałam aktywny udział w kampanii na rzecz zachęcania dzieci do zainteresowania się literaturą, zachęcałam też do tego rodzinę dzieci. Kilka razy w ciągu roku zapraszałam mamy i babcie do przedszkola na zajęcia poświęcone rozwijaniu zainteresowań literaturą. W tym dniu rodzice i dziadkowie czytają dzieciom bajki przyniesione z domu, wykonują ilustracje do przeczytanej bajki.
Udział w akcjach charytatywnych.
Zachęcam dzieci i rodziców do pomocy i poświęcenia czasu dla osób starszych, chorych, dzieci z Domu Dziecka, a także zwierząt. Każdego roku pieczemy z dziećmi i ich rodzicami pierniczki, a także dzieci dzielą się swoimi słodyczami i zabawkami które otrzymały od Mikołaja. Dary te zawozimy do Hospicjum, do domu Dziecka w Skorogoszczy. Prowadzę również zbiórkę na rzecz schroniska Przytul Psisko oraz fundacji Fioletowy Pies. Uważam, ze takie postępowanie rozwija w dziecku empatię do innych ludzi i zwierząt, a także umiejętność dzielenia się. Uwrażliwia na cierpienie oraz wzmacnia potrzebę niesienia pomocy.

§8 ust.2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

EWALUACJA

Korzyści wynikające z podjętych przeze mnie działań

Dziecko:
• uczy się wrażliwości na potrzeby innych
• uczestniczy w imprezach integrujących środowisko lokalne
• planuje swój czas wolny
• rozwija swoje zainteresowania i zdolności

Nauczyciel:
• jest chętny do współpracy z innymi instytucjami
• podnosi jakość pracy własnej
• prezentuje swój warsztat pracy
• posiada satysfakcję z faktu niesienia pomocy
• wzbogaca swoją wiedze i doświadczenia
• jest kreatywny, twórczy i otwarty

Przedszkole:
• zyskuje twórczych i otwartych nauczycieli
• jest chętne do współpracy z innymi instytucjami
• jest postrzegane w środowisku nauczycielskim jako otwarte i twórcze
• jest otwarte na środowisko lokalne

§8 ust.2 pkt. 5.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiku typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznanie i analiza dwóch przypadków pedagogicznych.

I Dziecko nadpobudliwe i wykazujące zachowania agresywne
Identyfikacja problemu:
Basia (imię zmienione)ma 6 lat. Jest niesamowicie inteligentnym i bystrym dzieckiem. Do przedszkola uczęszcza od 3 roku życia. Jest dzieckiem bardzo żywiołowym , potrzeba aktywności ruchowej przejawia się w każdym nieomal miejscu np. podczas zajęć, posiłków, zabaw, czynności higieniczno-porządkowych. Bardzo często stwarza przez to sytuacje niebezpieczne dla siebie i dla innych dzieci. W czasie zajęć Basia kręci się na dywanie, zmienia swoje miejsce, zaczepia dzieci, bawi się butami, przepycha, szturcha dzieci, rozmawia. Zachowanie takie rozprasza grupę i wprowadza zamieszanie. Podczas posiłków dziewczynka zabiera z koszyka sztućce, wkłada je dzieciom do talerzy, popycha talerze wylewając zupę, odwraca się od stołu, wstaje z krzesełka, zdarzyło się nawet, ze widelcem ukłuła siedzące obok dziecko. Podczas mycia zębów zabiera dzieciom szczoteczki i wrzuca je do sedesu i spłukuje wodę, oblewa dzieci wodą, zrzuca ręczniki, zamienia je. Najgorzej sytuacja przedstawia się w czasie zabaw, kiedy to Basia ma największą swobodę. Zabiera dzieciom zabawki, popycha, szarpie za włosy, uderza i gryzie. Mimo wzmożonej czujności nauczyciela nie zawsze uda się zapobiec takim incydentom, są one na porządku dziennym. Basia posługuje się bardzo bogatym słownikiem, niestety często również używa wulgaryzmów i brzydkich rymowanek. Dokucza również dzieciom wyśmiewając ich wygląd, prace, czynności. Straszy, ze podpali im dom, zabije rodziców, wmawia, ze rodzice ich nie kochają i nigdy po nich nie przyjdą. Zawsze chce rządzić, nie przyjmuje sprzeciwu. Muszę zaznaczyć, że Basia po każdym z takich incydentów podczas rozmowy przyznaje, że postąpiła bardzo źle, przeprasza, obiecuje poprawę i akceptuje wyznaczoną karę lub utracony przywilej. W kontaktach z dorosłymi jest bardzo otwarta, często, aż za bardzo. Mnie jako wychowawcę często stara się przytulać, całować, a nawet polizać po ręce. Nic jej nie krepuje. Dziewczynka jest jedynaczką, wychowuje się w pełnej rodzinie. Oboje rodzice pracują, dziewczynka ma własny pokój, jest bardzo kochana i rozpieszczana. Matka Basi stara się stosować do moich rad dotyczących zachowania córki, niestety ojciec dziewczynki wręcz przeciwnie. Ja jako wychowawca jestem w przedszkolu jedyną osobą, której polecenia Basia wykonuje, podczas mojej obecności w przedszkolu stara się nad sobą bardzo panować. Największy problem jest w czasie zajęć z innymi nauczycielami i w czasie zabaw kiedy mnie nie ma już w przedszkolu.

Geneza:
Wnikliwa obserwacja Basi dostarczała mi informacji dotyczących emocji Basi. Bardzo często rozmawiałam z mamą dziewczynki. Z rozmów wynikało, że dziecko w domu zachowuje się dokładnie tak samo, bardzo często stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych członków rodziny ( w sąsiedztwie mieszkają ciocie i wujek Basi) Nadmierna liberalność ojca, brak stałych, jasno sprecyzowanych wymagań obojga rodziców, stało się przyczyną takiego, a nie innego zachowania dziecka. Basia ma ewidentnie problem z kontrolą zachowań, nie wyciąga wniosków z wcześniejszych zdarzeń, jest gadatliwa, przerywa innym wypowiedzi, zawsze chce być pierwsza, domaga się nieustannej uwagi zarówno dzieci jak i osób dorosłych. W czasie zajęć koniecznie musi siedzieć koło pani, często próbuje usiąść na kolanach nauczyciela. Badanie w poradni niczego nie wykazało, Basia jest bardzo inteligentnym dzieckiem, kiedy wie, że jest obserwowana potrafi zachować się idealnie.
Znaczenie problemu:
Po analizie fachowej literatury oraz konsultacji z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej utwierdziłam się w przekonaniu, że tolerowanie takiego typu zachowań może prowadzić do pogłębiania się problemu, może doprowadzić do tragedii, odrzucenia Basi przez rówieśników. Należy podjąć działania służące temu, by wzmocnić pozytywne emocje dziewczynki, zarówno w przedszkolu, jak i w domu.
Prognoza negatywna:
Nasili się niepokój ruchowy
Rówieśnicy odrzucą Basię ( już teraz pomimo częstych rozmów okazują jej niechęć i strach)
Dziecko będzie postrzegane jako niedostosowane ( rodzice innych dzieci nie są zadowoleni z postępowania dziewczynki)
Dziecko może stać się jeszcze bardziej agresywne
Będzie miało poczucie odizolowania
Pogłębią się trudności z koncentracją uwagi
Basia będzie zdezorientowana zróżnicowanymi wymaganiami w przedszkolu i w domu

Prognoza pozytywna:
Zrozumienia problemu przez nauczycieli, rodziców i dzieci oraz ścisła współpraca, skorzystanie z pomocy psychologa sprawi, że Basia będzie lepiej funkcjonowała w środowisku, a problem nie będzie ulegał nasileniu.
Propozycja działania:
Uściślić współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami
Starać się zrozumieć zachowanie dziecka, przyczyny takiego zachowania
Ustalić zasady oddziaływań, wspólnie z rodzicami
Konsekwentnie trzymać się ustaleń
Wdrażanie oddziaływań i ich efekty:
Problematyczne zachowanie dziecka występuje w sferze ruchowej, uczuciowej i poznawczej. W sferze ruchowej należy zapewnić dziecku w przedszkolu i w domu: dużo ruchu, szczególnie na powietrzu, przydzielać dziecku funkcje aby mogło rozładować napięcie ,może być to prośba o pomoc w rozdaniu kartek, kredek itp. Bacznie je obserwować i zauważać zbliżającą się eskalację zachowań .Zawczasu przygotować zabawę wymagającą aktywność ruchową .Jak najczęściej prosić o pomoc aby dziecko czuło się potrzebne i docenione, a także zaspokoiło potrzebę ruchu. Nie karać Basi zakazem wyjścia na podwórko, zabawy ruchowe na powietrzu, jak już wspomniałam rozładowują napięcie i nagromadzoną energię. W sferze emocjonalnej należy pomóc rodzicom i innym nauczycielom, a także samemu dziecku przyczynę negatywnych zachowań. Spokojnie pomóc dziecku przeczekać napad złości, a następnie rzeczowo omówić zaistniałą sytuację, wskazać niewłaściwość zachowania oraz ukazać inne sposoby na rozładowanie złości. Rodzice powinni się zobowiązać do takiego samego postępowania z córką w domu. Krzyki i zbyt wiele kar wzmoże tylko niewłaściwe zachowanie. W sferze poznawczej trzeba zapewnić Basi w kąciku do pracy jak najmniej rozpraszających bodźców. Plan dnia powinien być tak skonstruowany aby nic dziecka nie zaskoczyło nieprzyjemnie aby mogła nabrać pewnych nawyków. Staramy się nie krytykować, nie piętnować, a chwalić za właściwe zachowanie, pomoc, motywować dziewczynkę.
Efekty:
Po półrocznym okresie wspólnych oddziaływań zauważono poprawę w zachowaniu się dziewczynki. Bardzo stara się pilnować, jest dużo mniej sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Basi i innych dzieci. Podczas zajęć dydaktycznych dziewczynka znacznie dłużej potrafi skupić uwagę na zadaniu, nie interesuje się pracą innych, a także nie wymaga tak częstych jak wcześniej zapewnień, że zadanie wykonała dobrze. Basia przestała tupać nogami pod stolikiem podczas posiłków, a nawet pozwala sobie nałożyć na talerz surówkę i jej spróbować ( wcześniejsze próby kończyły się płacze, buntem i zaniechanie spożywania posiłku)Dzieci w grupie chętniej zapraszają Basię do zabawy, podają rękę w kółku, czy w parze. Dziewczynka przestała gryźć i szarpać za . włosy. Zdarz się jeszcze, że powie coś przykrego, przeklnie, czy zabierze zabawkę, jednak jedno upomnienie nauczyciela wystarczy żeby tą zabawkę oddała i przeprosiła, co jest ogromnym sukcesem. Basia nadal lubi zwracać na siebie uwagę ale nie robi już tego za wszelka cenę. Mniej impulsywnie reaguje na trudne dla niej sytuacje. Zawsze przyznaje się do winy analizuje swoje postępowanie. Nadal nie udało się przekonać ojca dziecka aby nie zachęcał dziewczynki do niewłaściwych zachowań, natomiast z mamą współpraca układa się bardzo dobrze. Sytuacja przedstawia się optymistycznie, a kolejny rok spędzony przez dziecko w przedszkolu pozwala nabrać pewności, ze Basia nabierze odpowiednich nawyków.


II Dziecko nieśmiałe.
Identyfikacja problemu:
Nikodem (imię zmienione) zaczął uczęszczać do przedszkola w wieku pięciu lat .Dołączył do zgranej już grupy co zapewne utrudniło mu nieco adaptację, pomimo iż wcześniej poinformowałam grupę, że dojdzie nowy chłopczyk i poprosiłam o pomoc w tejże adaptacji. Nikodem jest chłopcem bardzo cichutkim, nieśmiałym, zamkniętym w sobie. Wychowuje się w pełnej rodzinie, ma młodszego brata. Z rozmowy z mama wiem, że chłopiec bardzo rzadko ma kontakt z innymi dziećmi. Funkcjonowanie Nikodema w grupie sprawiało mu wiele trudności. Nie brał udziału w zabawach, nie odzywał do nikogo. Podczas posiłków nie sięgał po sztućce ani po kanapkę, nie chciał jeść, a zapytany o cokolwiek zaczynał płakać. Zarówno ja jaki i dzieci próbowaliśmy zachęcić Nikodema do zabawy ale chłopiec nawet nie wyciągnął rączki po podawana zabawkę. Kiedy zabrałam chłopca na zajęcia indywidualne, cichutko odpowiadał na pytania. Okazało się niestety, ze jego wiedza o otaczającym go świecie jest bardzo uboga. Chłopiec nie wiedział ile ma lat, jak mam na nazwisko, gdzie mieszka, jak na imię mają rodzice, gdzie pracują, nie znał kolorów, dni tygodnia, nazw miesięcy. Nigdy nie odzywał się na forum grupy, nie zgłaszał, brał bierny udział w zajęciach.
Geneza:
Dziecko wychowuje się w wielopokoleniowej rodzinie, jest dość mocno izolowany od reszty społeczeństwa. Z rozmowy z mamą wynika, ze w domu jest żywy, wręcz niegrzeczny, bije młodszego brata. W obecności obcych staje się nieśmiały .Mimo kłopotów komunikacyjnych Nikodem chce chodzić do przedszkola. Podczas zajęć chłopiec obserwuje ale się nie odzywa, kiedy się na niego patrzy spuszcza wzrok.

Znaczenie problemu:
Wiadome jest, że to rodzina od pierwszych chwil życia dziecka ma wpływ na jego rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny. Izolując dziecko w domu i ograniczając jego kontakty ze środowiskiem możemy sprawić, że dziecko może wykształcić w sobie zachowanie aspołeczne, co bardzo utrudni mu proces adaptacyjny, a to wpłynie na brak obiektywnej samooceny, wiary w siebie. Dziecko nie miało możliwości doskonalenia swoich umiejętności emocjonalno-społecznych.
Prognoza negatywna:
-dziecko będzie izolowało się od grupy
-inne dzieci zaprzestaną prób zaprzyjaźnienia się z chłopcem
-Nikodem zamknie się w sobie jeszcze bardziej
-utrzyma się brak apetytu
-utrwali sobie nieprawidłowe relacje społeczne
-pogłębi poczucie niskiej samooceny
Pozytywna-
-ukształtuje się pozytywny stosunek do przedszkola
-pokona lęk
-nawiąże poprawne relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi
-znajdzie swoje miejsce w grupie i społeczeństwie
-osiągnie dojrzałość szkolną
Propozycje rozwiązania:
Niezbędna jest współpraca z domem rodzinnym chłopca, ujednolicenie zasad postępowania. Równie ważna jest indywidualizacja pracy z dzieckiem. Starałam się jak najczęściej włączać Nikodema do zabaw, ćwiczeń w parach, przydzielać mu funkcję np. rozdawanie kartek, pomoc w wieszaniu tablic demonstracyjnych. Proponowała również, że będę mówić rymowanki razem z dzieckiem, co jak się okazało chłopiec chętnie zaakceptował. Kiedy np. siedząc w kole dzieci dzieliły swoje imiona na sylaby, ja dzieliłam imię Nikodema razem z nim, liczyłam razem z nim na głos itp. Z czasem robiłam to coraz zadziej, by w końcu zrezygnować z tego, ponieważ chłopiec już tego nie potrzebował. Prowadziłam rozmowy z grupą, zachęcałam aby otoczyli chłopca opieką i próbowali wciągać go do swoich zabaw. Organizowałam zabawy integracyjne z całą grupą. Propozycję takich zabaw skserowałam i przekazałam mamie chłopca z prośbą aby zaprosiła kolegę Nikodema, potem dwóch, z czasem może więcej i bawiła się z nimi w takie właśnie zabawy. Warto było również za zgoda matki chłopca zaangażować rodziców jego kolegów z grupy w takie spotkania. Prowadziłam z dzieckiem zajęcia indywidualne w celu poprawy jego komunikacji. Starałam się zapobiegać sytuacją, które przerastałyby jego możliwości komunikacyjne .
Wdrażanie oddziaływań:
-stwarzanie okazji do częstych kontaktów z dziećmi, również poza przedszkolem
-systematyczna współpraca z domem rodzinnym dziecka
-zabawy integracyjne w kole, w parach
-właściwa motywacja Nikodema
-okazywanie radości z najmniejszej nawet próby nawiązania relacji w grupie
-pochwały za sukcesy
-systematyczne przekazywanie mamie postępów poczynionych przez dziecka, propozycja dalszych oddziaływań
Uzyskane efekty:
W efekcie wdrożonych działań oraz zaangażowanie mamy, zauważyłam efekty pracy wychowawczo-terapeutycznej. Zdobyłam zaufanie chłopca, co było dla mnie bardzo ważne. Nikodem najpierw tylko na przedszkolnym placu zabaw, potem coraz częściej odpowiadał kolegom na pytania. Zauważyłam zmianę zachowania innych dzieci wobec Nikodema, a w szczególności jednej z dziewczynek, która bardzo pomogła w procesie adaptacyjnym. Dziewczynka ta brała Nikodema za rękę i wciągała do zabawy ( dzieci razem dojeżdżają autobusem do przedszkola, wsiadają na jednym przystanku i siedzą obok siebie). Nikodem nadal niechętnie udziela się na forum grupy, nigdy się nie zgłasza do odpowiedzi ale zapytany odpowiada na pytanie, patrząc w oczy, a nie na swoje stopy. Chłopiec znacznie częściej się uśmiecha i odzyskał apetyt. Nadal nie inicjuje zabaw, natomiast uczestniczy w nich czego przez długi czas nie robił. Chłopiec chętnie uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych, recytuje ( wraz z całą grupą) śpiewa piosenki. Okazało się, że bardzo ładnie rysuje, wykonuje ciekawe i bardzo estetyczne prace plastyczno-techniczne, bierze więc udział w zajęciach dodatkowych, mających na celu rozwijanie tychże uzdolnień. Uważam, że podjęte działania przyniosły bardzo dobre efekty, a kolejne miesiące sprawią, że chłopiec z powodzeniem rozpocznie naukę w szkole we wrześniu 2017roku.

§8 ust.2 pkt. 5.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiku typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

EWALUACJA

Korzyści wynikające z podjętych przeze mnie działań

Dziecko:
• wycisza się
• uzyskuje lepsze wyniki
• zaczyna wierzyć we własne możliwości
• kształtuje w sobie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• rozwija i doskonali umiejętność współżycia w grupie

Nauczyciel:
• podejmuje nowe wyzwania, podnosi jakość swojej pracy
• współpracuje z rodzicami
• posiada satysfakcję z podjętych działań
• jest kreatywny i otwarty
• zdobywa nowe doświadczenia
• wzbogaca formy i metody swojej pracy

Przedszkole:
• tworzy pozytywny wizerunek jako miejsce przyjazne dziecku
• wprowadza indywidualizację nauczania i postępowania z dzieckiem
• aktywizuje rodziców na rzecz przedszkola
• poprawia wyniki nauczania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.